home

LANDELIJK BUREAU DISK

Inleiding

Landelijk bureau DISK is een oecumenische stichting die zich richt op het brede terrein van ‘Geloof en Economie’. Opdrachtgevers, financiers en doelgroepen van DISK zijn de kerken in hun missionair-diaconale betrokkenheid op het terrein van ‘Geloof en Economie’.
In de stichting landelijk bureau DISK (opgericht in 1972 en statutair herzien in 2000) werken de kerken samen die hierna genoemd worden.
De volgende kerken participeren direct in de Stichting landelijk bureau DISK: Protestantse Kerk in Nederland, Algemene Doopsgezinde Sociëteit, Oud Katholieke Kerk en Remonstrantse Broederschap. In de hoedanigheid van waarnemer participeren de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland en de Basisbeweging Nederland in DISK. De voorzitter van landelijk bureau DISK is afzonderlijk benoemd vanuit een van de participerende kerkgenootschappen.
Het rooms-katholieke kerkgenootschap in Nederland (RKK) participeert via de Landelijke Instelling voor het rooms-katholiek Arbeidspastoraat in Nederland (LIAN), sinds maart 2000 de statutaire voorzetting van de Stichting Bedrijfsapostolaat Nederland (SBN), waarin de zeven bisdommen elk een zetel hebben. De voorzitter van LIAN is afzonderlijk benoemd door de Bisschoppenconferentie.
DISK werkt op onderdelen van de programma’s samen met de Raad van Kerken in Nederland.

Kernwaarde

De kernwaarde van DISK is om als organisatie van kerken en gelovige christenen, tekenen op te richten van Gods rijk van gerechtigheid en vrede, waarin de schepping respectvol bewaard en gekoesterd wordt. Naar de overtuiging van DISK is er voor elk mens plaats in dit Koninkrijk en mag elk mens voor dat rijk van dienst zijn, het zoeken en erin delen. Het participeren van mensen in de economie gaat niet buiten het zoeken en het delen in het Koninkrijk om: het rijk eist van ons een productie en consumptie, die sociaal en ecologisch duurzaam is en tot uitdrukking brengt, dat God ons de aarde zo geeft, dat wij haar in bruikleen hebben van onze kinderen.

Pijltjen

Missie

Op grond van haar kernwaarde ziet DISK het als haar missie om kerken als getuigen van Gods beloftevolle perspectief van gerechtigheid, vrede en heelheid van de schepping te ondersteunen in en toe te rusten voor hun missionair-diaconale opdracht in de samenleving, in het bijzonder op het terrein van ‘geloof en economie’.

Kerntaak

Op grond van deze kernwaarde en missie ziet DISK het als haar kerntaak om de competentie van kerken te bevorderen opdat ze in hun missionair-diaconale opdracht een adequate relatie leggen tussen ‘geloof en economie’.

De missionair-diaconale opdracht van kerken

De kerken hebben als missie niet alleen, dat ze mensen tot geloof willen wekken in Jezus Christus, maar ook dat ze willen bijdragen aan het rechtvaardiger en barmhartiger worden van onze samenleving. Op grond daarvan past het hen, hun traditie van reflectie op sociale en economische kwesties profetisch in te brengen en te betrekken op het maatschappelijk debat dat gaande is. In die lijn past het hen ook om via de gelovige en spirituele wijze, waarop zij als instituties en via hun leden deelnemen aan de economie, positief betrokken te zijn op de sociale en ecologische toekomstvatbaarheid van de samenleving. Dat impliceert een houding waarin zij als leerlingen van de wereld willen leren: gehoor gevend aan wat er aan waarheid, goedheid en schoonheid van buiten haar kring wordt ingebracht.
Op deze wijze zijn zij geroepen om waar te nemen, hoe het hele proces van produceren en consumeren niet slechts een neutraal gebeuren is van vraag en aanbod, maar dat daarin mensen tot betekenisvolle identiteit komen of juist van een zinvol leven worden afgehouden. De kern van de betrokkenheid van kerken op de relatie van ‘geloof en economie’ wordt daarbij bepaald door de bijbelse opdracht om de agenda van de meest kwetsbare onderdelen, groepen en individuen in de samenleving voorrang te verlenen. Aan de mate waarin het kwetsbare voorrang krijgt, wordt immers van oudsher in bijbel en traditie de kwaliteit van de samenleving afgemeten.

