home

PROJECTEN

DUURZAAMHEID: WAAR GEEF JIJ JE TALENTEN AAN?

Methodiek interviews

Duurzaamheid: waar geef jij je talenten aan?Diepte-interviews en focusgesprekken

Landelijk bureau DISK geeft in de komende jaren uitvoering aan het project Duurzaamheid: waar geef jij je talenten aan? Met dit project wil ze het gesprek bevorderen over de wijze waarop mensen in hun werkomgeving een bijdrage leveren aan duurzame ontwikkeling. Gedurende het eerste jaar van het project ligt de nadruk op het verkennen van de stand van zaken. In dat kader zijn er diepte-interviews en focusgesprekken gehouden (zie elders in dit nummer). Ook in der volgende nummers van deze jaargang zal hiervoor veel aandacht zijn.
In de volgende fase van het project zullen materialen en activiteiten ontwikkeld worden.

Wat heeft je bijzondere interesse?

Bij de groepsgesprekken en de interviews die Landelijk bureau DISK houdt in het kader van het project Duurzaamheid: waar geef jij je talenten aan?, is gebruikgemaakt van een set van 48 kaartjes. Op ieder kaartje is een aspect van duurzame ontwikkeling vermeld. Omdat duurzame ontwikkeling drie dimensies (planet, people, profit) kent is de set kaartjes opgebouwd uit driemaal 16 kaartjes. Aan de deelnemers is gevraagd vijf kaartjes te selecteren die hun bijzondere interesse hebben. Wat heeft jouw bijzondere interesse? En wat heeft jouw interesse niet of in ieder geval minder?

Planet

Oppervlakte natuurgebied
Soortenrijkdom van planten en dieren
Bodemkwaliteit
Behoud productieve bodemkwaliteit
Luchtkwaliteit
Geluidshinder
Klimaatgassen
Lichtoverlast
Hoeveelheid oppervlaktewater
Kwaliteit oppervlaktewater
Kwaliteit grondwater
Hoeveelheid grondwater
Winning en gebruik niet-herwinbare delfstoffen
Aantrekkelijkheid en kwaliteit landschap
Bescherming en versterking erkende natuur- en cultuurlandschappen
Omgaan met schaarse ruimte

People

Sociale samenhang
Armoede
Uitsluiting
Culturele identiteit
Maatschappelijke participatie
Informatievoorziening
Lichamelijke en geestelijke gezondheid
Kwaliteit en toegankelijkheid gezondheidszorg
Kwaliteit en toegankelijkheid onderwijs
Aansluiting onderwijs op maatschappelijke vraag
Onderwijsparticipatie
Kwaliteit en omvang woningaanbod
Kwaliteit woonomgeving
Kwantiteit en kwaliteit cultureel aanbod
Gebruik cultureel aanbod
Bescherming cultureel erfgoed

Profit

Hoeveelheid werkgelegenheid
Werkloosheid
Opleidingsniveau
Arbeidsomstandigheden
Investeringsniveau bedrijfsleven
Innovatief en creatief vermogen
Samenwerking kennisinstellingen en bedrijfsleven
Bereikbaarheid bedrijven, voorzieningen en economische centra
Beschikbaarheid bedrijfsterreinen
Beheer bedrijventerreinen
Meervoudig en multifunctioneel ruimtegebruik
Veerkracht en aanpassingsvermogen economische structuur
Nieuwe ondernemingen
Hergebruik grondstoffen
Energieverbruik bedrijven en burgers
Productie en consumptie duurzame energie

omhoog

Naar openingspagina Duurzaamheid: waar geef jij je talenten aan?

home