home

PROJECTEN

1 MEI CONFERENTIE
Conferentie ‘Globalisering en arbeidsmigratie’ op 1 mei 2002
Een initiatief van het Platform Economische Gerechtigheid

Aanleiding
Activiteit
Doelstelling
Waarom op 1 Mei?
Aanmelding voor deelname en organisatie

Programma
Rode draad door de workshops
Werkwijze van de workshops

Aanleiding

Op 1 mei 2001 stond naar aanleiding van de 110de jaardag van de encycliek ‘Rerum novarum’ de 1-mei Conferentie in het teken van de globalisering. Tijdens die conferentie is er een pleidooi gehouden om het begrip economische vluchteling af te schaffen. Immers op grond van bijvoorbeeld het sociale denken van de rooms-katholieke kerk is een vrij verkeer van werknemers onder gelijke voorwaarden een belangrijk punt voor het verwerven van sociale rechtvaardigheid. De Europese Unie (EU) dient de universele Rechten van de Mens te handhaven en haar grenzen open te zetten voor mensen, zowel tijdelijk als blijvend. Als katholieken, christenen en sociaal-democraten (zijnde de organisatoren van de Conferentie) dienen we strepen in het zand te zetten inzake opvang van mensen en vreemdelingenhaat, waaraan niemand voorbij mag. Tegelijk is opgemerkt dat zo’n principieel pleidooi allerlei praktische problemen oproept.

De Conferentie besloot, dat vakbeweging en kerken een voortgaand gesprek zullen organiseren over de aspecten, die horen bij het wegvallen van het onderscheid tussen economische en politieke vluchtelingen. Dit debat is het afgelopen jaar gevoerd binnen studiecommissies van vakbeweging en kerken. Dit debat komt nu ook publiek aan de orde op de komende 1 Mei Conferentie 2002.

omhoog

Activiteit

Conferentie door de Commissie Jusititia et Pax, de FNV, LIAN/DISK (Platform voor Economische Gerechtigheid), de Raad van Kerken in Nederland en het Humanistisch Verbond.

omhoog

Doelstelling

In dialoog met representanten vanuit het maatschappelijke middenveld in kaart brengen van dilemma's en mogelijke oplossingen rond de globalisering en arbeidsmigratie en zijn gevolgen voor de positie van arbeidsmigranten. Uitnodigingen gaan naar geïnteresseerden vanuit diverse maatschappelijke en kerkelijke organisaties.

omhoog

Waarom op 1 Mei?

De Dag van de Arbeid van 1 mei staat al langer dan honderd jaar bekend als dag van manifestatie en van het publieke debat rond de betaalde en onbetaalde arbeid. De structuren en systemen, die we gekozen hebben om die arbeid te doen, dan wel die voortkomen uit de manieren waarop we arbeid inrichten komen aan de orde. De belangen kunnen bekeken worden: wie zijn degenen die baat hebben bij deze arbeid en wie hebben er last van?

De viering van de eerste mei staat in de socialistische stroming in het kader van het streven naar de 8-urige werkdag. In 1889 besloot de Tweede Internationale de eerste mei van elk jaar uit te roepen tot demonstratiedag. Die eis is later door de vakbeweging en sociaal-democraten overgenomen. Het motto werd "8 uren werk, 8 uren slaap, 8 uren ontspanning".

In de rooms-katholieke stroming is de dag van de arbeid traditioneel gevierd op 19 maart, het feest van Sint Jozef de werkman. Er is altijd een belangrijk accent gelegd op de waarde van de arbeid voor persoon, gezin en samenleving. De maand mei heeft sinds 1891 een belangrijke betekenis gekregen, omdat sindsdien de grote pauselijke brieven (encyclieken) over sociale kwesties zijn verschenen. De huidige paus Johannes Paulus II heeft in de jaren tachtig de viering van de dag van de arbeid verplaatst naar 1 mei.

De christelijke stroming heeft een beperkte traditie rond viering van een dag van de arbeid. Ook hier is sinds 1891 met name door de christelijk sociale congressen een eigen traditie opgebouwd, waarin het antwoord geven op Gods roeping tot mens worden door middel van het werk dat mensen doen een belangrijk accent is in de visies rond arbeid..

