home

PROJECTEN

1 MEI CONFERENTIE 2006
Een initiatief van het Platform Economische Gerechtigheid

Wij gaan voor de millenniumdoelen
Jij ook?

Hoort, kom zelf en mail het voort!
Klik hier om een Word-document te openen dat u aan anderen kunt mailen.

Inleiding
Millennium Development Goals
Programma
De workshops
Organisatoren

Inleiding

In 2000 hebben regeringsleiders van 189 landen een belofte gedaan: vóór 2015 is de armoede op de wereld gehalveerd. Deze belofte is door de Verenigde Naties vastgelegd in acht heldere afspraken, de millenniumdoelen. Deze millenniumdoelen vormen het thema van de 1 Mei Conferentie van 2006, die zal plaatsvinden in de Hogeschool Utrecht, Universiteitscentrum De Uithof Utrecht.

omhoog

Millennium Development Goals

De acht millenniumdoelen, de 'Millennium Development Goals' (MDG's), zijn:

 1. In 2015 gaat elk kind naar de basisschool.
 2. In 2015 is de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen weggewerkt.
 3. In 2015 is het sterftecijfer van kinderen onder de 5 jaar met tweederde verminderd.
 4. In 2015 is het aantal mensen dat in extreme armoede leeft gehalveerd.
 5. In 2015 is het sterftecijfer van vrouwen op het kraambed met driekwart teruggedrongen.
 6. In 2015 is een halt toegeroepen aan de verspreiding van hiv/aids, malaria en tbc.
 7. In 2015 hebben twee keer zoveel mensen toegang tot veilig drinkwater en leven minstens 100 miljoen krottenbewoners onder aanzienlijk betere omstandigheden.
 8. Rijke landen moeten zorgen voor meer en betere financiële hulp aan ontwikkelingslanden, een eerlijk handelssysteem en toegang tot betaalbare medicijnen.

Voor meer informatie over de Millenniumdoelstellingen bezoek de site van het Platform Millenniumdoelen: www.maakhetwaar.nl.
Ook de site van Oikos biedt veel informatie: www.stichtingoikos.nl.

Op de 1 mei conferentie stelt het Platform Economische Gerechtigheid de vraag aan de orde wat de MDG's betekenen voor een geloofwaardige inzet voor sociale gerechtigheid in Nederland en wereldwijd.

 • Gaat het hier om twee verschillende of zelfs tegenstrijdige dingen of is er een overeenkomst tussen mechanismes van armoede en uitsluiting in de wereld?
 • Wat is de betekenis van een levensbeschouwelijke invalshoek?
 • Wat kan de inbreng van levensbeschouwelijke organisaties zijn?

Op het eerste gezicht hebben levensbeschouwing en MDG's niet zoveel met elkaar te maken.
De MDG's zijn een kwantitatieve normstelling, ze worden gehaald of niet gehaald. Toch speelt bij het al dan niet bereiken van de MDG's wil en motivatie een belangrijke rol. De MDG's kùnnen gehaald worden, maar òf ze gehaald worden hangt af van de wil het ook waar te maken. Willen wij er voor gaan? Durven we te geloven in een wereld waar plaats voor iedereen is?
Gaan voor de MDG's stelt eisen op verschillende niveau's. Op al deze niveau's speelt levensbeschouwing een rol:

 • Inspiratie, waar geloven wij in?
 • Ethiek, waar willen we ons aan houden, waar?
 • Communicatie/overdracht, wat dragen wij uit, waar tekenen we protest tegen aan?
 • Handelen, wat doen we op micro-, meso- en macroniveau?
 • Meten

De hoofdinleider van de 1 Mei Conferentie zal op basis van deze vraagstelling de MDG's en hun relevantie voor sociale gerechtigheid hier en wereldwijd uitdiepen.

De organisatoren bereiden ook een manifest voor rond de vertaling van de Millenniumdoelen naar Nederland toe, zowel wat betreft de bijdrage aan het realiseren daarvan wereldwijd als in Nederland zelf. De tekst van dit manifest wordt per millenniumdoel besproken en aangevuld in de workshops. De reacties worden na de Conferentie verder verwerkt in het manifest, dat daarna door de organisaties gebruikt zal worden als een leidraad in hun verdere inzet in de toekomst.

