home

PROJECTEN

VASTENBRIEF

Vastenbrief en voorleesbrief Nederlandse bisschoppen 2011

Inleiding
Veertigdagentijd
Hoogfeest van Pasen
De Kerk van God en van mensen

Actief in kerk en samenleving

Inleiding

Op aswoensdag 9 maart is in de Rooms-Katholieke Kerk de Veertigdagentijd begonnen. De Nederlandse bisschoppen hebben in hun jaarlijkse vastenboodschap de gelovigen opgeroepen zich in deze periode extra te bezinnen op de waarde van het leven en tot liturgische verdieping te komen.
"De veertigdagentijd of vastentijd die voor ons ligt kan een mooie en verrijkende tijd worden! Ja, het woord “vasten” roept “afzien van” op en dat vinden veel mensen niet prettig. Maar juist door af te zien van zaken die ons verstrooien en die ons meestal veel tijd kosten, komt er tijd vrij voor onderling gesprek met onze huisgenoten en andere mensen om ons heen, en voor het zoeken van God in het gebed. Hij wil ons geestelijk voedsel geven en zo ons leven verrijken." "Wij willen alle gelovigen uitnodigen om bewust tijd en aandacht vrij te maken voor de veertigdagentijd. We hopen dat we ons leven zo openen voor de betekenis en de innerlijke dynamiek van de belangrijke gebeurtenissen uit het leven van Jezus en de Kerk die wij in deze bijzondere periode van het kerkelijk jaar vieren en gedenken", schrijven de bisschoppen.

omhoog

Veertigdagentijd

De Veertigdagentijd is de periode die voorafgaat aan en voorbereidt op het Hoogfeest van Pasen. Het is een tijd van bekering, waarin mensen die katholiek willen worden zich voorbereiden op het doopsel, en gelovigen aan hun eigen doopsel worden herinnerd.

De zeer uitvoerige Vastenbrief is door de bisschoppen in vijf onderdelen opgebouwd. In het eerste deel komt de veertigdagentijd zelf aan bod. Het is een weg van inkeer, stilte en zoeken naar God. In die veertigdagentijd nodigen de bisschoppen de gelovigen uit om tijd vrij te maken voor onderling gesprek, Bijbellezing en/of gebed.

omhoog

Hoogfeest van Pasen

In het tweede deel gaan de bisschoppen in op het zogenoemde Paastriduüm: dat zijn Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszondag. Drie kerkelijke hoogfeestdagen, waarin na de vastenperiode de gelovigen Jezus volgen op Zijn weg door lijden, kruis en dood heen naar de intense vreugde van de verrijzenis. Zonder Pasen geen vasten. Zonder Pasen geen Kerk. Uitvoerig gaan de bisschoppen in op de kern van dit christelijk hoogfeest, vetrekkend bij aswoensdag en uitkomend bij de dag van de verrijzenis.

omhoog

De Kerk van God en van mensen

Het derde deel van de Vastenbrief gaat in op de Kerk als zijnde van God en mensen. De bisschoppen leggen het accent op het verder nadenken over het geloof en de Kerk. De veertigdagentijd is bij uitstek de periode waarin mensen zich kunnen bezinnen op de persoonlijke roeping en waarin ze inspiratie kunnen opdoen voor de maatschappelijke taken.

omhoog

Actief in kerk en samenleving

In het slotdeel vestigen de bisschoppen de aandacht op hoe gelovigen hun ontvangen geloofsaandeel kunnen inzetten in de samenleving. Als motto wordt daarbij de spreuk van de traditie der monniken uitgewerkt ‘Ora et labora’, bid en werk. De bisschoppen eindigen hun uitvoerig schrijven met vier suggesties. Bouw aan het begin en het einde van elke dag een moment van stilte en gebed in. Neem bewust deel aan liturgische vieringen, rozenkransgebed of aanbidding van het Heilig Sacrament. Doe mee aan de Vastenactie. Ga met elkaar in gesprek over deze vastenbrief, het liefst vooraf of aansluitend aan normale bijeenkomsten in de parochie.

De volledige brief van de bisschoppen 2011 is hier te downloaden.
Er is een korte voorleesbrief opgesteld, die u hier kunt downloaden.
Wilt u de Vastenboodschap van Paus Benedictus XVI lezen, dan klikt u hier.

omhoog

Hub Crijns

Naar openingspagina Vastenbrief

home