home

PROJECTEN

1 MEI CONFERENTIE 2003
Een initiatief van het Platform Economische Gerechtigheid

Achtergrondartikel conferentie 'Waarden en sociale samenhang'
Hub Crijns

Aanleiding
Waarden en hun rol in de samenleving

De organisatoren in beeld

Aanmelding voor deelname en organisatie

Op 1 mei 2003 (van 12.30 uur tot 17.00 uur) organiseert het Platform voor Economische Gerechtigheid in vergadercentrum De Rode Hoed (Keizersgracht 102) in Amsterdam een Conferentie over de rol van waarden in de sociale samenhang binnen de samenleving. Paul Kalma, directeur van de Wiardi Beckman Stichting, zal de Conferentie met zijn ervaringen openen. Theatergroep De Zevende Hemel presenteert de Werken van Barmhartigheid. De FNV kijkt met het boek 'Bezield. De inspiratiebronnen van de FNV' terug op 25 jaar vakbeweging en levensbeschouwing. Organisatoren zijn Arbeidspastoraat LIAN/DISK, Justitia et Pax Nederland, de vakcentrale FNV, de werkgroep arme kant van Nederland/EVA van de Raad van Kerken in Nederland en DISK, en het Humanistisch Verbond en verschillende islamitische organisaties doen mee.

omhoog

Aanleiding

De verkiezingen van mei 2002 hebben een grote verschuiving teweeg gebracht in het politieke krachtenveld van Nederland. Ze hebben duidelijk gemaakt, dat Nederlanders anders zijn gaan denken en doen met betrekking tot hun onderlinge verhoudingen en samenleven met elkaar. Sinds die verkiezingen zijn heel veel artikelen verschenen, waarin het publieke debat rond sociale samenhang en de onderliggende waarden aan de orde gesteld wordt. De organisatoren van deze hebben zich niet afzijdig gehouden van dit publieke debat. Vandaar de keuze van de initiatiefnemers om tijdens de Conferentie van 1 mei 2003 de rol van waarden bij het werken aan sociale samenhang centraal te stellen.

omhoog

Waarden en hun rol in de samenleving

De kern van de Conferentie draait om het debat rond waarden. Vijf waarden staan centraal: barmhartigheid, gerechtigheid en rechtvaardigheid, solidariteit , waardigheid en burgerzin en verantwoordelijkheid. Rond elke waarde wordt een apart debat georganiseerd.
Barmhartigheid als rode draad bij sociale samenhang vraagt na of de ander mijn naaste is of dat ik naaste word van de ander.
Gerechtigheid en rechtvaardigheid: over keuzen in de samenleving ten gunste van het algemeen welzijn.
Solidariteit: werken aan een samenleving die zo ingericht is, dat voor iedereen de kwaliteit van het bestaan is gegarandeerd.
Leven in waardigheid is gekoppeld aan een sociaal-economisch systeem en er ontstaan verschillen tussen een collectieve en de individuele betekenis.
Burgerzin en verantwoordelijkheid: over inclusief burgerschap, marginalisering, standaardmensen en tweederangs burgers.
Een rode draad bij elk debat is de vraag hoe de genoemde waarden een bijdrage leveren aan de sociale samenhang in de samenleving. We kunnen daarbij uitgaan van een ideale typering van de waarde (de wenselijkheid) of van een benadering, waarin we zien wat in de praktijk haalbaar is. Dan komen juist de tegenstellingen en ongerijmdheden in beeld, vooral als we in het debat betrekken de invloed van de waarde op het handelingsniveau van een individu, dat van groepen of verenigingen, dat van ondernemingen en dat van overheden. Wat blijft er van waarden over bij een vertaling van micro- naar meso- en macro-niveau? Elke workshop brengt dilemma's, paradoxen of ongerijmdheden rond de waarde in kaart, formuleert pro's en contra's en brengt tenminste één voorbeeld of voorstel in het afsluitende gezamenlijke gedeelte in.
Plenair slotforum
De discussie in het afrondende plenaire deel onder leiding van Johan van Workum met o.a. bisschop Van Luyn s.d.b., Ineke Bakker, Lodewijk de Waal en Yvonne Breuk zal zich op grond van de voorbeelden/stellingen uit de workshops richten op het handelingsniveau van burgers, maatschappelijk middenveld, bedrijven en overheden in het bewerken van sociale samenhang. De volgende kritische vraag zal daarbij meegenomen worden. Er zijn twee tegengestelde tendensen in de samenleving zichtbaar, de vermarkting (organisaties professionaliseren en zorgen voor allerlei taken) en de verstatelijking (organisaties dragen allerlei taken aan de staat over). Middenveldorganisaties die leden hebben constateren dat deze twee principes op zich niet volstaan om mensen aan zich te binden. Kunnen waarden dan wel zo'n bindend element zijn? Elke stelling en oproep aan de vier actoren worden plenair uitgewisseld en besproken. Het publiek kan met rode en groene kaarten meestemmen over de voorstellen.

omhoog

De organisatoren in beeld

Justitia et Pax Nederland is de katholieke mensenrechtenorganisatie. Zij adviseert de bisschoppen op het terrein van mensenrechten. Zij onderhoudt politieke contacten en is actief in de bewustwording van de katholieke achterban. Haar speerpunten: mensenrechten in het buitenlands beleid, sociale gerechtigheid en de pluriforme samenleving.
Het landelijk bureau LIAN/DISK ondersteunt het oecumenisch arbeidspastoraat en participeert namens de kerken in het publiek debat over sociaal-economische thema's.
De Raad van Kerken in Nederland is een verbond van 17 christelijke kerken in Nederland. Via de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA voert de Raad samen met arbeidspastoraat DISK de oecumenische campagne tegen verarming en verrijking "Leven in waardigheid".
Het Humanistisch Verbond maakt zich sterk voor humanistische waarden als gelijke behandeling, verdraagzaamheid en zelfbeschikking en stelt daarbij altijd de mens centraal.
Nederlands grootste vakcentrale FNV staat voor gelijkwaardigheid, solidariteit, vrijheid, rechtvaardigheid en duurzaamheid. Zij wortelt in twee tradities: de sociaal-democratische beweging en de sociale stroming in het katholicisme.

omhoog

Aanmelding voor deelname en organisatie

Na 1 maart 2003 door middel van aanmeldingskaarten uit folders, die door de organiserende organisaties verspreid worden, met opgave van keuze voor workshop deelname.
FNV-secretariaat Vakbeweging, Maatschappij en Levensbeschouwing,
Joke Kats, tel. 020-5816529; e-mail: joke.kats@vc.fnv.nl
.

omhoog

Terug naaar openingspagina 1 mei conferentie

home