home

TEAM EN BESTUUR

Hub Crijns geridderd

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Inleiding

Drs. Hub Crijns, directeur van bureau DISK, is op 28 mei, benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hub kreeg de bijbehorende versierselen opgespeld door Aleid Wolfsen, burgemeester van Utrecht. De bijeenkomst vond plaats in het landelijk dienstencentrum van de Protestantse Kerk.

Burgemeester Aleid Wolfsen vergeleek in zijn laudatio Hub Crijns met een moderne Sint Maarten, de patroonheilige naar wie de stad Utrecht en de Domkerkgenoemd is. Martinus, de latere bisschop van Tours, deelde als Romeins officier zijn mantel bij de stadspoort van Amiens met een naakte bedelaar. “Sint Maarten is het symbool voor de sociale inzet van de stad Utrecht. Met de heer Crijns hebben we een krachtige exponent voor ons van die zelfde sociale stad. Leven en werk van Hub Crijns hebben steeds in het teken gestaan van de kwetsbare in onze samenleving. De lijst van manieren, waarop de heer Crijns zich, al dan niet als DISK directeur, voor hen heeft ingezet is heel lang”, aldus Wolfsen.

Naar boven

Zilveren jubileum bij DISK en Arme Kant van Nederland

De theoloog Hub Crijns, rooms-katholiek van huis uit, geniet in het landelijke oecumenische werk grote bekendheid. Hij is in 1988 directeur geworden van het landelijk bureau Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK). Vanaf 1988 is hij lid en vanaf 1996 tot maart 2000 vicevoorzitter van de ‘Arme Kant van Nederland/EVA’, een projectgroep van de Raad van Kerken in Nederland en arbeidspastoraat DISK, die thans richting geeft aan de kerkelijke campagne tegen verarming en verrijking ‘Deelnemen en meedelen’. Dit landelijk oecumenisch werk is in 1987 ontstaan onder impuls van Ab Harrewijn, DISK pastor in Amsterdam. Na 2000 is Hub Crijns de penningmeester van de werkgroep. Op zaterdag 29 september 2012 was het 25 jaar geleden dat de eerste conferentie ‘De arme kant van Nederland’ werd gehouden.
Hub Crijns is ook initiatiefnemer en medewerker aan ‘Deelnemen en meedelen, sociale zekerheid van uitsluiting naar participatie’, een discussienota die de Raad van Kerken in Nederland in 1995 uitgaf. Sinds 1997 is in de campagne ook een accent gelegd op verrijking onder het motto ‘Gelijker = Rijker’. De Conferentie en het bronnenboek ‘Gelijker=Rijker. Over rijkdom, verdeling en sociale ethiek’ kwamen onder de impuls van Hub Crijns in 1999 tot stand. Voor educatie en vrijwilligers schreef hij de cursus ‘Het oog van de naald en de kameel. Een werkboek over verrijking en maatschappelijke tweedeling’.

Naar boven

Platform Armoedebestrijding en Sociale Alliantie

Begin 1997 is Hub Crijns medeoprichter en namens de Raad van Kerken in Nederland lid van het Platform Armoedebestrijding van Kerken, Humanisten en Vakcentrales (KHV). In 1999 en 2000 organiseerde hij in september namens het Platform het Coalitieberaad Inkomensherverdeling, waarvan de publicaties verschenen zijn onder de titel ‘Welvaart is van iedereen. Meer voor de minima 1999 en 2000’. Eind 1999 werd hij de leider van het project ‘Evaluatie en voortgang van het armoededebat 1995 2000’, een gezamenlijk initiatief van het Platform Armoedebestrijding KHV en Sjakuus. Het project omvatte het begeleiden van zeven themaonderzoeken, het organiseren van twee Conferenties en het redigeren en meeschrijven van het boek ‘Om sociale rechtvaardigheid. De strijd tegen armoede en sociale uitsluiting’. Het project heeft in 2001 geleid tot de vorming van de Alliantie voor Sociale Rechtvaardigheid, een samenwerkingsverband van meer dan 60 organisaties, instellingen en groepen, waarin het Platform Armoedebestrijding KHV is opgegaan.

