home

TEAM EN BESTUUR

Hub Crijns, directeur Landelijk Bureau DISK - Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Hub Crijns, Ridder in de Orde van Oranje-NassauDe vergadering van het Algemeen Bestuur van Landelijk Bureau DISK werd dinsdagavond 28 mei een kwartier na de opening onderbroken. De office-manager Marja Vliegenthart vroeg het bestuur en de teamleden zich naar een andere zaal in het Protestants Landelijk Dienstencentrum in Utrecht te begeven, omdat een aantal gasten een deel van de vergadering wenste bij te wonen.

Hub Crijns reageerde verrast. Ineens zag hij een grote groep familieleden en bekenden uit het kerkelijke netwerk. Toen hij ook de ambtsketen van burgemeester Wolfsen ontwaarde, drong tot hem door dat er rond zijn persoon iets bijzonders stond te gebeuren. De burgemeester nodigde hem uit op het podium vlak naast het spreekgestoelte plaats te nemen. Vervolgens gaf hij een opsomming van de grote verdiensten van Hub voor kerk en samenleving in de afgelopen vijfentwintig jaar. Hij roemde zijn inzet voor zoveel mensen aan de onderkant van de samenleving. Hij memoreerde zijn grote redactionele vaardigheden, die tot uitdrukking waren gekomen in de vele artikelen, die hij schreef en de handboeken die hij redigeerde. Hij maakte bekend dat op grond van al zijn verdiensten de Koning hem had benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.  Vervolgens speldde hij Hub de daarbij behorende versierselen op.
De voorzitter van Landelijk Bureau DISK, ds. Richard Vissinga, mocht hem als eerste gelukwensen. Hij deed dat met de volgende woorden:

Richard Vissinga feliciteerd Hub Crijns"In de eerste plaats wil ik mijn dankbaarheid en erkentelijkheid uitspreken jegens  Zijne Ma-jesteit Koning Willem-Alexander, dat het hem behaagd heeft onze directeur Hub Crijns te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. En in de tweede plaats wil ik even grote en diepe erkentelijkheid uitspreken naar Hub Crijns, die als directeur gedurende een kwart eeuw leiding gegeven heeft aan het Landelijk Bureau DISK.
Het is voor een groot deel aan jou, Hub, te danken dat de kerk een betrouwbare bondgenoot is geweest en nog steeds is voor zoveel mensen die in onze samenleving tekort komen, aan de rand daarvan verkeren en over de rand zijn heen gevallen. Jij hebt in jouw persoon voort-durend de kloof overbrugd, die zo gemakkelijk ontstaat tussen geloof en economie, tussen wat de kerk op zondag viert en hoort en wat kerkmensen door de week ervaren en doen.
Het werk van DISK staat niet regelmatig in de schijnwerpers. Vaak doet het als zaad zijn werk: in het verborgene.
Af en toe komt het aan het licht, zoals wanneer een bisschop met grote vrijmoedigheid spreekt over het stelen van een brood door iemand die geen geld heeft om zijn kinderen te voeden. Of wanneer bisschoppen, synodevoorzitters en kerkelijke functionarissen de pro-blematiek van verarming en verrijking aan de orde stellen in hun contacten met de overheid.
Of wanneer een armoedeonderzoek aan het licht brengt wie in onze samenleving de reke-ning van de bezuinigingen vooral betalen en hoe juist de kerken met hun diaconale inzet en infrastructuur trachten de hoogste nood te lenigen. Met grote betrokkenheid, inzet en des-kundigheid heb jij je ervoor ingezet dat de kerk present en geloofwaardig is in de wereld van de arbeid en de economie en stem geeft aan wie niet gehoord en over het hoofd gezien wor-den.
Als leden van het bestuur van Landelijk Bureau DISK zijn we blij en ook een beetje trots, dat jouw betrokkenheid, inzet en deskundigheid vandaag gezien en bevestigd zijn met de Ko-ninklijke Onderscheiding, die jou zojuist door de burgemeester van Utrecht is opgespeld.
De apostel Paulus schrijft in zijn eerste brief aan de christelijke gemeente van Korinthe, dat als één lid eer ontvangt alle leden delen in de vreugde. Zo is dat vandaag met ons.
Allen die betrokken zijn bij het werk van Landelijk Bureau DISK, en daartoe behoren ook de kerken, de Raad van Kerken in Nederland, diverse werkgroepen en comités voelen zich vandaag extra gekend en in het zonnetje gezet. In onze bestuursvergadering heb ik met enige regelmaat verwonderd mogen uitroepen, dat weinig veel kan. Met een klein team om je heen heb je al die jaren veel werk verzet. Ook voor hen, jouw medewerkers is dit een bijzondere gebeurtenis. Zij delen in de eer en in de vreugde. Ook hen willen wij vandaag hartelijk danken. Ik noem hun namen: Trinus Hoekstra, Gerard van Eck, Nel de Boer, Peter de Bie, Marja Vliegenthart, Ankie Pranger en Mariet Crijns.
Graag wil ik jou, Ridder Hub, en in jou ook je medewerkers van harte gelukwensen met de Koninklijke Onderscheiding en je namens het bestuur van DISK deze bloemen overhandigen."

Beduusd door wat hem overkomen was, maar ook heel blij met de waardering voor zijn werk en met de grote belangstelling van familie, vrienden en collega’s, sprak Hub woorden van dank. Met zichtbaar genoegen liet hij zich de vele gelukwensen, bloemen en goede woorden ten deel vallen.

Richard Vissinga, voorzitter DISK

Klik hier voor een langer artikel over deze Koningklijke Onderscheiding.

Klik hier voor foto's van de overhandiging.

home