weereenpijl

Doelgroep, netwerk en profijtgroepen

De kerken met hun missionair-diaconale opdracht op het terrein van ‘Geloof en Economie’ vormen de doelgroep van DISK.
Dit zijn de kerken - in hun gestaltes als instituten en geloofsgemeenschappen en naar hun landelijke, regionale en lokale geledingen, gemeenten, parochies, pastores, kerkelijk kader in een brede zin, parochie- en gemeenteleden - in hun betrokkenheid op de samenleving onder het gezichtspunt van ‘Geloof en Economie’.
Met het oog op het vervullen van de kerntaak in de richting van de doelgroep onderhoudt DISK contacten en werkrelaties met de werkorganisaties van de aangesloten ledenkerken.
Voorts onderhoudt DISK een netwerk van organisaties en gaat in dit netwerk allianties en verbanden van samenwerking aan met organisaties, groepen en personen van wie de aandachtsvelden en thema’s raakvlakken vertonen met die van DISK.
Criterium voor het onderhouden van contacten in dit netwerk en voor het aangaan van allianties en samenwerkingsverbanden is de vraag of de kerntaak van DISK ermee gediend is en erdoor versterkt wordt. Bij elk programma en project zal de doelgroepomschrijving en de keuze voor specifieke partnerschappen in een netwerk nader omschreven worden. Daarnaast worden bij elk programma en project de profijtgroepen aangeduid, dit zijn de groepen die indirect baat hebben bij de ondersteuning en toerusting die DISK de doelgroep biedt.

Expertise

De expertise van DISK ligt enerzijds inhoudelijk in het verkennen, benoemen en uitwerken van voor kerken relevante thema’s op het terrein van Geloof en Economie. Anderzijds ligt deze expertise meer methodisch in het vertalen van deze thema’s in ondersteuning en toerusting met het oog op bezinning, gesprek, viering en activiteiten in en van kerken.

Programma's

De door DISK ontwikkelde en te ontwikkelen expertise krijgt in de jaren 2010-2015 vorm in vier inhoudelijke programma's waarin de kerntaak en de diverse subtaken van DISK worden uitgevoerd. De inhoudelijke programma's zijn 'Geloof, Economie en Duurzaamheid', 'Geloof en verarming en verrijking', 'Naar een landelijk Diaconaal Netwerk' en ‘SchuldHulpMaatje’. In elk programma wordt samengewerkt met diverse partners. In deze programma's worden projecten en activiteiten gebundeld en uitgevoerd. De programma’s duren vaak drie of vier jaar en de meerjarenplanning van de programma's is onderling in tijd verspringend.

a. Geloof, Economie en Duurzaamheid
In dit programma ‘Geloof, economie en duurzaamheid’ worden projecten gebundeld en uitgevoerd die zich richten op het ontwikkelen van competenties rond het leggen van een relatie tussen geloof en kerkelijk leven en het meedoen aan de economie als het systeem waarin de maatschappelijke behoeftebevrediging georganiseerd en gecoördineerd wordt als de zoektocht naar de balans van aandacht voor economische, sociale en ecologische waarden. Van dit programma maken de volgende projecten deel uit: Materiaal voor viering en gesprek; Duurzaamheid en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; Inventarisatie arbeidspastorale initiatieven; Duurzaamheid & Talenten; Ab Harrewijn Prijs, Kerk en Landbouw; Ondersteboven, en Websites.
Voor een uitvoerige beschrijving van dit programma en de afzonderlijke projecten verwijzen we naar het afzonderlijke 'Programmakatern Geloof, Economie en Duurzaamheid 2010-2012'. Het bestuur heeft in juni 2012 besloten de programperiode te verlengen tot en met 2013. In dit programmakatern wordt beschreven hoe de kerntaak en de diverse subtaken in de projecten uitgevoerd worden. In de meerjarenbegroting wordt gerekend met de jaren 2010, 2011, 2012 en 2013.
Ten behoeve van dit programma heeft het tijdschrift Ondersteboven een communicatieve functie. Berichtgeving over thema's en ontwikkelingen in relatie tot dit programma zal verzorgd worden via dit tijdschrift. Verdere communicatie en berichtgeving is te vinden op deze site en op www.duurzamekerk.nl en www.abharrewijnprijs.nl

b. Geloof en verarming en verrijking
In dit programma worden projecten gebundeld en uitgevoerd die zich richten op het ontwikkelen van competentie op het terrein van het leggen van een relatie tussen geloof en de fenomenen van verarming en verrijking in de samenleving. Van dit programma maken voor de jaren 2010-2012 de volgende projecten deel uit: Gids Betaalbare Vakanties, Boodschappenmand of Koopkracht in de praktijk, Budgetspel, Ervaringsdeskundigen nemen het woord, Diaconale hulpvragen bij migrantenkerken en moskeeën, Onderzoek naar diaconale hulp Armoede in Nederland, schulden en schuldhulpverlening, studiedag barmhartigheid en gerechtigheid, Dossier Armoede in Nederland, De Prijs van vrouwenarbeid, Veranderingen in de sociale zekerheid, Adoptie van politici, Symposium Rijk & Arm (25 jaar later).
Voor een uitvoerige beschrijving van dit programma en de afzonderlijke projecten verwijzen we naar het afzonderlijke ‘Beleidsplan Deelnemen en meedelen 2012-2014 - Oecumenische campagne tegen verarming en verrijking’, dat door het bestuur van DISK en de Raad van Kerken in Nederland in de maand juni 2011 is vastgesteld
(zie www.armekant-eva.nl).
Ten behoeve van dit programma hebben het tijdschrift De Arme Krant van Nederland, de digitale Nieuwsbrief en de website www.armekant-eva.nl een communicatieve functie. Berichtgeving over thema's en ontwikkelingen in relatie tot dit programma zal verzorgd worden via deze media.

