home

DISK

AFSCHEID LANDELIJK BUREAU DISK
EN ARME KANT VAN NEDERLAND/EVA

Bewerken, bewaren… en doorgeven
Klinkend afscheid Landelijk bureau DISK en werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA

Inleiding

Je kunt het in de maand mei van 2014 nauwelijks gemist hebben: het publieke afscheid van de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA en Landelijk bureau DISK. Werk is er genoeg, en dankzij de economische crisis en de gevolgen daarvan zelfs teveel. En geld is er ook genoeg in Nederland, alleen niet voor deze oecumenische landelijke instelling. Op 16 mei hebben in Amersfoort meer dan 250 mensen bestuur en team uitgezwaaid. Beide organisaties hebben een lange geschiedenis. Landelijk bureau DISK is in april 1972 ontstaan en de Arme Kant van Nederland in september 1987. Het project Kerkvrouwen-Bijstandsvrouwen zag in maart 1984 het daglicht. In de geschiedenis zijn in 1996 'De arme kant van Nederland' en 'Economie, Vrouwen en Armoede', zoals het project was gaan heten, samengegaan. Tot op heden, mei 2014. Nu is met een grote happening toch het doek gevallen.

omhoog

Van toen en nu

Afscheidsbijeenkomst 'Bewerken, bewaren en doorgeven', 16 mei 2014 - Herman NoordegraafDirecteur Hub Crijns opent de bijeenkomst en heeft even moeite om de ruim 250 bezoekers bij de les te krijgen. Daarna krijgt Herman Noordegraaf, bestuurder en hoogleraar Diaconaat, een korte spanne tijds om met zevenmijlslaarzen door de geschiedenis van beide organisaties en werksoorten heen te lopen. De deelnemers genieten ondertussen van een fotoreportage, waarop allemaal mensen voorbij komen die bij allerlei activiteiten een hoofdrol hebben vervuld. Het is een levendige terugblik op een roemrijk verleden.
Afscheidsbijeenkomst 'Bewerken, bewaren en doorgeven', 16 mei 2014 - Richard VissingaVoorzitter Richard Vissinga neemt het stokje over en vertelt hoe Landelijk bureau DISK in het huidige tijdsgewricht opereert. Wat er allemaal gebeurt en wat er gedaan wordt. In welk groot netwerk het bureau actief is. Vissinga citeert de vaak gebruikte zin aan de bestuurstafel
'weinig kan veel'. Een klein team op het Landelijk bureau is in staat een veelheid van ballen in de lucht te houden. Het Algemeen en Dagelijks Bestuur nemen op iedere vergadering met respect kennis van al dit werk. En toch heeft het bestuur moeten constateren dat er voor de langere termijn onvoldoende financiële basis beschikbaar is om met een professionele organisatie voort te gaan.
Afscheidsbijeenkomst 'Bewerken, bewaren en doorgeven', 16 mei 2014 - Jozef WissinkVice-voorzitter Jozef Wissink neemt vervolgens op een hartelijke manier namens het bestuur afscheid van het personeel, dat zoveel jaren zijn diensten heeft geleverd aan het bureau. Voor de helft is het bureau hun levenswerk geworden. Hub Crijns, Trinus Hoekstra, Marja Vliegenthart-de Jong, Peter de Bie, Mariet Crijns-Kusters, Gerard van Eck, Ankie Pranger Kuperus zijn de namen van het laatste team. Nel de Boer, die in oktober 2013 met pensioen is gegaan, mag daarbij gevoegd worden.

omhoog

Een lach en een traan

Afscheidsbijeenkomst 'Bewerken, bewaren en doorgeven', 16 mei 2014 - Riet KarsenbargCabaretière Riet Karsenbarg heeft met haar creatie Ans Nachtegaal furore gemaakt tijdens het zilveren jubileum van de Arme Kant van Nederland/EVA in 2012. Daarna heeft kapster Ans de zalen van de Sociale Alliantie geknipt en geschoren. Het is geen wonder dat zij bij dit afscheid flink uitpakt. Met de beëindigingsvergoeding is ze een nieuwe carrière gestart op de volkstuin en de wederwaardigheden daar met het oude team van DISK en haar nieuwe team op de volkstuin leidt tot vele lachbuien en hilarische uithalen.