Doelstelling:
In dialoog met representanten vanuit het maatschappelijke middenveld in kaart brengen van dilemma's en mogelijke oplossingen rond het vraagstuk van verdeling van inkomen en vermogen en maatschappelijke participatie gerelateerd aan de millenniumdoelen. Uitnodigingen gaan naar geïnteresseerden vanuit diverse maatschappelijke, kerkelijke en humanistische organisaties. Vertegenwoordigers van allerlei maatschappelijke, levensbeschouwelijke en kerkelijke organisaties zijn uitgenodigd. De deelnemers van 2004 en 2005 krijgen ook een uitnodiging.
Bij deze 1 mei conferentie zoekt PEG bovendien een uitdrukkelijke verbreding van haar doelgroep bij jongeren.

omhoog

Programma

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

09.45 Ontvangst met koffie of thee
10.30 Opening door de dagvoorzitter, presentatie van het thema
10.40 Lezing door Eveline Herfkens, vanuit de Verenigde Naties speciaal benoemd als coördinator van de campagne Millenniumdoelstellingen, 10 jaar lid van de Tweede Kamer in Nederland (1981-1990) en oud-minister van Ontwikkelings-samenwerking (1998-2002)
11.10 Reactie door jongeren en discussie
11.50 Lunch
12.45 Workshops.
15.00 Muziek door The Clarence Breeveld Formation met een hapje en een drankje
16.30 Einde

omhoog

De workshops

Acht workshops zijn ingedeeld naar de acht Millenniumdoelstellingen. Een negende gaat over doorwerking van de Millenniumdoelen en de WARC Verklaring binnen de kerken. In iedere de workshops treden jongeren op als voorzitter of mogen zij als eerste hun reactie geven.
Tevens wordt vanuit de 1 Mei Conferentie een manifest opgesteld hoe de Millennium doel-stellingen doorwerking kunnen hebben voor Nederland.

 1. Het aantal mensen dat in extreme armoede leeft moet in 2015 zijn gehalveerd ten opzichte van 1990. Met FNV voorzitter Agnes Jongerius en Arjan Bruinstroop FNV-Jong.
 2. In 2015 moeten alle kinderen op de wereld basisonderwijs volgen.
  Met Mohammed Mdaghri, Algemene Onderwijsbond FNV en Marius Ernsting, directeur van Humanitas.
 3. Gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen. Gelijke kansen in 2015 voor jongens en meisjes. Met Ineke Bakker, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland en Lotte Nijland, stafmedewerker sociale zekerheid en onbetaalde arbeid van werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA.
 4. Het sterftecijfer van kinderen onder de vijf jaar moet in 2015 in ieder ontwikkelingsland met minimaal tweederde zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. Met Hub Crijns, directeur van DISK/LIAN in samenwerking met Kinderstem Cordaid.
 5. De moedersterfte moet in 2015 met driekwart zijn teruggebracht ten opzichte van 1990. Met René Grotenhuis en Alette van der Woude, resp. directeur Cordaid en voorlichter Cordaid.
 6. Voor 2015 wordt een halt toegeroepen aan de verspreiding van HIV/Aids, malaria en andere ziektes. Met Sylvia Borren en Frank van der Valk, resp. directeur en beleidsmedewerker NOVIB.
 7. Voor 2015 wordt een duurzaam milieu gewaarborgd door duurzame ontwikkeling te integreren in nationaal beleid en programma's. Schoon drinkwater en 140 miljoen mensen minder in krottenwijken. Met Mirjam de Rijk, directeur Natuur en Milieu en Leonoor Akkerman, student Universiteit Wageningen.
 8. Meer eerlijke handel, schuldenverlichting en meer hulp. Met Hielke Wolters, directeur Oikos en Maarten Baltussen, beleidsmedewerker Justitia et Pax.
 9. Aan het werk in de kerk met de Millenniumdoelen en de Accra-verklaring. Deze verklaring gaat over de relatie tussen geloven en de globaliserende economie. Met Mgr. A.H. van Luyn s.d.b., bisschopreferent voor Kerk en Samenleving en Diaconie van de R.-K. Bisschoppenconferentie, Ds.J.G. Heetderks, synode voorzitter Protestantse Kerk in Nederland, Trinus Hoekstra, directeur van DISK en Jan Baronner, stafmedewerker bij DISK.

Organisatoren

Organisatie van een 1 Mei Conferentie 2006 door het Platform Economische Gerechtigheid, waarin vakcentrale FNV, Arbeidspastoraat LIAN/DISK, de Commissie Justitia et Pax Nederland, de Raad van Kerken in Nederland, het LKDB en de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA samenwerken. Dit jaar is er een nauwe verbondenheid met organisaties die samenwerken in de Nieuwe Dialoog en met de Hogeschool Utrecht.

Aanmelden via: joke.kats@vc.fnv.nl.
Klik hier om de uitnodigingsfolder te dowloaden (pdf, 89 kb).

omhoog

Terug naaar openingspagina 1 mei conferentie

home