home

PROJECTEN

1 MEI CONFERENTIE 2006
Een initiatief van het Platform Economische Gerechtigheid

Wij gaan voor de millenniumdoelen
Jij ook?

Agnes JongeriusManifest besproken op goed bezochte 1 Mei Conferentie

Inleiding
Herkfens

Politieke moed

Workshops

Inleiding

De 1 Mei Conferentie 2006 was met bijna 250 mensen een goedbezochte en boeiende dag. In de ochtend opende FNV-voorzitter Agnes Jongerius met een aantal prikkelende statements. "Fatsoenlijk werk, 'decent work' is van essentieel belang in de strijd tegen armoede. Een inkomen waar je van kunt leven, werk met respect voor arbeidsrechten, voldoende sociale bescherming, goede arbeidsomstandigheden en gelijkheid voor mannen en vrouwen. 47 % van de wereldwerkloosheid - en dus toekomstige armen - bestaat uit jonge mensen tussen de 15 en 24 jaar. Dat gaat om ruim 90 miljoen jonge mensen. Zo'n getal geeft aan een percentage een levendige en ook kleurrijke invulling. Daarom voegen de (inter)nationale vakbeweging en de ILO in theorie en praktijk deze 'decent work'-doelstelling aan de Millenniumdoelen toe". Dit zei Jongerius in haar speech, die te lezen is op de site van de FNV.
Jongerius gaf vervolgens het woord aan Eveline Herfkens, voormalig minister van Ontwikkelingssamenwerking, die nu vanuit de Verenigde Naties speciaal benoemd is als coördinator van de campagne Millenniumdoelstellingen. "Goed idee, fatsoenlijk werk als negende doel?" Niet volgens Eveline Herfkens. "Dan trek je een doos van Pandora open. Voor je het weet zit je aan de zeventig doelen. De vakbeweging kan beter lokale bonden steunen en zorgen dat zij een stem krijgen in hun nationaal debat."

omhoog

Herkfens

Eveline Herkens zei het te betreuren dat de doelstellingen in Nederland zo weinig bekend zijn. Uit onderzoek van het Nederlands Centrum voor Duurzame Ontwikkeling (NCDO) vorig jaar blijkt dat slechts 20 procent van de bevolking hierover wel eens wat heeft gehoord. Ze wees er wel op dat er steeds meer burgerinitiatieven in Europa plaatsvinden. "Gisteren was ik nog in Spanje om vijfduizend padvinders toe te spreken tijdens hun jaarlijkse jamboree. Zij gaan naar hun ouders, familie, scholen, buurthuizen en vrienden om uitleg te geven over de millenniumdoelen."

Eveline HerfkensHerfkens noemde de verklaring van de millenniumdoelstellingen, die door 189 staatshoofden is ondertekend, "een prachtig, inspirerend stuk. In 2000 was het voor het eerst dat die staatshoofden over hun eigen situatie heen durfden te kijken. Het was geweldig dat men dat deed." Herfkens is ervan overtuigd dat de doelstellingen, die in 2015 gerealiseerd moeten worden, haalbaar zijn. "Afrika loopt echt achter. Maar de tien armste landen op dit continent zijn al een heel eind op streek. Een aantal is erin geslaagd de verspreiding van aids te stoppen, kindersterfte en moedersterfte terug te draaien. Zij stellen zelf hun prioriteiten."