In de loop van de 20ste eeuw hebben socialistische, rooms-katholieke en christelijke stromingen steeds meer ervaring opgedaan om samen met elkaar, in plaats van tegenover elkaar, sociale noden te bestrijden,. Het aandacht geven aan een actueel sociaal vraagstuk op 1 Mei als Dag van de Arbeid in een gezamenlijke landelijke bijeenkomst is daarvan een uitdrukking.

Datum:
Aantal deelnemers:
Locatie:
Adres:
1 mei 2002
200 tot 350 maximaal
Congrescentrum De Eenhoorn
Koningin Wilhelminalaan 33
3818 HN Amersfoort
Tel. 033-4673730
Fax. 033-4612829

omhoog

Aanmelding voor deelname en organisatie

Na 15 maart 2002 door middel van aanmeldingskaarten uit folders, die door de organiserende organisaties verspreid worden, met opgave van keuze voor workshop deelname.

FNV-secretariaat Vakbeweging, Maatschappij en Levensbeschouwing,

Ciska Brügemann, tel. 020-5816507; e-mail: Ciska.Brugemann@vc.fnv.nl.

omhoog

Programma

12.30 uur:

Aankomst / ontvangst met koffie, thee

13.00 uur:

Opening door de dagvoorzitter:
Phons Plasschaert, voorzitter van Commissie Justitia et Pax

Speech door Ad van Luyn s.d.b., bisschop van Rotterdam ‘Kerk en de visie op arbeidsmigratie’

Speech door Lodewijk de Waal, voorzitter van de FNV, ‘Vakbondsbeleid en arbeidsmigratie’

14.00 uur: Verplaatsen naar de zalen voor de workshops
14.15 uur:

Start workshops

Thema's van de workshops:

  • Niemand is illegaal; basisrechten voor legale en illegale arbeidsmigranten.
  • Hebben we arbeidsmigranten nodig?
  • Laat migranten maar komen?
  • Zijn wij rijp voor vrije arbeidsmigratie?
15.30 uur: Pauze
16.00 uur:

Gezamenlijk programma
onder leiding van (nog te vragen): Aboutaleb of Paulien Osse

Forum en discussie met de zaal (thema: oplossingen voor dilemma's)

Uit elke workshop komt tenminste 1 oplossing van een dilemma

Deelnemers zijn:

  • Bisschop Ad van Luyn s.d.b., portefeuillehouder kerk en samenleving R.-K. Kerk
  • Ineke Bakker, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland
  • Lodewijk de Waal namens de FNV
  • Doekle Terpstra namens het CNV
  • Mohamed Sini of Hasan Yar namens Stuurgroep Islam en Burgerschap
  • Deskundigen uit de workshops
17.00 uur: Afsluiting conferentie en nog wat drinken …

omhoog

Rode draad door de workshops

Een rode draad door elke workshop is de vraag wat er gebeurt als we om principiële redenen de werking van de markt van arbeidsmigratie vrijer zijn gang laten gaan. Veronderstel dat we in Nederland naast een asielprocedure ook een migratieprocedure in gang zetten. Naast een asielloket komt er dan ook een arbeidsloket. Elke workshop brengt de dilemma’s, paradoxen of ongerijmdheden rond dit onderdeel van het hoofdthema in kaart, formuleert pro’s en contra’s en tracht voorstellen voor oplossingen te formuleren. (Bijv. naarmate migranten langer hier betaald werk verrichten bouwen ze meer rechten op). Van elke workshop zal tenminste één voorstel in het afsluitende gezamenlijke gedeelte met het forum besproken worden.

De discussie in het middagdeel zal zich richten op de rol van het maatschappelijke middenveld en daartoe zijn vertegenwoordigers uitgenodigd uit maatschappelijke en kerkelijke organisaties.

omhoog

Werkwijze van de workshops

De gespreksleider opent de workshop met een inleiden van het centrale thema. De forumleden reageren met een kort statement. Daarna zijn de deelnemers uit de workshop aan de beurt. In verschillende ronden kunnen stappen gezet worden rond in kaart brengen van het dilemma, formuleren van pro’s en contra’s en formuleren van één of meerdere voorstellen voor de toekomst.

omhoog

Terug naaar openingspagina 1 mei conferentie

home