home

JAARVERSLAG
STICHTING LANDELIJK BUREAU DISK

JAARVERSLAG 2008
Kredietcrisis als Kairosmoment

  • jaarverslag 2008Klik op het plaatje rechts om de hele tekst van het jaarverslag 2008 te downloaden in Word-opmaak (211 kb).
  • U kunt desgewenst ook, tegen verzendkosten, een gedrukte versie van het jaarverslag bestellen:
    bestelformulier (zie algemene publicaties)
  • U kunt ook doorklikken naar een hoofdartikel uit dit jaarverslag in de rubriek signalementen:
    Kredietcrisis als Kairosmoment
  • Lees hier verder voor een korte beschrijving van het jaarverslag 2008.

Kredietcrisis als Kairosmoment

In 2008 was het jaarthema van landelijk bureau DISK, kortweg DISK geloof en economie,  ‘Flexibiliteit als deugd’. De veranderingen in de banenmachine, de wereldeconomie, de kredietcrisis, de gevolgen voor de economieën in de wereld, in Europa, in Nederland, waren een terugkerend thema in meerdere onderdelen van het werk in 2007. Waar komt die kredietcrisis vandaan? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn richtingen in het debat voor oplossingen? En wat kan de rol van kerken zijn? DISK kiest voor duurzaamheid en solidariteit, het streven naar een samenleving, een wereld met toekomst in economisch, sociaal én ecologisch opzicht. Maar kiezen economen, politici, ondernemers ook die richting? Het essay waarmee we het jaarverslag traditioneel openen,  is een uitdieping van dit jaarthema van 2008 in de context van de kredietcrisis en de economische crisis.

We hebben de duurzaamheidscan Op het leven voor parochies en gemeenten gepresenteerd. Ook hebben we de site www.duurzamekerk.nl  geopend en op deze webstek ontwikkelen we de scan verder.

Uit het onderzoek Armoede in Nederland 2008 van de gezamenlijke kerken bleek driekwart van de kerken actief is met hulp in armoede situaties. Gemiddeld ontvingen kerkelijke organisaties in 2007 8,4 aanvragen. Daarvan werden er gemiddeld 7,5 gehonoreerd. Het uitgekeerde bedrag aan individuele noodhulp bedroeg ruim 11 miljoen. Volgens de kerken komen de meeste financiële problemen voor bij alleenstaande ouders met kinderen, mensen zonder betaald werk, asielzoekers, ouderen en mensen met een chronische ziekte of handicap. De voornaamste knelpunten zijn teveel bureaucratie, ingewikkelde formulieren, onbekende regelgeving en daardoor veel niet-gebruik van voorzieningen. Aan al dat kerkenwerk rond armoedehulp en armoedebestrijding gaf de landelijke werkgroep volop ondersteuning het afgelopen jaar.

Het jaarverslag 2008 verwijst naar het vastgestelde beleid en vat de werkplannen voor 2008 kort samen. Vervolgens komt de uitvoering in beeld door middel van een korte presentatie van de programma’s, met daarin de verschillende projecten en activiteiten. Hieruit blijken de drie kerntaken: het ondersteunen van onze netwerken van DISK en de Arme kant van Nederland/EVA, het toerusten en activeren van kerken en de deelname aan het publieke debat. Onze projecten en campagnes hebben alle deze drie taken in zich. We zetten daarbij vooral onze expertise in: ervaringen van de praktijk van arbeidspastoraat, banden met katholieke en protestantse tradities, kennis van sociaal-economische thema’s en een landelijk netwerk. Dat uit zich in drie kwaliteiten: begeleiding, bezinning en activering. De activiteiten van dit jaar getuigen dat die expertise veel gevraagd wordt, hetgeen een meetbaar positief resultaat is.

Onze bijeenkomsten en activiteiten trekken een publiek, dat bewust met sociaal-economische thema’s in relatie tot geloof en handelen bezig is. Verschillende projecten leiden tot publicaties en we geven verschillende tijdschriften uit. In de media klinkt onze stem herhaaldelijk door.
Het jaarverslag 2008 sluit af met een kort overzicht van de organisatie en kent enkele bijlagen: bestuurssamenstelling, lijst van media activiteiten en een opsomming van de kerncijfers. We bereiken veel mensen en hebben een groot draagvlak.

Terug naar openingspagina jaarverslagen

omhoog

home