home

JAARVERSLAG
STICHTING LANDELIJK BUREAU DISK

JAARVERSLAG 2013
Kerken en de participatiesamenleving

Jaarverslag DISK 2012

Kerken en de participatiesamenleving

Het jaar 2013 is een indringend werkjaar geworden voor het landelijk bureau Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK). Er is veel werk op bestuur en team afgekomen. Tegelijk is het een spannend jaar geworden waar het gaat om de vooruitzichten van het bureau. Ondanks allerlei pogingen om een langere toekomst te kunnen realiseren, heeft het bestuur een besluit moeten nemen om met de activiteiten van de Stichting en alle programma’s medio 2014 te stoppen. Rond die datum sluit het Sociaal Plan met een ontslag voor al het in dienst zijnde personeel. Als u dit jaarverslag ter hand hebt genomen en dit voorwoord leest is het publieke afscheid van 16 mei 2014 al geweest en heeft DISK het werk naar buiten toe afgerond. Hetgeen resteert is opruimen en afbouwen. Evengoed is er gedurende het jaar 2013 veel werk verricht.

We openen met het essay Kerken en de participatiesamenleving. Het begrip ‘participatiesamenleving’ is in de jaren negentig van de vorige eeuw geïntroduceerd door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Met het begrip wilde de WRR de rol van burgers verhelderen naast de rol van overheden en de rol van ondernemende marktpartijen. Koning Alexander herintroduceert het begrip ‘participatiesamenleving’ namens de Regering op Prinsjesdag 2013 en daarin komt met name de rolverschuiving in beeld van overheden naar burgers of ondernemende marktpartijen. Er kan over participatiesamenleving verschillend gedacht worden, evenals over de gesignaleerde verschuiving van rollen en taken en er kan ook een verschillende waardering van uitgaan. Discussie, gesprek en dialoog zijn volop gaande. Het bestuur voelt zich thuis bij de visie die mededirecteur Trinus Hoekstra vertolkt heeft tijdens het publieke afscheid van de werkorganisatie op 16 mei 2014. De aandacht vanuit kerken voor arbeid en armoede moet in de overgang van de verzorgingsstaat naar de participatiesamenleving gestalte krijgen in ‘kritische participatie’. Dat kritisch meedoen is in het werk van landelijk bureau DISK steeds terug te vinden.

Het jaarverslag 2013 verwijst naar het vastgestelde beleid en de werkplannen. De uitvoering komt in beeld door middel van een serie impressies van de voornaamste activiteiten, die tijdens het jaar gedaan zijn. Hieruit blijken de drie kerntaken: het ondersteunen van onze netwerken van Arbeidspastoraat DISK, de Arme kant van Nederland/EVA, en SchuldHulpMaatje, het toerusten en activeren van kerken en de deelname aan het publieke debat en de politieke lobby. Onze vier programma’s hebben in 2012 deze drie taken in zich. We zetten daarbij vooral onze expertise in: ervaringen vanuit de concrete diaconale praktijk, banden met katholieke en protestantse tradities, kennis van sociaal-economische thema’s en een landelijk netwerk. Dat uit zich in drie kwaliteiten: begeleiding, bezinning en activering. De activiteiten van dit jaar getuigen dat die expertise veel gevraagd wordt, hetgeen een meetbaar positief resultaat is.

U vindt in het jaarverslag 2013 een korte kennismaking met de organisatie, een blik op het vastgestelde beleid, gevolgd door de korte samenvatting van de Werkplannen 2013 van de vier grote programma’s, die we uitvoeren of aan meewerken: het programma ‘Geloof, Economie en Duurzaamheid’, het programma ‘Geloof, verarming en verrijking’ het programma ‘Naar een Interkerkelijk Diaconaal Netwerk’, en het programma ‘SchuldHulpMaatje’. Daarna volgen impressies van de voornaamste activiteiten en projecten uit het afgelopen jaar in chronologische volgorde. Dit corpus van het jaarverslag wordt voortgezet met een samenvatting van de behaalde resultaten rond activiteiten en projecten, de behaalde resultaten in de media, en de terugblik op de organisatie in 2013. De vooruitblik levert een eindig beeld op: het jaar 2014 zal het laatste werkjaar worden van onze instelling wegens gebrek aan voldoende financiën.

Het jaarverslag 2013 sluit af met een kort overzicht van de organisatie en kent enkele bijlagen: bestuurssamenstelling, lijst van media activiteiten en een opsomming van de activiteiten en de behaalde aantallen. We bereiken veel mensen en hebben een groot draagvlak.

Terug naar openingspagina jaarverslagen

omhoog

home