home

PROJECTEN

HANDBOEK DIACONIEWETENSCHAP
Barmhartigheid en gerechtigheid

2.1 Hongerigen voeden
Ploni Robbers-van Berkel

2.2 Dorstigen laven
Herman van Well

2.3 Vreemdelingen herbergen
Lútzen Miedema

2.4 Naakten kleden
Hub Crijns

2.5 Zieken bezoeken
Herman Noordegraaf

2.6 Gevangenen bezoeken
Sake Stoppels

2.7 Doden begraven
Lútzen Miedema

2.8 Vrede stichten
Hub Crijns

2.9 Afsluiting: diaconale vragen
Sake Stoppels

3 Verantwoordelijk voor het lenigen van nood:
christelijke diaconale tradities in Nederland

3.1 Diaconie en caritas in de Rooms-Katholieke Kerk
Henk Meeuws

3.2 Diakonia in de Orthodoxe Kerk in Nederland
Theo van der Voort

3.3 Diaconaat in de Oud-Katholieke Kerk van Nederland
Joris Vercammen

3.4 Diaconaat in de calvinistische traditie in Nederland
Jac Franken

3.5 Hulpwerk: diaconaat bij Nederlandse doopsgezinden
Alle Hoekema

3.6 Quaker business: hulp- en vredeswerk bij quakers
Marianne IJspeert

3.7 Diaconale waarden en diaconaal werk in de oecumenische beweging en Raad van Kerken in Nederland
Ineke Bakker

3.8 Migrantenkerken in Nederland: diaconaat in context
Sjaak van 't Kruis

3.9 Gelovige bewogenheid: diaconaat in evangelische geloofsgemeenschappen Bert Roor

3.10 Conclusies en vragen
Herman Noordegraaf

4 Tegendraads: markante mensen met mededogen

4.1 Bijbelse wortels
Herman van Well

4.1.1 Amos: Tegenstem in naam van God
Bram Grandia

4.1.2 Febe: Een weggeschreven diakonos van God
Bram Grandia

4.2 De vroege kerk
Herman van Well

4.2.1 Laurentius ( ? -258): Martelaar en diaken
Els Rose

4.2.2 Antonius Abt (251? -356): De eerste woestijnvader
Hans Végh

4.3 Vanaf 313: de kerk als staatskerk
Herman van Well

4.4 De Middeleeuwen
Franciscus (1182-1226) en Clara (1194-1253) van Assisi: Radicaal evangelisch elan
Hans van Munster

4.4 De Reformatie
Herman van Well

4.5.1 Maarten Luther (1483-1546): Vrij en dienstbaar
Ab Noordegraaf

4.5.2 Martin Bucer (1491-1555): Praktisch diaconaat als werk van de Geest
Ab Noordegraaf

4.5.3 Johannes Calvijn (1509-1564): Diaken als volwaardig ambt
Ab Noordegraaf

4.5.4 Menno Simons (1496-1561): Diaconaat in de doperse reformatie in de Nederlanden
Sjouke Voolstra

4.5 De zeventiende en achttiende eeuw
Herman van Well

4.6 De negentiende eeuw
Herman van Well

4.7.1 Negentiende-eeuwse kloostergemeenschappen:
Liefdewerken in het spoor van Vincent de Paul (1581-1660)
José Eijt en Joos van Vugt

4.7.2 Ottho Gerhard Heldring (1804-1876): 'Uit verlies winst' - Vrij diaconaat
Herman van Well

4.7.3 Willem van den Bergh (1850-1890): 'Olie en wijn in de wonden!'
Jan Hendriks

4.7.4 William Booth (1829-1912) en het Leger des Heils:
'Nederlands donkerste wildernissen
Wielie Elhorst

4.7.5 Alphons Ariëns (1860-1928): De nieuwe sociale kwestie
Hub Crijns

4.7 De twintigste eeuw
Herman van Well

4.8.1 Johannes Casper van Dongen (1907-1983):
Vernieuwingen in het hervormde diaconaat na de Tweede Wereldoorlog Herman Noordegraaf

