home

ARBEIDSPASTORAAT DISK

HET NETWERK VAN ARBEIDSPASTORAAT DISK

Het netwerk van Arbeidspastoraat DISK
Landelijke ondersteuning
Om sociale gerechtigheid
Campagnes
Bevrijde Tijd

Arbeidspastoraat DISK knoopt contacten aan in de werelden van arbeid, samenleving en kerken. Dit werk van presentie bestaat uit het ontmoeten van mensen in situaties van betaald en onbetaald werk. Het arbeidspastoraat brengt de opgedane ervaringen via het werk van presentatie binnen in parochies en gemeenten. Wat betekenen die ervaringen voor geloven en kerk zijn? Deze bezinning leidt weer tot reflectie rond het waarom en de zin van economie. Arbeidspastoraat stelt die vragen aan bedrijfsleven, overheid en maatschappelijke organisaties en kerken door te participeren in publiek debat.

Het netwerk van Arbeidspastoraat DISK

De Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK) is een landelijk netwerk waarin plaatselijke en regionale centra voor arbeidspastoraat met elkaar en het landelijk bureau verbonden zijn en waarin verschillende kerken samenwerken. Ruim veertig arbeidspastores, in meerderheid katholiek, zijn daarin betaald werkzaam, naast een groot aantal vrijwillig(st)ers. Het plaatselijk werk heeft zijn eigen geschiedenis en organisatievormen. Het meest bekend zijn de namen 'Arbeidspastoraat' en 'Evangelie & Industrie'. De werkeenheden werken als regel oecumenisch.

DISK netwerk

Het DISK netwerk bestaat begin 2001 uit een kerkelijke instellingen voor arbeidspastoraat in het bisdom Haarlem in liquidatie; drie protestantse stichtingen in Beverwijk, Zaandam en Amsterdam; een katholieke stichting in Amsterdam; en de dekenale besturen in de bisdommen van Haarlem, Rotterdam en Utrecht. In Zeeland en in Gelderland zijn arbeidspastores werkzaam via het Regionale Diensten Centrum van de Samen-op-Weg kerken. In Limburg zijn actief de Dienst Kerk en Samenleving van het bisdom Roermond met het team aalmoezeniers van Sociale Werken en de Stichting Open Deur te Heerlen. In de regio van het bisdom ’s-Hertogenbosch zijn contacten ontstaan met twee nieuwe werkeenheden: het KCW Oost-Brabant in ’s-Hertogenbosch en de Stichting De Vuurdoop in Tilburg.

In het netwerk werken ook enkele mensen die via de religieuze instituten of via een Banenpool betaald worden. Verder zijn er in elke regio DISK werkgroepen. Vrijwillig(st)ers spelen een belangrijke rol: bestuurlijk en in de activiteiten.

In totaal zijn er per 31 december 2001 inclusief de staf van het landelijk bureau 25,0 katholieke en 4,2 protestantse en 7,4 via religieuze instituten of anderszins gefinancierde formatieplaatsen. Op 40 verschillende werkplekken werken 44 arbeidspastores (25 mannen, 19 vrouwen). Er zijn 6,3 vacatures. Zie verder de Adressenlijst op deze website.

omhoog

Landelijke ondersteuning

Het landelijk bureau DISK ondersteunt het plaatselijk en regionale arbeidspastoraat met behulp van trainingen, studiedagen, taakgroepen en studiemateriaal. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats met leiding van kerken, organisaties van werkgevers en werknemers en politieke partijen. Het bureau participeert in ethische bezinning en publieke meningsvorming rondom geloof, (zorg)arbeid en economie, en ontwikkelt training en toerusting van kerkelijk kader. In campagnes als 'Om Sociale Gerechtigheid, campagne tegen verarming en verrijking', en 'Bevrijde tijd. Deelnemen aan een 24-uurseconomie' krijgt deze bijdrage aan bewustwording vorm. Sinds 2001 wordt nauw samengewerkt met de Alliantie voor Sociale Rechtvaardigheid.

