home

PROJECTEN

ARBEIDSPASTORAAT, KERK EN LANDBOUW

Inleiding

Op de meeste plaatsen in Nederland is het werk van het arbeidspastoraat minder bekend, ook binnen de kerken, omdat dit werk zich grotendeels afspeelt buiten het gezichtsveld van de gewone kerkganger en de praktijk van de gewone gemeente of parochie. De arbeidspastor werkt in een wereld waar de kerk amper nog toegang toe heeft, tenzij via haar gemeenteleden of parochianen. Arbeidspastores werken oecumenisch en ontwikkelen doorgaans ook contacten met mensen die vaak geen band (meer) hebben met kerk. Zeker sinds de jaren negentig heeft de werksituatie, het hebben van een betaalde baan of het baanloos zijn, grote invloed op het leven van mannen en vrouwen in alle leeftijdsgebieden van het volwassen-zijn. Een arbeidspastor wil vanwege kerken die kennis vanuit allerlei concrete situaties opdoen. Hoe ontwikkelen betaald werk situaties zich? Hoe ziet het socialezekerheidsstelsel er uit? Wat gebeurt er met je als je arbeidsgehandicapt wordt of van een sociaal minimum moet leven? Waar betaalde en onbetaalde arbeid en de daaraan gerelateerde inkomenspositie zo'n belangrijke plek innemen in het leven van mensen, in hun zingeving, in hun waarderen van mens-zijn, daar mag je veronderstellen dat er ook gevolgen zijn voor en relaties met geloven. Arbeidspastores willen vanwege de kerken ervaring opdoen in deze relatie tussen arbeid en geloven, tussen arbeid en kerk-zijn.
Het arbeidspastoraat is ooit begonnen in industriële bedrijven. Nu zijn er ook contacten gegroeid met de commerciële dienstverlening, de zorgsector en de land- en tuinbouw. Sinds de massale ontslagen in de jaren tachtig heeft het arbeidspastoraat zich ook ingezet met en voor uitkeringsgerechtigden. Werklozen, bijstandsvrouwen en WAO'ers vormen - met de buitenlandse werknemers - de onderkant van de arbeidsmarkt en de 'arme kant' van Nederland. Arbeidspastoraat DISK heeft oog en oor voor de druk waaronder ondernemers, met name de kleine zelfstandigen, staan. Boerinnen en boeren doen tevens een beroep op DISK zich hun zaak aan te trekken. Die aandacht voor de sector, die ons voedsel produceert omschrijven we met de naam: arbeidspastoraat, kerk en landbouw. In dit onderdeel treft u ervaringen van arbeidspastoraat aan, verwijzing naar de website van arbeidspastoraat in Oost-Gelderland, verwijzingen naar werkmateriaal en verwijzing naar het oecumenisch Netwerk Kerken en Landbouw.

omhoog

Terug naar openingspagina arbeidspastoraat, kerken en landbouw

home