Naar boven

Oecumenische inzet

De Raad van Kerken in Nederland schrijft op haar site dat “De Raad van Kerken in Nederland heeft veel te danken aan de inspirerende en enthousiaste inzet waarmee Hub Crijns het werk van de Raad heeft ondersteund en nog steeds ondersteunt. Zijn altijd positieve inzet met name ook voor de minderbedeelden in onze samenleving hebben ook vele anderen geïnspireerd en tot initiatieven aangezet.”

Naar boven

Betrokken bij Justitia et Pax

Sinds 1994 is hij lid en auteur van de Taakgroep Economische Gerechtigheid van de Commissie Justitia et Pax Nederland, dat in 2000 is opgegaan in het Platform voor Economische Gerechtigheid, een samenwerkingsverband tussen LIAN/DISK, de FNV en Justitia et Pax Nederland, opgeheven in 2007 bij het ontstaan van het KHV Platform Armoedebestrijding. Hij is binnen het Platform Economische Gerechtigheid samen met Jan Schrauwen, beleidsmedewerker van de FNV, initiatiefnemer en organisator van de serie 1 Mei Conferenties, die tussen 2001 en 2006 is gehouden samen met de FNV, Justitia et Pax Nederland, de Raad van Kerken in Nederland en het Landelijk Katholiek Diaconaal beraad (LKDB). Sinds december 2001 is Hub Crijns lid van de Bisschoppelijke Commissie Justitia et Pax Nederland en hij is in 2008 herbenoemd.

Naar boven

Sobriëtas en Ariëns-Comité

Hub Crijns is sinds 1995 adviseur van Sobriëtas, een klein fonds dat een evenwichtige, duurzame en sobere levensstijl voorstaat.
Hub Crijns is sinds 1999 lid en sinds 2002 vice-voorzitter van het Ariëns-Comite, dat katholieken op een moderne manier probeert te vormen, door belangstelling te wekken voor leven en werken van de priester Alphons Ariëns, de grondlegger van ondermeer de katholieke arbeidersbeweging. Op de site schrijft het bestuur van het Ariëns-Comité: “Als voorzitter is Hub betrokken bij al onze activiteiten, om niet te zeggen de spin in het web. Daarbij beperkt hij zich niet tot het voorzitterschap in strikte zin, het voorzitten van vergaderingen, het uitvoeren van vergaderingbesluiten, maar veel meer nog is hij de man die initieert en stimuleert, die plannen ontwikkelt en activiteiten organiseert. In het bijzonder dient genoemd te worden zijn aandeel in de opzet van de Ariënsprijs voor Diaconie. Sinds 2004 wordt deze prijs om de drie jaar uitgereikt aan die diaconale werkgroep binnen het aartsbisdom Utrecht, die diaconie op de meest bijzondere wijze vorm geeft. Aan de eigenlijke uitreiking gaat een heel traject vooraf van uitnodigen, bezoeken en beoordelen van de deelnemende groeperingen. Dit alles vindt zijn weerslag in een boekwerkje, dat een goede indruk geeft van de vele vormen van diaconie. Het boek en ook de bijeenkomst van de prijsuitreiking stimuleren de diaconie op een bijzondere wijze. Bij heel dit driejarig proces, dat nu voor de vierde keer, aan de gang is, is Hub volledig betrokken. Een ander initiatief van Hub is de Ariënslezing, die sinds het Ariëns-jubileumjaar 2001 jaarlijks op wisselende plaatsen in het land wordt gehouden. Onderwerp is steeds een bepaald aspect van Ariëns gerelateerd aan de actualiteit. Meestal is de spreker iemand uit het uitgebreide netwerk van Hub.”