omhoog

Om Sociale gerechtigheid

In Nederland leven nog steeds veel mensen op of onder het sociaal minimum. Ze zijn afhankelijk van sociale zekerheid of een (gesubsidieerde) baan. Het groeiende beleid van gemeenten om extra voorzieningen toe te kennen aan mensen met een minimum-inkomen toont aan hoe moeilijk het is om de eindjes aan elkaar te knopen. De kosten voor wonen, gezondheidszorg en onderwijs stijgen elk jaar. Daarnaast neemt de welvaart van ondernemingen en mensen met een hoger inkomen toe. Die welvaart zorgt niet voor collectieve rijkdom, waarbij iedereen erop vooruit gaat.

Recent is verschenen een aangevulde herdruk van het door de op 13 mei overleden ds Ab Harrewijn geredigeerde boekje ‘Arm en rijk in de bijbel’. Vijftien auteurs bespreken een tekst uit de bijbel over arm en rijk. Uitgegeven door de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA. Prijs € 7,95.

omhoog

Campagnes

In de bijbel wordt een samenleving beoordeeld op de manier waarop met de zwakkeren wordt omgegaan. Daarom blijven de Raad van Kerken in Nederland en Arbeidspastoraat DISK zich druk maken over verarming en verrijking, in de campagnes 'Om sociale gerechtigheid' en 'Alliantie voor sociale rechtvaardigheid'. De Alliantie is een bundeling van meer dan 40 grote organisaties, groepen en bewegingen die hun lobby op de politiek bundelen. De werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA organiseert de activiteiten, die gericht zijn op de kerken, de politiek en het eigen netwerk van regionale en plaatselijke groepen. Er is een boekenreeks en een 'Arme Krant van Nederland'.

Schrijf naar werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA, Luijbenstraat 17, 5211 BR 's-Hertogenbosch tel. 073 - 6121939, e-mail info@armekant-eva.nl. Website: www.armekant-eva.nl.

omhoog

Bevrijde Tijd

De tijdspatronen in onze samenleving veranderen: flexibele werktijden, een hoog tempo van werken en leven, steeds meer mensen die een baan met zorg combineren. Het zijn veranderingen die in een 24-uurseconomie passen. Ze roepen twijfels en kritiek op, maar ook enthousiasme. Met de campagne 'Bevrijde tijd. Deelnemen aan een 24-uurseconomie?' stimuleert DISK het gesprek over de werking en de gevolgen van een 24-uurseconomie, vanuit een gelovig perspectief en met een agenda van verlangen en kritische reflectie.

Inmiddels zijn we met het slotjaar van de campagne actief. Er zijn vijf magazines ‘Bevrijde Tijd’ verschenen met verschillende thema’s over werk, tijd, tijdspatronen en tijdsbesteding. Het boek ‘Een nieuwe economie. Een bevrijde tijd?’ gaat in op het verschijnsel dat ICT zowel versnellend als onthaastend werkt. De video ‘Werktijd in balans’ gaat in op de vraag hoe binnen werksituaties met tijd omgegaan wordt.

Op de economie van de tijd spitst de bezinning rond 24-uurseconomie zich toe. Op de website www.bondtegendehaast.cjb.net kunt u kennis maken met de Bond tegen de Haast en het Manifest, dat onderbouwd is met stellingen. Inmiddels is op zaterdag 14 september in Utrecht de Eeuwvergadering van deze Bond tegen de Haast gehouden. Voor de zondag van de Bevrijde Tijd op 15 september is een ‘Themakrant Bevrijde Tijd’ verschenen.

In het magazine 'Bevrijde Tijd' vindt U artikelen, tips om in uw eigen situatie met de thema's aan de slag te gaan en informatie over boeken, werkmateriaal en activiteiten.

Magazine 'Bevrijde Tijd' is gratis. Bij bestelling van meer exemplaren betaalt u alleen portokosten.

Naar beginpagina 'Arbeidspastoraat DISK'

omhoog

home