home

PROJECTEN

ARBEIDSPASTORAAT, KERK EN LANDBOUW

Oecumenisch Netwerk Kerken en Landbouw

Een stukje geschiedenis
Het netwerk nu

Een stukje geschiedenis

Het oecumenisch Netwerk Kerken en Landbouw is als project van arbeidspastoraat DISK op 1 januari 1997 van start gegaan en heeft geduurd tot in het het jaar 2000. In verschillende provincies en regio's is in de jaren voor 1997 vanuit kerken en kerkelijke organisaties gewerkt aan pastorale en diaconale betrokkenheid bij de huidige ontwikkelingen in de land- en tuinbouw. Er zijn werkgroepen 'Kerken en Landbouw' opgericht of kerkelijke functionarissen ontwikkelden activiteiten om inhoud te geven aan de kerkelijke betrokkenheid bij de situaties van boeren en tuinders en hun gezinnen.
Reeds toen is gebleken, dat deze groepen en personen met veel inzet vaak voortreffelijk werk verzetten. Tegelijk bleek, dat zij onvoldoende op de hoogte van soortgelijke initiatieven in andere regio's. Uit contacten met verschillende groepen en personen werd heel duidelijk, dat er behoefte bestaat om van elkaars ervaringen te leren. Ook is er gevraagd om met elkaar te werken aan het verbeteren van de werkmethoden en aan een nadere bezinning op de pastorale en diaconale vragen waar kerken voor komen te staan in de huidige ontwikkelingen. Na overleg met verschillende landelijke organen van bijstand en deputaatschappen uit verschillende kerken werd aan het begin van 1997 een start gemaakt met het opzetten van een Oecumenisch Netwerk Kerken en Landbouw. Het coördinatiepunt werd ondergebracht bij het landelijk bureau DISK en de aanspreekbare persoon was in die jaren geweest Hielke Wolters, de toenmalige protestantse directeur. Er werd een begeleidingscommissie gevormd, waarin verschillende organisaties vertegenwoordigd waren. De toenmalige doelstelling zag er als volgt uit.

Het Oecumenisch Netwerk Kerken en Landbouw vervult een netwerkfunctie, waarbij het uitwisselen van initiatieven en werkmethoden van provinciale, regionale en plaatselijke groepen centraal staat. Om dit doel te bereiken vinden de volgende activiteiten plaats:

  • het opzetten en onderhouden van een adressenbestand;
  • het inventariseren van activiteiten, knelpunten en behoeften van en bij groepen en contactpersonen;
  • het uitwisselen van informatie en ervaringen door middel van een Nieuwsbrief en het organiseren van een jaarlijkse netwerkdag;
  • het hanteerbaar maken van de problematiek voor het plaatselijke kerkenwerk op pastoraal en diaconaal vlak.

Het netwerk nu

In het jaar 2000 is bij de evaluatie gebleken dat het project het bestaansrecht van het oecumenisch netwerk Kerken en Landbouw heeft bewezen. Landelijk bureau DISK heeft de verantwoordelijkheid voor het coördinatiepunt toen overgedragen aan de in dat jaar nieuw gevormde landelijk dienstencentrum van de Samen op Weg kerken. Daar is het coördinatiepunt nog steeds gevestigd en de doelstellingen van het netwerk zijn dezelfde gebleven.

Voor verdere informatie, doorverwijzing naar andere groepen of abonneren op de gratis Nieuwsbrief:

Oecumenisch Netwerk Kerken en Landbouw
Kerkinactie Binnenland
Afdeling Dienst In de Samenleving
Mevr. G. Werkman
Postbus 456
3500 AL Utrecht
tel. 030-8801756
e-mail: g.werkman@kerkinactie.nl

Terug naar openingspagina arbeidspastoraat, kerken en landbouw

home