home

PROJECTEN

AB HARREWIJN PRIJS
Impressie uitreiking 2004

Inleiding
Dave Binder met Sanford en zo…
Juryrapport
De genomineerden van 2004

Inleiding

De Ab Harrewijn Prijs is in januari 2003 ingesteld ter nagedachtenis van Ab Harrewijn (1955-2002). Sponsors en organisatoren zijn De Linker Wang, platform voor geloof en politiek, Arbeidspastoraat DISK en de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA. Ab was als arbeidspastor de motor achter de eerste jaren van de werkgroep 'De arme kant van Nederland' en daarna voorzitter en Tweede Kamerlid voor GroenLinks. De prijs wordt sinds 2003 jaarlijks uitgereikt aan een persoon of groep personen die zich met een origineel idee hebben ingezet voor de onderkant van de samenleving.
Jaarlijks maakt de jury bestaande uit Siska Barelds, Hub Crijns, Cor Ofman, Eddy Reefhuis, Paul Rosenmöller en Els Veenis vijf initiatieven bekend, die voor de prijs in aanmerking komen. Het zijn alle activiteiten voor en met achterstandsgroepen in Nederland. De prijs bestaat uit een kunstwerk en een bedrag van € 5000,-, in te zetten voor het bekroonde initiatief. De overige genomineerden ontvangen een bedrag van € 500,-.

omhoog

Dave Binder met Sanford en zo…

Ongeveer 150 mensen zijn aanwezig in de zaal waar vroeger de Tweede Kamer verhitte debatten voerde en kabinetten zich voorstelden of vielen. Onder leiding van Christian Jongeneel en Vincent Bijlo stelden zich de vijf genomineerden voor, die door de jury gekozen waren uit veertien voordrachten. De vijf genomineerden voor de Ab Harrewijn Prijs 2004 zijn Dave Binder, projectleider van Sandford en zo..., arbeidspastor Hans Knibbeler, drijvende kracht achter het Schapenproject Lindenheuvel, Mathilde Kruse-van Geffen, initiatiefneemster van 'Help elkaar', Caroline Majoie, oprichtster van Stichting Partis en Co van Melle, arts te Amsterdam. Vijf initiatieven uit 'de onderkant van de samenleving', een segment van de maatschappij, waar Ab zich een leven lang voor inspande.
Voorzitter Paul Rosenmöller ging in zijn speech eerst in op Ab Harrewijn en zijn betekenis voor de gewone mensen. Hoewel het de sterfdag is van Ab, is 13 mei tevens een dag met een feestelijke tint vanwege de prijsuitreiking. Onder luid applaus kon uiteindelijk Dave Binder de trofee, de oorkonde en de bloemen in ontvangst nemen.

omhoog

Juryrapport

Volgens de jury is "Dave Binder de drijvende kracht achter het meubelproject Sandford en zo…. Dave heeft, mede vanuit zijn persoonlijke geschiedenis, een grote betrokkenheid bij de doelgroep en heeft vanuit die motivatie het project bedacht om daklozen en verslaafden meubels en kunstvoorwerpen te laten maken en verkopen. Door de flexibele opzet, waarbij mensen per dagdeel betaald krijgen, dacht jij een goed functionerend 'bedrijfje' te kunnen opzetten. Het is aan Dave en de hulp die hij kans zag te recruteren, te danken dat Sandford en zo… geworden is wat het nu is: een plek waar daklozen en verslaafden voor in de rij staan, omdat ze er een beetje geld kunnen verdienen, maar ook omdat ze er gewaardeerd worden om hun persoonlijke mogelijkheden. Hoewel Sandford en zo… al jaren goed loopt, dreigt net als bij veel andere werkprojecten in het land een deel van het draagvlak weg te vallen door de beperkingen die de nieuwe Wet Werk en Bijstand oplegt aan bijverdiensten voor mensen met een uitkering. Daarmee is een maas in de wet gedicht die Ab ooit zelf voor dit doel gecreëerd had. De jury vindt ook daarom een extra steuntje in de rug op zijn plaats en hoopt dat Sandford en zo… nieuwe wegen zal vinden om dit mooie initiatief voort te zetten."
Uit zijn emotionele dankwoord bleek dat Dave nog steeds heel nabij is bij zijn inspirator Ab Harrewijn, hulp dichtbij bij de oprichting en op lange afstand via wetgeving in de Tweede Kamer.

omhoog

De genomineerden van 2004

De andere genomineerden zijn volgens de jury zijn allen tevens winnaar, omdat zij zich gesteund weten door een actieve achterban, die de jury op hun bestaan opmerkzaam maakte.

