home

JAARVERSLAG
STICHTING LANDELIJK BUREAU DISK

JAARVERSLAG 2012
De pijn van de crisis

Jaarverslag DISK 2012
  • Klik op het plaatje rechts om de hele tekst van het jaarverslag 2012 te downloaden in Word-opmaak.
  • U kunt desgewenst ook, tegen verzendkosten, een gedrukte versie van het jaarverslag bestellen:
    bestelformulier (zie algemene publicaties)
    .
  • U kunt ook doorklikken naar een hoofdartikel uit dit jaarverslag in de rubriek signalementen:
    De pijn van de crisis
  • Lees hier verder voor een korte beschrijving van het jaarverslag 2012.

De pijn van de crisis

Het essay 'De pijn van de crisis' geeft kort een beeld van de actuele situatie in 2013 met betrekking tot de werkloosheid, oorzaken daarvan en de voorgenomen hervormingen van de arbeidsmarkt plus oorzaken daarvan. Het essay onderzoekt de redenen waarom Duitsland voor Nederland een gidsland is. Het beleid gaat uit van een snel toenemende krapte op de arbeidsmarkt omdat dat in 2008 de situatie en voorspellingen waren. Terwijl de huidige situatie heel anders is: mensen zijn en worden overbodig en een herstel van de werkgelegenheid wordt pas over vier tot acht jaar verwacht. Het essay doet een appèl op de kerken met hulp van het boek Prediker: zie ook in de kwetsbare en afhankelijke mens een mens. Het boek Prediker wordt door de Joden rond het Loofhuttenfeest gelezen als tegenwicht tegen de zelfredzaamheid. Je moet ook mogelijkheden hebben en krijgen om zelfredzaam te zijn. Het samen door de woestijn trekken eindigt met een perspectief op een betere toekomst.

Het jaarverslag 2012 verwijst naar het vastgestelde beleid en de werkplannen. De uitvoering komt in beeld door middel van een serie impressies van de voornaamste activiteiten, die tijdens het jaar gedaan zijn. Hieruit blijken de drie kerntaken: het ondersteunen van onze netwerken van Arbeidspastoraat DISK, de Arme kant van Nederland/EVA, en SchuldHulpMaatje, het toerusten en activeren van kerken en de deelname aan het publieke debat en de politieke lobby. Onze vier programma’s hebben in 2012 deze drie taken in zich. We zetten daarbij vooral onze expertise in: ervaringen vanuit de concrete diaconale praktijk, banden met katholieke en protestantse tradities, kennis van sociaal-economische thema’s en een landelijk netwerk. Dat uit zich in drie kwaliteiten: begeleiding, bezinning en activering. De activiteiten van dit jaar getuigen dat die expertise veel gevraagd wordt, hetgeen een meetbaar positief resultaat is.

Vanuit het programma ‘Geloof, Economie en Duurzaamheid’ openen we het jaar met de handreiking Wordt de pijn van de crisis duurzaam verdeeld?, waarmee tegelijk onze inzet van dit jaar is meegegeven. De handreiking dient tevens voor biddag en dankdag voor gewas en arbeid op 14 maart en op 7 november en de zondag van de arbeid op 29 april 2012. Binnen het project ‘Duurzaamheid & Talenten’ leiden de gehouden interviews en verkenningen tot de ontwikkeling van een basisspel Duurzaamheid en talenten, waaruit meer dan dertig varianten aangemaakt worden. Het spel kan door personen en in groepen gebruikt worden. Tevens is een nieuwe website in ontwikkeling, die in 2013 het digitale licht zal zien. Tenslotte wordt een pilot lerend netwerk ontwikkeld, die in 2013 geprobeerd gaat worden. De site www.duurzamekerk.nl is van een update voorzien ten gevolge van software ontwikkeling bij de provider. Een update van de template is ook nodig. In ons tijdschrift Ondersteboven publiceren we ervaringen die mensen met de economische crisis hebben opgedaan.

Met het programma ‘Geloof, verarming en verrijking’ zijn de werkplannen voor het eerste jaar ‘Deelnemen en meedelen’ uitgevoerd. De editie van de Gids Betaalbare Vakanties verschijnt aan het begin van 2012. We starten met de voorbereidingen van een nieuw onderzoek naar diaconale hulp van kerken Armoede in Nederland 2013. Armoede en werkloosheid, huishoudens met schulden, huishoudens met hypotheekproblemen, een bezuinigende overheid, bedrijven die failliet gaan: de sociale alarmlichten staan op rood. Steeds meer mensen wenden zich tot de kerken voor hulp en het onderzoek zal de nieuwste cijfers in beeld brengen. Op 29 september presenteren we tijdens het zilveren jubileum van de werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA De Boodschappenmand 2012, en we herhalen dat tijdens de workshop Armoede en inkomen tijdens de Alliantiedagen 2012. Het Armoedesignaal 2012 wordt uitgedeeld aan de 1.100 deelnemers van de landelijke diakenendag van Kerk In Actie en daarna verspreid onder de bisdommen, Raad van Kerken in Nederland en achterbannen daarvan. Het tijdschrift Arme Krant van Nederland en de digitale Nieuwsbrief melden alle activiteiten, zowel landelijk als regionaal.

Het jaar 2012 is het derde werkjaar van een derde programma, dat we ‘Naar een Interkerkelijk Diaconaal Netwerk’ genoemd hebben. In dit programma bundelen we onze ondersteuning aan de diaconale en missionaire netwerken van onze ledenkerken. Aan rooms-katholieke kant werken we daarin veel samen met het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad (LKDB) en de Diaconale Alliantie. Het tijdschrift Diakonie & Parochie verschijnt vier keer en vult 160 pagina’s met diaconale wetenschap en praktische berichtgeving. Hub Crijns is de eindredacteur. Een resultaat in dit programma is het op 2 december 2011 gepresenteerde Diaconie in beweging. Handboek Diaconiewetenschap. In de zomer van 2012 neemt de redactie het besluit te gaan werken aan een derde boek met een meer praktische insteek.

Nederlandse huishoudens gaan voort om in 2012 enorm in de schulden terecht te komen: klein, groter en heel groot. In samenwerking met het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad (LKDB) worden de werkzaamheden voortgezet van het programma ‘SchuldHulpMaatje’, waar door kerken, fondsen en het SkanFonds voor het jaar 2012 subsidies voor beschikbaar zijn gesteld. Er zijn na de eerste projectperiode 43 plaatselijke projecten SchuldHulpMaatje actief en vanuit het programma is aan de ene kant gewerkt aan het ondersteunen van deze projecten en aan de andere kant aan het opbouwen van nieuwe projecten.

Onze bijeenkomsten en activiteiten trekken een publiek, dat bewust met sociaal-economische thema’s in relatie tot geloof en handelen bezig is. Verschillende projecten leiden tot publicaties en we geven verschillende tijdschriften uit. In de media klinkt onze stem herhaaldelijk door.
Het jaarverslag 2012 sluit af met een kort overzicht van de organisatie en kent enkele bijlagen: bestuurssamenstelling, lijst van media activiteiten en een opsomming van de kerncijfers. We bereiken veel mensen en hebben een groot draagvlak.

Terug naar openingspagina jaarverslagen

omhoog

home