4.8.2 Oswald von Nell Breuning (1890-1991)
Katholieke diaconie en moderniteit
Theo Salemink

4.8.3 W. A. Visser 't Hooft (1900-1985)
Solidariteit en gaven delen - oecumenisch diaconaat
Lútzen Miedema

4.8.4 Catharina Halkes (1920)
Diaconaat in feministisch perspectief
Riet Bons-Storm

4.8.5 Jim Wallis (1948)
Radicaal en evangelicaal
Rob van Essen

4.8.6 Tom Marfo (1958)
The House of Fellowship - migrantenkerk in Amsterdam
Wout van Laar

4.8 Uitleiding
Herman van Wel

5 Partners voor een menselijke samenleving:
'Diaconaat' in andere godsdiensten en levensbeschouwelijke stromingen

5.1 Jodendom: het gebod tot gerechtigheid
R. Evers

5.2 Islam: één God, één mensengemeenschap
Hasan Yar

5.3 Hindoeïsme: verantwoordelijkheid voor anderen hoort bij het menszijn
Jan Buikema

5.4 Boeddhisme: liefdevolle vriendelijkheid en compassie
Lourens Minnema

5.5 Humanisme: maatschappelijke dienstverlening voor iedereen
Peter Derkx en Judith Metz

5.6 New Age: mediteren voor de nood van de wereld
Reender Kranenborg

5.7 Dwarsverbanden
Sake Stoppels

DEEL II DENKEN: DIACONIEWETENSCHAP IN ONTWIKKELING

6 Diaconaal handelen in de wereld

6.1 Fundamentele principes
Herman Noordegraaf

6.2 Gastvrijheid
Sake Stoppels

6.3 Zorg
Herman Noordegraaf

6.4 Vrede en verzoening
Alle Hoekema

6.5 Werelddiaconaat en ontwikkelingssamenwerking
Govert Buijs

6.6 Diaconaat en overheid
Hub Crijns en Herman Noordegraaf

6.7 Diaconaal handelen
Andries Baart

6.8 Spanningsvelden in het diaconaal handelen
Lútzen Miedema

7 Grondvragen van een diaconale ecclesiologie

7.1 Spiritualiteit
Jurjen Beumer

7.2 Kerk, wereld en armen
Peter van de Kamp

7.3 Getuigenis en dienst (diaconaat en zending)
Bert Hoedemaker

7.4 Wat zegt diaconaat?
Lútzen Miedema

8 Diaconaat/diaconie temidden van andere kerkelijke werkvelden

8.1 Pastoraat
Hub Crijns en Lútzen Miedema

8.2 Liturgie
Rijn de Jonge

8.3 Catechese
Albert Ploeger

8.4 Oecumenische discussies over ambt en gender
Eddy van der Borght

8.5 De opbouw van gemeente en parochie
Henk de Roest

8.6 Geld
Herman van Well

8.7 Zonder diaconie geen kerk
Lútzen Miedema

9 Nieuwe fundamentele benaderingen

9.1 Diakonia opnieuw geïnterpreteerd
Anton Houtepen

9.2 Barmhartigheid en gerechtigheid opnieuw geïnterpreteerd
Lútzen Miedema

9.3 Dialoog met nieuwe interpretaties van diaconie
Lútzen Miedema

UITLEIDING

10 Onderweg naar diaconiewetenschap

10.1 De definitie opnieuw beschouwd
Herman van Well en Sake Stoppels

10.2 Fundamenten nader bezien
Lútzen Miedema

10.3 Kerken en civil society
Sake Stoppels

10.4 Theologisch huiswerk
Hub Crijns

10.5 Diaconiewetenschap: een nieuwe naam
Sake Stoppels

Literatuur

Registers:

Personenregister
Zakenregister
Bijbelplaatsenregister
Auteursregister

De fotoserie 'Werken van Barmhartigheid'

Terug naar openingspagina handboek diaconiewetenschap

home