home

STEUNFONDS DISK

Steunfonds DISKSteunfonds DISK
Samenstelling van het bestuur
Hoe wordt u donateur?

Hoe vraagt u subsidie aan?
Arbeidspastoraat
De smeerolie van het Steunfonds
Comité van aanbeveling
Verantwoording beleid 2011
Giftenoverzicht 2011

Stichting Steunfonds DISK, Luijbenstraat 17,
5211 BR 's-Hertogenbosch,
tel: 073-6128201
, e-mail: info@disk-arbeidspastoraat.nl
Postbank gironummer 9939

Steunfonds DISK

Het Steunfonds DISK bestaat sinds 1988. De doelstelling is om "het bedrijfs- en arbeidspastoraat landelijk, internationaal en plaatselijk in de ruimste zin van het woord te bevorderen en hetzij direct, hetzij indirect financieel te ondersteunen". Het Steunfonds is bedoeld voor aanvragen uit het oecumenisch diaconaal netwerk dat landelijk bureau DISK ondersteunt. Het bestuur beoordeelt die volgens opgestelde criteria en volgt in het beleid de criteria van het Keurmerk Centraal Bureau Fondswerving.

omhoog

Samenstelling van het bestuur

Het bestuur bestaat sinds de decembervergadering 2012 uit:

  • Mevr. Pl. Robbers-van Berkel, voorzitter
  • Mevr. H.S. de Vos-Koerselman A.A., penningmeester
  • Dhr. R.M.C.G.M. Brouwer
  • Dhr. A.C.S.M. Borst

Ambtelijk secretaris en adviseur is drs H.J.G.M. Crijns.
Het bestuur bedankt alle donateurs voor zijn of haar gift.

omhoog

Hoe wordt u donateur?

Het Steunfonds DISK is er voor het oecumenisch arbeidspastoraat. Donateurs maken een gift over op INGbank 9939 ten name van Steunfonds DISK te Amsterdam. We doen elk jaar in juli een beroep op donateurs om arbeidspastoraat DISK te ondersteunen door middel van het toezenden van een folder en een acceptgirokaart. Uw gift heeft effect. Met elke bijdrage, klein of groot, geeft u het arbeidspastoraat een steun in de rug. Veel donateurs onderschrijven met hun gift dat zij dit werk belangrijk vinden. Ook instellingen, religieuze instituten en diaconieën geven belangrijke giften. Het Steunfonds DISK is voorzien van de ANBI status en uw gift is aftrekbaar voor de belasting. Met uw gift bevordert u de voortgang en kwaliteit van dit missionaire en diaconale werk. Met uw gift bevordert u ook de voortgang van landelijk bureau DISK.

Wilt u de folder van het Steunfonds ontvangen en/of verspreiden? Deze is gratis: bestelformulier (zie algemene publicaties).
Klik hier om het exemplaar van 2012 als pdf-bestand te downloaden.

omhoog

Hoe vraagt u subsidie aan?

Houdt u zich bezig met sociaal-economische thema’s? En doet u dat vanuit kerk of arbeidspastoraat, maatschappelijk activeringswerk of diaconaal en missionair werk? Dan kunt u voor uw activiteiten en kleinere projecten subsidie aanvragen bij het Steunfonds DISK. U kunt denken aan werkdagen, manifestaties, cursussen rond geloof en economie, Week van de Diaconie, Dag van de duurzaamheid, Zondag van de Arbeid, een serie bijeenkomsten rond de Werken van Barmhartigheid, en zo meer. Het Steunfonds DISK kan ook ondersteuning bieden in de aanschaf van materiële middelen die u voor uw werk nodig hebt. Een computer bijvoorbeeld. Apparatuur of inventaris kan gemoderniseerd worden. Nieuwe initiatieven krijgen startgeld.
Aanvragen gaat zo: U schrijft een brief naar het bestuur van het Steunfonds, voorzien van een werkplan, beschrijving van de activiteit of project en een begroting, en al uw adres- en betaalgegevens.
U gebruikt voor die aanvraag het daartoe bestemde aanvraagformulier, dat u hier kunt downloaden om in te vullen. Het formulier bevat uitrekbare invulvelden. Het Steunfonds ontvangt uw brief bij voorkeur tussen september en half november van elk jaar. Het bestuur vergadert in december.
Het bestuur beoordeelt aanvragen uit het DISK netwerk volgens opgestelde criteria. Subsidies dienen niet voor personeelskosten: die dragen de kerken.

