home

ONDERSTEBOVEN
Tijdschrift van DISK

DISK DOET MEE AAN BREED OPGEZET PROGRAMMA

OndersteBOVEN,
21(2007)2

Inleiding
Aan de ander durven denken
Gesprek over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Overige projecten

Inleiding

Al vele jaren vraagt DISK aandacht voor economische globalisering en de gevolgen daarvan voor mens en natuur, ver weg en dichtbij. Dat gebeurde bijvoorbeeld in de meerjarige campagne Economie: een zaak van geloven. Vanaf 2007 doet DISK mee in het nieuwe samenwerkingsprogramma Werken aan een geloofwaardige economie.

De aandacht voor economische thema's heeft binnen de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) een nieuwe impuls gekregen door de zogenaamde Accra-verklaring van de wereld-bond van gereformeerde en hervormde kerken (WARC). In overleg met de Stichting Oikos en de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk/Kerkinactie is daarom besloten vanaf 2007 te gaan samenwerken in een breed opgezet programma, dat de bedoeling heeft de bezinning op economische thema's in de kerken te stimuleren.

omhoog

Aan de ander durven denken

Het samenwerkingsprogramma heeft de titel Werken aan een geloofwaardige economie. Met deze titel brengen de initiatiefnemers tot uitdrukking, dat economie niet alleen gaat over cijfers, groeiende welvaart en de concurrentiepositie ten opzichte van anderen landen. Economie gaat in de eerste plaats over het welzijn van mensen, wereldwijd en over zorg voor natuur en milieu. Daarbij spelen niet-materiële waarden een grote rol. De keuze voor waarden als gerechtigheid, solidariteit, duurzaamheid, participatie komt niet zomaar uit de lucht vallen. Deze waarden komen voort uit een geloof dat mensen in hun doen en laten over de grenzen van het eigenbelang aan de ander(en) durven te denken. Een economie die dat in zich heeft is geloofwaardig.

Het programma bestaat uit zes projecten, die door de drie organisaties in verschillende combinaties worden uitgevoerd. In deze onderdelen gaat het zowel over wat kerken en kerkleden merken van de effecten van economische globalisering als over de maatschappelijke verantwoordelijkheid van kerken. Er komt materiaal voor bezinning en beraad, maar ook praktische voorstellen wat kerken zelf kunnen doen.
Het programma wordt gestuurd door een gezamenlijk coördinatieplatform. Uiteraard gaan niet alle activiteiten tegelijk van start. Via een website worden belangstellenden op de hoogte gehouden.

omhoog

Gesprek over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Het Landelijk bureau DISK is verantwoordelijk voor het project Gesprek over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Deze trend in het bedrijfsleven is tot nu toe nog nauwelijks opgemerkt in de kerken. In dit project zal worden gezocht naar wegen waarlangs kerken en kerkleden hierbij kunnen aansluiten. Dat gebeurt op een drietal niveaus.
Het eerste niveau betreft de rol die de landelijk kerk heeft in verband met het maatschappelijk debat over MVO. MVO speelt zich af in het krachtenveld van overheid, bedrijfsleven en maatschappelijk middenveld (civil society). Kerken maken deel uit van het maatschappelijk middenveld en kunnen van daaruit een rol spelen in het genoemde krachtenveld. Het is daarbij van belang dat kerken zich aansluiten bij maatschappelijke organisaties die MVO kritisch volgen. Op deze wijze versterken kerken de roep vanuit de samenleving om MVO als een manier van ondernemen, die in haar kernactiviteit niet alleen gericht is op economische waarden, maar ook op sociale en ecologische waarden. Landelijk bureau DISK zal samen met de Dienstenorganisatie van de PKN een conferentie organiseren over de vraag naar de betekenis en inhoud van MVO en hoe kerken een rol kunnen spelen.
Het tweede niveau waarop het project zich richt, betreft het bedrijfsmatig functioneren van de landelijke organisatie van de PKN. De kerk dient MVO niet alleen te prediken, maar ook te praktiseren. Om die reden zal onderzoek gedaan worden naar het economisch, ecologisch en sociaal duurzame karakter van de eigen landelijke kerkelijke organisatie. Dit onderzoek zal DISK verrichten samen met de Dienstenorganisatie van de PKN aan de hand van een door de Vereniging van Beleggers voor Duurzaam Ondernemen (VBDO) ontwikkelde transparantiebenchmark. Deze benchmark is een meetlat, waarmee de mate van verantwoording, die bedrijven in hun jaarverslagen afleggen over hun MVO-activiteiten, beoordeeld kan worden.
Het derde onderdeel van het project tenslotte heeft betrekking op het niveau van de plaatselijke kerken. In verband hiermee zal een duurzaamheidscan ontwikkeld worden. De bedoeling van deze scan is om kerken en kerkleden (meer) bewust te laten worden van hun verantwoordelijkheid en keuzes ten aanzien van economisch, ecologische en sociale duurzaamheid. Een eerste opzet van de duurzaamheidscan voor lokale kerken is beschikbaar in het DISK materiaal voor viering en gesprek 2007 Driemaal duurzaam - economie, mens en natuur in balans. Dit materiaal is in het eerste nummer van jaargang 2007 van het DISK tijdschrift Ondersteboven verschenen. Ook in dit onderdeel van het project zal DISK samenwerken met de Dienstenorganisatie van de PKN.

omhoog

Overige projecten

Naast het project Gesprek over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kent het samenwerkingsprogramma nog vijf andere projecten. In het project Maatschappelijke verantwoordelijkheid van kerken zullen ervaringen van diakenen en predikanten bij elkaar worden gebracht om meer zicht te krijgen op hoe kerken met hun maatschappelijke verantwoordelijkheid omgaan. In het project Europa in Nederland zal aan de hand van de Dienstenrichtlijn bekeken worden wat de invloed van de Europese Unie is op arbeid en sociale zekerheid. Ook zullen kerken zich beraden op hoe zij hun verantwoordelijkheid in verband hiermee vorm willen geven. In het project Economische globalisering en jongeren wisselen Nederlandse jongeren hun ervaringen met globalisering uit met groepen jongeren uit andere delen van de wereld.
Eind 2005 besloot de synode van de PKN in de plaatselijke kerken het gesprek over de Accra-verklaring te stimuleren. Voor dit geloofsgesprek zullen materiaal en gespreksmethoden gepresenteerd worden. Dit zal gebeuren in het project Gesprek in plaatselijke kerken over economische globalisering. Het project 40 dagen campagne Kerkinactie is al ten uitvoer gebracht. Het thema van de jaarlijkse campagne was in 2007 gekoppeld aan het programma Werken aan een geloofwaardige economie. Onder de titel Zoek de balans is allerlei materiaal voor de 40 dagentijd geproduceerd.

Komende jaren zal in OndersteBoven regelmatig aandacht zijn voor onderdelen van het samenwerkingsprogramma Werken aan een geloofwaardige economie. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de website:
www.geloofwaardige-economie.nl

omhoog

Naar andere artikelen OndersteBOVEN

home