omhoog

De blik vooruit

Afscheidsbijeenkomst 'Bewerken, bewaren en doorgeven', 16 mei 2014 - Trinus HoekstraTrinus Hoekstra richt de blik vooruit. In welke samenleving leven we? Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen? Hoe reageren we daar als kerken op? Nu DISK er niet meer is om mee te denken en te doen ligt de taak om hiermee om te gaan bij de kerken. We maken de overgang mee van de verzorgingsstaat naar een participatiesamenleving. Tegelijk zijn er grote problemen. Juist rond het voornaamste instrument, dat van participatie door betaalde arbeid, wordt er een groot tekort aan banen zichtbaar en wordt de ramp van de werkloosheid, armoede en verschulding groter. Hoe gaan kerken hier mee om? Aan de hand van de betrokkenheid van kerken bij de voedselbanken schetst Hoekstra de noodzaak tot een kritische participatie. Tenslotte geeft hij aan dat een deel van het werk van Landelijk bureau DISK zal ophouden te bestaan. En delen die gedaan worden samen met anderen zullen voortgang vinden. Sommige zelfstandig, zoals SchuldHulpMaatje en de Ab Harrewijn Prijs. Sommige door een enkele partij, zoals Kerk in Actie en het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad. Andere samen met de Raad van Kerken in Nederland. Weer andere vooral lokaal.

omhoog

Drie kerkelijke stemmen

Afscheidsbijeenkomst 'Bewerken, bewaren en doorgeven', 16 mei 2014 - Karin van den BroekeOp verzoek klinken drie stemmen uit de ledenkerken van Landelijk bureau DISK, die meekijken in toekomst. Ds. Karin van den Broeke, preses van de Algemene Synode Protestantse Kerk in Nederland, geeft aan dat de PKN haar deel zal blijven doen en aan de thema’s van DISK in het team Binnenlands diaconaat aandacht zal geven. En producten zullen waar mogelijk oecumenisch beschikbaar gesteld worden.
Afscheidsbijeenkomst 'Bewerken, bewaren en doorgeven', 16 mei 2014 - Ted HoogenboomHulpbisschop Ted Hoogenboom van het aartsbisdom Utrecht vertelt namens de katholieke Kerk dat in het katholiek sociale denken van de Kerk altijd de aandacht voor arbeid, zorg, armoede opgesloten zit. Het is een blijvende opdracht en binnen de parochies zal er mee verder worden gewerkt. En ook Mgr. Hoogenboom signaleert dat diaconie bij uitstek een oecumenische werkplaats is.
Algemeen secretaris Klaas van der Kamp van de Raad van Kerken in Nederland schetst het gevoel dat de Raad thans heeft: een Raad zonder projectgroep. Het is tobben en puzzelen hoe landelijk vorm te geven aan een voortzetting. Afscheidsbijeenkomst 'Bewerken, bewaren en doorgeven', 16 mei 2014 - Klaas van der KampMaar armoede en daarmee bezig zijn als een zaak van onrecht kunnen en mogen de kerken niet laten liggen. En dat zullen ze volgens Van der Kamp ook niet doen.
Waarmee Hub Crijns aan het einde van dit stevige afscheid is gekomen. Hij presenteert de boekjes Bewerken, bewaren en doorgeven en Werken van Barmhartigheid - Gedichten van Hub Crijns, die de deelnemers als cadeau ontvangen, door een gedicht voor te dragen ten afscheid. En tenslotte zingt Ans Nachtegaal het afscheidslied, dat door iedereen uit volle borst wordt meegezongen. DISK en de Arme Kant van Nederland/EVA zijn uitgezwaaid.

Hub Crijns

Foto's, toespraken, powerpoints en publicaties

 • Klik hier voor een foto-impressie.
 • Klik hier voor de tekst van Herman Noordegraaf.
 • Klik hier voor de tekst van Richard Vissinga.
 • Klik hier voor de tekst van Trinus Hoekstra.
 • Klik hier voor de tekst van Karin van den Broeke.
 • Klik hier voor de tekst van Ted Hoogenboom..
 • Klik hier voor de tekst van Klaas van der Kamp.
 • Klik hier voor de tekst van het afscheidslied.
 • Klik hier voor een powerpointpresentatie 'Geschiedenis in beeld'
  Let op! Dit bestand is 44 Mb en heeft dus een lange downloadtijd.
 • Klik hier voor de afscheidsbundel 'Bewerken, bewaren en doorgeven'.
 • Klik hier voor de gedichtenbundel 'De Werken van Barmhartigheid'.

omhoog

home

Arbeidspastoraat DISK Landelijk bureau DISK