Naar boven

LKDB en SchuldHulpMaatje

Sinds 1986 is Hub Crijns lid van het werkberaad Diaconie & Parochie van het Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad (LKDB), dat tevens redactiegroep is voor het tijdschrift ‘Diakonie & Parochie’. Voor dit tijdschrift is hij auteur. Sinds december 2010 is hij eindredacteur en auteur van een volledig vernieuwd tijdschrift ‘Diakonie & Parochie’.
Sinds 2010 is Hub Crijns bestuurder van SchuldHulpMaatje, waarin de kerken samenwerken met als doel schuldhulpverlening. In dit nieuwe netwerk is Hub Crijns vanaf het begin op grond van zijn langjarige diaconale ervaring een belangrijke bouwer geweest.

Naar boven

Sociale inzet en groot schrijver

Burgemeester Wolfsen memoreerde dat “naast de al genoemde activiteiten Hub Crijns een grote redactionele inzet heeft. De lijst van uw publicaties, boeken, handboeken en cursussen, van uw redacteurschappen en eindredacteurschappen is lang. Al uw publicaties hebben geloof, armoede, kerk, arbeid, economie, diaconie, caritas en hun onderlinge verhoudingen tot thema. Speciaal noem ik de vier interviewboeken, verschenen tussen 1994 en 2006, waaraan u als auteur en redacteur heeft meegewerkt met als onderwerp het arbeidspastoraat in Nederland.”
Volgens Wolfsen heeft “Hub Crijns zijn sociale inzet en werk voor de kwetsbare mens in de samenleving laten leiden door zijn geloof en levensovertuiging, waardoor hij niet alleen bij de kwetsbaren, maar ook bij vele collega’s van allerlei gezindten grote waardering heeft geoogst. Zij loven uw gaven van hoofd en hart, uw grote inzet, zelfs passie, de inspiratie die van u uitgaat, uw gastvrijheid, uw onbaatzuchtigheid, uw humor, en ook uw optimisme.”

Naar boven

Overbrugger kloof tussen geloof en economie

Voorzitter Richard Vissinga van het Algemeen Bestuur van DISK prees de nimmer aflatende inzet van Hub Crijns voor het bureau DISK. “Hub Crijns heeft voortdurend de kloof overbrugd, die ontstaat tussen geloof en economie, tussen wat de kerk op zondag viert en ho0rt en hetgeen de kerkmensen door de week ervaren, en doen. Het werk van DISK staat niet regelmatig in de schijnwerpers. Vaak doet het als zaad zijn werk, in het verborgene. Af en toe komt het aan het licht, zoals wanneer een bisschop met grote vrijmoedigheid spreekt over het stelen van een brood door iemand die geen geld heeft om zijn kinderen te voeden. Of wanneer bisschoppen, synodevoorzitters en kerkelijke functionarissen de problematiek van verarming en verrijking aan de orde stellen in hun contacten met de overheid. Of wanneer een kerkelijk armoede onderzoek aan het licht brengt wie in onze samenleving de rekening van de bezuinigingen vooral betalen. En hoe juist de kerken met hun diaconale inzet en hun diaconale infrastructuur trachten de hoogste nood te lenigen. Met grote betrokkenheid en deskundigheid heeft Hub Crijns zich ervoor ingezet, dat de kerk present en geloofwaardig is in de wereld van arbeid en economie en stem geeft aan wie niet gehoord en over het hoofd gezien wordt.” Met een verwijzing naar de apostel Paulus, die schrijft dat als één lid van de gemeenschap geëerd wordt, allen die eer ontvangen, betrok voorzitter Vissinga iedereen van het bureau DISK en van de kerken en kerkelijke comités in de vreugde en eer van de koninklijke onderscheiding, die Hub Crijns door burgemeester Wolfsen is opgespeld.

Klik hier voor een korter artikel over deze Koningklijke Onderscheiding.

Klik hier voor foto's van de overhandiging.

home