c. Naar een Interkerkelijk Diaconaal Netwerk
In dit programma worden projecten gebundeld en uitgevoerd die zich richten op het ontwikkelen van competentie op het terrein van het leggen van een relatie tussen geloof, de noden in de samenleving en de diaconale antwoorden daarop van, door en vanuit kerken.
Van dit programma maken de volgende projecten deel uit: Diaconale Studiekring; Herziening Handboek Diaconiewetenschap; Diaconale Alliantie; Op weg naar een landelijk diaconaal netwerk; Project Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Ab Harrewijn Prijs, Ondersteboven en Websites.
Voor een uitvoerige beschrijving van dit programma en de afzonderlijke projecten verwijzen we naar het afzonderlijke 'Programmakatern Naar een Interkerkelijk Diaconaal Netwerk 2010-2012'. Het bestuur heeft in juni 2012 besloten de programperiode te verlengen tot en met 2013. In dit programmakatern wordt beschreven hoe de kerntaak en de diverse subtaken in de projecten uitgevoerd worden. In de meerjarenbegroting wordt gerekend met de jaren 2010, 2011, 2012 en 2013.
Ten behoeve van dit programma hebben het tijdschrift Diakonie & Parochie en de digitale Nieuwsbrief een communicatieve functie. Berichtgeving over thema's en ontwikkelingen in relatie tot dit programma zal verzorgd worden via deze media en via de website www.rkdiaconie.nl

d. SchuldHulpMaatje
In dit programma worden projecten gebundeld en uitgevoerd die zich richten op het ontwikkelen van competentie op het terrein van het leggen van een relatie tussen geloof, de schulden van mensen en huishoudens en de diaconale antwoorden daarop van, door en vanuit kerken.
Het programma wordt uitgevoerd door een samenwerkingsalliantie, bestaande uit het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad (in samenwerking met landelijk bureau DISK), Kerk in Actie, de Evangelische Alliantie, Samenwerkende Kerken in Nederland (SKIN) en de Protestantse Christelijke Ouderen Bond (PCOB), de Vincentiusvereniging Nederland. De Alliantie werkt samen met vier bureaus voor schuldhulp en financieel advies: Modus Vivendi, De Budgetteer, Bos Consulting en Crown Financial Ministries. In 2012 is het aantal partners in de Alliantie uitbreidend.
Het programma wil in plaatsen in Nederland lokale projecten SchuldHulpMaatje opstarten. Een kerkelijke initiatiefgroep, een coördinator, samenwerking met de burgerlijke overheid, werven en training van maatjes, koppeling van maatjes aan hulpvragers, begeleiding van maatjes, en plaatselijke financiering zijn de belangrijkste ingrediënten. Landelijk wordt zorg gedragen voor de kwaliteit van de training van maatjes, materiaal voor coördinatoren en plaatselijke projecten, communicatie, hercertificering van de maatjes door middel van maatjesdagen.
Voor een uitvoerige beschrijving van dit programma en de afzonderlijke projecten verwijzen we naar het afzonderlijke 'Programmakatern SchuldHulpMaatje 2012'.
Ten behoeve van dit programma hebben de digitale Maatjesbrieven en Coördinatorenbrieven plus de websites www.schuldhulpmaatje.nl en www.uitdeschulden.nu informatieve en communicatieve functies.

Beleidsstukken

Het bestuur van landelijk bureau DISK heeft voor de periode 2010-2015 een aantal beleidsstukken vastgesteld, op grond waarvan de programma’s en hun diverse projecten worden gepland, beschreven, begroot, uitgevoerd en geëvalueerd.

a. Beleidskader
Het Beleidskader landelijk bureau DISK periode 2010 - 2015 - Bijdragen aan een barmhartige en rechtvaardige samenleving (vastgesteld in februari 2010) geeft de contouren aan waarbinnen het werk van landelijk bureau Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK) op het brede terrein van Geloof en Economie, zich in de periode 2010 tot en met 2015 ontwikkeld.
Klik hier om het Beleidskader 2010-2015 te downloaden (Word-document).

b. Beleidsplannen
Voor de vier genoemde programma’s zijn afzonderlijke programmakaternen beschreven en door het bestuur vastgesteld. Elk programma kent een eigen meerjarenbegroting.
In het programma van SchuldHulpMaatje is landelijk bureau DISK een mede-uitvoerder samen met het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad en de Vincentiusvereniging Nederland.

c. Werkplannen
Voor elk werkjaar wordt uit elk Programma een betreffend Werkplan opgesteld.

d. Jaarverslag
Door middel van het jaarlijkse jaarverslag wordt het resultaat van het afgelopen jaar beschreven.
Klik hier voor een overzicht van de jaarverslagen op deze site.

e. Nadere informatie
Wilt U meer weten over DISK?
Landelijk bureau DISK
Luijbenstraat 17,
5211 BR 's-Hertogenbosch,
tel: 073-6128201,
e-mail: info@disk-arbeidspastoraat.nl
Postgiro 3532031

Naar beginpagina Wat is DISK

home