home

JAARVERSLAG
STICHTING LANDELIJK BUREAU DISK

JAARVERSLAG 2002
Dienst van gerechtigheid door solidariteit

Jaarverslag 2002

Het jaarverslag van DISK 2002 opent met de beschouwing 'Dienst van gerechtigheid door solidariteit'. We hebben in het afgelopen jaar nagedacht over ons mission statement, hetgeen we verwoord hebben in een kort beleidskader. Die recent verworven identiteit hebben we gehouden naast de turbulent verlopen verkiezingsmaand mei en we onderzoeken in deze beschouwing hoe we ons met ontwikkelingen in de samenleving verhouden. We maken daarbij gebruik van een sociologisch consumenten onderzoek en houden de signaleringen daarvan naast onze eigen beschouwingen. De kern van onze benadering is dat we een partijgangerschap hebben met, stem geven aan, plek inruimen voor het narratieve taalveld en daarmee andere taalvelden beïnvloeden. We laten ons daarbij voeden door bijbelse en kerkelijke bronnen. De dienst van barmhartigheid ontaardt in liefdadigheid als ze geen oog heeft voor structuren en politiek handelen. De dienst der gerechtigheid verzandt in liefdeloosheid als ze niet gevoed wordt door het 'handwerk' van veelvoudige individuele contacten.

Kijkend naar de plek die onze organisatie heeft binnen de kerken, merken we dat we in het jaar 2002 vele malen de woorden 'reorganisatie en bezuiniging' gebruikt hebben. Kerk-zijn vandaag heeft veel te maken met een overlevingsgevecht. Het zou te mooi zijn, als het arbeidspastoraat zich daaraan zou kunnen onttrekken. De laatste jaren zien we hoe kerken hun prioriteit leggen bij het overleven van gemeenten en parochies en hun dienstverlenende instellingen daarop inrichten. De grote kerken brengen het arbeidspastoraat vanuit die overwegingen onder in de toerustende en activerende taken. Daardoor wordt het arbeidspastoraat kwetsbaar. Het aantal pastores neemt af. Het eerstelijns karakter verdwijnt. De binding met mensen gaat verloren. De kracht van het narratieve taalveld droogt op. De vorm van beweging erodeert.
Er is voor het landelijk bureau veel werk te doen. Enerzijds in het ondersteunen van de werkers en hun vrijwillig(st)ers om het binnen die processen uit te houden: allerlei vormen van crisisondersteuning. Anderzijds is een systematisch inzetten op continuïteit van het netwerk van groot belang.

Vanuit ook deze contexten is door ons in 2002 gewerkt. Het jaarverslag geeft de grote lijnen weer: het ondersteunen van het netwerk van arbeidspastores; het activeren en toerusten van kerken; de deelname aan het publieke debat. Voorts komen in beeld de activiteiten van de projecten, waar we actief in participeren, o.a. 'Om sociale gerechtigheid', 'Alliantie voor sociale rechtvaardigheid', en 'Bevrijde Tijd. Deelnemen aan een 24-uurseconomie'. Het slot beschrijft de activiteiten van het landelijk bureau DISK als uitgever en als werkplaats.

omhoog

Bezieling en ontgrenzing
Jaarverslag 2001

Coalities in de netwerksamenleving
Jaarverslag 2000

omhoog

home