home

ONDERSTEBOVEN
Tijdschrift van DISK

NIEUWE DIACONALE CURSUS KERK EN DUURZAAMHEID

OndersteBOVEN,
23(2009)3

 In gesprek over de wijze waarop geloof, kerk en duurzaamheid met elkaar te vebinden zijnInleiding
Doelgroep
Doelen
Inhoud
Materialen
Begeleiding

Inleiding

Door Kerk in Actie en Landelijk bureau DISK  is voor het Protestants Centrum voor Toerusting en Educatie de diaconale cursus Kerk en Duurzaamheid vervaardigd. Bij het samenstellen is voortgeborduurd op bestaande materialen, artikelen en ervaringen van collega’s uit de kennisnetwerken arbeidspastoraat, diaconaat en maatschappelijk activeringswerk. De cursus is vrijelijk te gebruiken en toepasbaar te maken op de ei-gen lokale situatie.

omhoog

Doelgroep

Duurzaamheid wordt in de cursus opgevat als een diaconaal thema, namelijk als een thema dat zich afspeelt op het raakvlak van kerk en samenleving. Aandacht voor duurzaamheid maakt in de visie die ten grondslag ligt aan de cursus deel uit van de diaconale taak en op-dracht van de gemeente. Diakenen hebben vanuit hun ambt de taak en de opdracht om te waken over en zorg te dragen voor de vervulling van deze diaconale taak en opdracht van de gemeente. Diakenen vormen derhalve als de eerste verantwoordelijken voor het diaconaat een belangrijke doelgroep van deze cursus. Tegelijk echter kan de doelgroep van de cursus breder zijn, omdat het diaconaat een taak en opdracht van de gehele gemeente is. De doelgroep van de cursus is derhalve geleed en bestemd voor: diakenen, diaconale vrijwil-ligers, ouderlingen en predikanten met belangstelling voor duurzaamheid, gemeenteleden zonder taak met belangstelling voor duurzaamheid.
De cursus is berekend op zo’n 15 deelnemers die vanuit verschillende kerkelijke gemeenten aan de cursus deelnemen. De cursus veronderstelt dat de deelnemers op zijn minst globaal bekend zijn met de thematiek van duurzaamheid en gemotiveerd zijn om zich ermee bezig te houden.

omhoog

Doelen

De diaconale cursus Kerk en Duurzaamheid heeft de volgende doelen:

  • De deelnemers maken kennis met de thematiek van duurzaamheid en verbinden het met de eigen ervaring en motivatie.
  • De deelnemers verbinden duurzaamheid met hun geloof en met de kerk, in het bij-zonder in relatie tot hun betrokkenheid bij een lokale kerk.
  • De deelnemers krijgen handvatten aangereikt om in een lokale kerk concrete stappen te zetten op weg naar een duurzame kerk.
  • Deelnemers worden gestimuleerd in de eigen kerkelijke gemeenschap duurzaamheid hoog op de agenda te zetten.

omhoog

Inhoud

De cursus omvat vier dagdelen (avonden):

Dagdeel 1
Er wordt aangesloten bij de directe eigen ervaring en motivatie van de deelnemers in relatie tot duurzaamheid. Duurzaamheid wordt geïntroduceerd als de toekomstvatbaarheid van het leven en samenleven op deze planeet. De thematiek wordt praktisch verkend aan de hand van een fenomeen als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de tegenhanger ervan in maatschappelijk verantwoord consumeren.

Dagdeel 2
Duurzaamheid wordt verbonden met geloof en kerk in relatie tot de betrokkenheid bij een lokale kerk. De eigen persoonlijke en kerkelijke keuzes worden verkend met de Quick scan van duurzame keuzes.

Dagdeel 3
Na het gezamenlijk nuttigen van een duurzame maaltijd, komt het handelingsper-spectief aan de orde waarbij in een lokale kerk stappen gezet worden op weg naar een duur-zame kerk. De deelnemers werken deze weg uit in een zevenstappenplan.

Dagdeel 4
Een jaar na dato vindt een terugkomdagdeel plaats. Deze bijeenkomst staat in het teken van het uitwisselen van ervaringen bij het werken aan de uitvoering van de plannen. De bijeenkomst is gericht op het signaleren van knelpunten en mogelijkheden en biedt gelegenheid aan de deelnemers om elkaar te bemoedigen en te stimuleren.

omhoog

Materialen

Voor de begeleiders van de cursus is een zogeheten docentenversie beschikbaar (zie www.duurzamekerk.nl, link door via materiaal en cursusmateriaal). De inhoudsopgave biedt een helder overzicht. Elk onderdeel van de cursus wordt kort toegelicht of er volgt informatie na het overzicht. De bijlagen achterin bieden relevante achtergrondinformatie, werk- en beeldmateriaal.
Bij sommige onderdelen van de cursus horen powerpointpresentaties, aangeduid met het nummer van het onderdeel gevolgd door de afkorting pp. Deze powerpointpresentaties zijn verkrijgbaar via het PCTE of het regiosteunpunt. Uiteraard dient hiervoor ook de benodigde apparatuur geregeld te worden.
Voor de deelnemers is er een aparte cursistenversie.

omhoog

Begeleiding

De cursus Kerk en Duurzaamheid is door Kerk in Actie en DISK samengesteld voor het Pro-testants Centrum voor Toerusting en Educatie. De cursus is vrijelijk te gebruiken en toepas-baar te maken op de eigen lokale situatie. Om de cursus goed te kunnen begeleiden is wel een bepaalde affiniteit, ervaring en kennis vereist.
Voor kerkelijke gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland bestaat de mogelijkheid om in het kader van betaalde dienstverlening deze cursus te laten geven door een gemeen-teadviseur. Deze betaalde dienstverlening garandeert dat de cursusleiding en -begeleiding in deskundige handen ligt. Voor individuele inschrijving wordt de cursus ook regionaal aangeboden.
Voor meer informatie: http://toerustingeneducatie.pkn.nl/Default.aspx?page=782.

omhoog

Naar andere artikelen OndersteBOVEN

home