Ook voor de uitbreiding van de onderwijsdoelstelling (nummer twee) was ze niet te porren. Daarin staat dat in 2015 alle kinderen naar de basisschool moeten. De FNV wil de duur van onderwijs oprekken naar vijftien of zestien jaar. "Elk land legt de lat op bepaalde punten hoger dan afgesproken. Zolang niet alle kinderen basisonderwijs volgen, moeten we nog niet gaan praten over de middelbare school." De tip van Herfkens: "Wij bij de VN kunnen niet de politie sturen als Finland of een ander land zijn belofte over de millenniumdoelen niet nakomt. U als burger kunt uw regering op het matje roepen en zeggen dat er snel wat moet gebeuren."

omhoog

Politieke moed

Een ander probleem: de kwaliteit van veel ontwikkelingshulp is nog niet voldoende. "Te veel landen zeggen: Hier heb je mijn euro's, maar je moet ze wel besteden in mijn land." Zulke 'gebonden hulp' is volgens Herfkens zinloos. "Die landen kunnen niet in Nederland kopen wat ze daadwerkelijk nodig hebben: salarissen van verplegers en onderwijzers."
Ook moet Nederland volgens haar stoppen met het 'bilateralisme': het aanknopen van eigen hulprelaties met landen terwijl dat bijvoorbeeld ook in Europees of mondiaal verband kan. "Ontvangers van hulp worden horendol van bilateralisme. Elk jaar moeten zij tienduizenden rapporten schrijven voor verschillende donoren. En die hebben allemaal hun eigen regels en evaluatietechnieken. En steeds komen er weer donoren langs die met iedereen op de foto moeten. Geef die mensen eens twee maanden rust!" Volgens Herfkens gaat het afleggen van verantwoording aan zoveel verschillende donoren ten koste van de samenleving. Nederland moet zich niet gedragen alsof het de enige donor is.
Nog een obstakel is het gebrek aan 'coherentie van beleid'. Zo kan het gebeuren dat het Nederlandse economische beleid de ontwikkelingssamenwerking te niet doet. "Wat we geven met de ene hand, halen we met de andere weer weg", zei Herfkens. "Het landbouwbeleid is het ultieme voorbeeld. Het dumpen van overschotten is een ramp en Europa is niet bereid om hier een einde aan te maken. Pas in 2013 wordt er afgebouwd. Een afspraak die al jaren vaststond. Hoeveel politieke moed heb je nodig om hier eens een keer doorheen te breken?"

Herfkens betoogde aan het slot van haar lezing dat we nu wel genoeg met z'n allen in zaaltjes hebben zitten analyseren en dat er actie moet komen. Van iedereen. Haar bijdrage over het bereiken van de millenniumdoelstellingen werd gevolgd door reacties van twee jongeren die het door Herfkens voorgestane beleid van liberalisering van de wereldmarkt bekritiseerden. Daarop volgde een pittige en levendige discussie.

omhoog

Workshops

In de middagworkshops kwamen alle millenniumdoelstellingen aan de orde. In 2000 hebben de regeringsleiders van 189 landen, waaronder Nederland, afgesproken om vóór 2015 de belangrijkste wereldproblemen aangepakt te hebben. Dan, in 2015, is volgens de gestelde 'Millenniumdoelen' een halvering bereikt van het aantal mensen dat honger lijdt; dan gaan alle kinderen naar school; is in het onderwijs de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen wereldwijd opgeheven; dan is de kindersterfte met tweederde teruggedrongen; is de verspreiding van grote levensbedreigende ziekten gestopt; dan is de hoeveelheid veilig drinkwater verdubbeld, en ook het aantal woningen; en dan hebben rijke landen de handelsbelemmeringen weggenomen, schulden aan arme landen kwijtgescholden, en medicijnen en financiële hulp gegeven. Deze Millenniumdoelen werden onder meer aan de hand van een concept-manifest besproken. De teksten van dit manifest zijn te lezen op de website van De Nieuwe Dialoog.

Klik hier voor de inleiding die mgr. Van Luyn hield in workshop 9 hield, waarin het werken met de millenniumdoelen in de kerken centraal stond.

Klik hier voor de inleiding die ds. G.J. Heetderks hield in workshop 9 hield, waarin het werken met de millenniumdoelen in de kerken centraal stond.

Van de besprekingen in de workshops is binnenkort ook meer te lezen op deze site.

omhoog

Terug naaar openingspagina 1 mei conferentie

home