Houdt u zich bezig met sociaal-economische thema’s? En doet u dat vanuit kerk of arbeidspastoraat, maatschappelijk activeringswerk of diaconaal en missionair werk? Dan kunt u voor uw activiteiten en kleinere projecten subsidie aanvragen bij het Steunfonds DISK. U kunt denken aan werkdagen, manifestaties, cursussen rond geloof en economie, Week van de Diaconie, Dag van de duurzaamheid, Zondag van de Arbeid, een serie bijeenkomsten rond de Werken van Barmhartigheid, en zo meer. Het Steunfonds DISK kan ook ondersteuning bieden in de aanschaf van materiële middelen die u voor uw werk nodig hebt. Een computer bijvoorbeeld. Apparatuur of inventaris kan gemoderniseerd worden. Nieuwe initiatieven krijgen startgeld.

omhoog

Arbeidspastoraat in de praktijk

Het oecumenisch arbeidspastoraat is op drie terreinen actief: in arbeidsorganisaties, in kerken en in maatschappelijke bewegingen, onder andere van uitkeringsgerechtigden. Onder het hoofdstuk ‘arbeidspastoraat DISK’ leest u elders op deze website over hun ervaringen en verhalen. Het arbeidspastoraat ondersteunt vaak initiatieven van groepen, die zelf over weinig of geen geld beschikken. Het arbeidspastoraat zet de eigen mogelijkheden in: centrum, personeel, computer, kopieermachine, vrijwillig(st)ers. Die middelen kosten geld. Het Steunfonds DISK kan een deel van dat geld aanbieden door de hulp van vele donateurs.

omhoog

De smeerolie van het Steunfonds

Het Steunfonds DISK ondersteunt in 2011 twee plaatselijke projecten. Het Steunfonds participeert in activiteiten van landelijk bureau DISK, zoals het project 'Duurzaamheid & Talenten' en de Ab Harrewijn Prijs. Het Steunfonds DISK maakt de continuïteit van het landelijk bureau DISK mogelijk.

omhoog

Comité van aanbeveling

Mevr. drs. I. Bakker
Directeur Stichting Stek voor stad en kerk, Den Haag

Dhr. prof. dr. P.T. de Beer
Henri Polak hoogleraar voor arbeidsverhoudingen aan de Universiteit van Amsterdam, verbonden aan De Burcht (Centrum voor Arbeidsverhoudingen) en het Amsterdams Instituut voor ArbeidsStudies (AIAS)

Mevr. drs. K. Ferrier
Lid Tweede Kamer der Staten Generaal voor het CDA

Dhr. prof. dr. B. Goudzwaard
Oud-hoogleraar economie Vrije Universiteit

Dhr. prof. dr. R. Jeurissen
Hoogleraar bedrijfsethiek Universiteit Nijenrode

Mevr. drs. A. Jongerius
Voorzitter Federatie Nederlandse Vakbeweging

Mgr. dr. G.J.N. de Korte,
Bisschop van het bisdom Groningen-Leeuwarden, Bisschoppelijk referent voor Kerk en Samenleving met aandachtsveld Diaconie

Dhr. prof. dr. H. Noordegraaf
Hoogleraar voor Diaconaat aan de Protestantse Theologische Universiteit vestiging Leiden

Mevr. D van Velthooven-Olde
Werkgroep Arme kant van Nederland/EVA

Dhr. Dr. A. Vliegenhart
Lid Eerste Kamer der Staten Generaal voor de SP en Directeur wetenschappelijk bureau SP

omhoog

Verantwoording beleid 2011

De wervingsactie voor giften van particulieren vindt in juni plaats naar ruim 3.900 adressen, in oktober gevolgd door een herinneringsbrief aan donateurs die in eerdere jaren wel bijdroegen en dit jaar nog niet. Ruim 1.200 donateurs maken een gift over. De respons ligt rond de 30%, wat voor donateuracties een hoge score is. De inkomsten aan donaties over 2011 zijn iets hoger dan die in 2010. Per eind december is een bedrag van 43.606 euro (2008: 44.330; 2009: 43.046; 2010: 39.569) ontvangen. De rente en dividenden bedragen circa € 3.500,-. Uitgekeerd is een bedrag van € 25.250,- voor vier aanvragen. Het bestuur gaat te werk volgens de criteria van het Keurmerk Centraal Bureau Fondswerving. Het bestuur ondersteunt de uitreiking van de jaarlijkse Ab Harrewijn Prijs (de opvolger van de DISK Prijs). Het bestuur participeert vanuit de algemene reserve mee in het voortbestaan van landelijk bureau DISK, in 2011 met een bedrag van 10.000,- euro voor huisvesting.

omhoog

Giftenoverzicht 2011

bedrag
in euro's
donateurs
procent
in euro's
procent
0 tot en met 5
80
6,6
360
0,8
6 tot en met 10
285
23,6
2.797
6,4
11 tot en met 25
589
48,4
12.110
27,8
26 tot en met 40
67
5,6
2.232
5,1
41 tot en met 100
147
12,2
8.804
20,2
101 tot en met 250
18
1,5
3.265
7,5
plus 250
21
1,7
14.038
32,2
Totaal
1.207
100
43.606
100

Het bestuur bedankt alle donateurs voor hun bijdragen.

omhoog

home