Schapenproject Lindenheuvel
De wijk Lindenheuvel is bakermat en thuishonk van het Schapenproject. Niet iedereen in de omgeving deelt in de werkgelegenheid en de welvaart. De vragen van mensen om iets om handen te hebben, vormden in december 2000 de concrete aanleiding om het Schapenproject te starten. Hierin zorgen mensen die tussen wal en schip dreigen te raken voor een schaapskudde en voor de groengebieden in de verstedelijkte regio waar de schapen grazen. Uitgangspunt is wat mensen zelf willen en kunnen. Er is een gestage in- en doorstroom van deelnemers.

'Help elkaar'
Het project 'Help elkaar' is een project van de wijkgroep AZC Utrecht (Wijkgroep Asielzoekerscentrum, waarin vertegenwoordigd zijn: de Katholieke Kerk, de SOW-gemeente en betrokken wijkbewoners) en wordt getrokken door Mathilde Kruse-van Geffen. De ervaring heeft geleerd dat veel bewoners van het asielzoekerscentrum niets om handen hebben en dat veel omwonenden van het AZC vaak met de handen in het haar zitten over de vraag hoe een klusje in en om het huis moet worden geklaard. Voor de asielzoeker is het heel belangrijk dat hij of zij buiten de muren van het AZC komt en kan laten zien dat hij of zij wel degelijk wil en kan werken! Contact met de buitenwereld en met een andere cultuur is broodnodig voor hen. Jaar in, jaar uit zitten wachten en niets mogen of kunnen doen, is op den duur dodelijk.

Stichting Partis
Caroline Majoie uit Nijmegen zag vaak een dakloze straatmuzikant spelen die ze erg goed vond. Vanuit dat simpele gegeven ontstond Stichting Partis, die het voortouw nam om een cd op te nemen met muziek van en door dak- en thuisloze muzikanten. De stichting werd in voorjaar 2003 opgericht en bracht in november al de cd 'Uit je dak' uit, waarvan inmiddels 2.500 exemplaren zijn verkocht. Acht dak- en thuisloze muzikanten werden geselecteerd om de cd op te nemen, die vrijwel geheel bestaat uit hun eigen nummers. Via de muziek wil Stichting Partis dak- en thuislozen activeren, hun sociale contacten en vaardigheden vergroten, hun eigenwaarde versterken en hen een kans bieden iets met hun talenten te doen. Daarnaast wil ze de situatie van dak- en thuislozen onder de aandacht brengen en bijdragen aan een genuanceerder en positiever beeld over deze groep. Voor het project en de band bestaat flinke belangstelling. Zo zijn ze te gast geweest in het programma PaPaul van Paul de Leeuw, in Spijkers met Koppen (radio) van de Vara en bij Tros Muziekcafé. De band wordt nu gevraagd voor optredens Opbrengsten uit verkoop van de cd gaan naar projecten voor dak- en thuislozen.

Co van Melle
Co van Melle is arts te Amsterdam. Vanuit zijn medische hulppost 'De Voetzolen' ziet hij belangeloos om naar alle groepen die onderaan de samenleving van de hoofdstad bungelen, zoals thuislozen, vluchtelingen en illegalen. Van Melle beperkt zich niet tot medische diensten (van hemzelf of van gespecialiseerde artsen die hij voor gereduceerde prijs strikt). Hij assisteert illegalen bij het krijgen van een verblijfsvergunning, helpt daklozen bij het kraken van leegstaande panden, en regelt klusjes, zodat mensen wat geld kunnen verdienen. Zo speelt hij een belangrijke rol in de laatstelijns zorg van Amsterdam

Christian Jongeneel en Hub Crijns

omhoog

Naar openingspagina Ab Harrewijn Prijs

home