home

PROJECTEN

VASTENBRIEF

Barmhartigheid doen: Het belang van de dienst van de liefde
Bisschoppelijke Vastenbrief 2012

“De dienst van de liefde is voor de Kerk geen soort steunverlening, die men ook aan anderen zou kunnen overlaten, doch behoort tot haar wezen, is een onontbeerlijke uitdrukking van haar diepste wezen.” Met dit citaat van paus Benedictus XVI opent de Vastenbrief van de Nederlandse bisschoppen.

Het citaat is ontleend aan de encycliek van paus Benedictus XVI ‘Deus caritas est’ (2006, nr. 25). In hun brief ‘Barmhartigheid doen: Het belang van de dienst van de liefde’ gaan de bisschoppen onder meer in op de kracht van de liefde en de dienst aan de samenleving.

“Velen in Nederland zijn bang voor de toekomst: wat staat ons te wachten in deze tijd van crisis? Zij voelen zich verweesd en in de steek gelaten, juist ook door personen en instanties waarvan zij anders verwachten. De Kerk blijft hierbij niet buiten schot, we hebben het onlangs nog op een ingrijpende en schokkende manier gemerkt. In deze situatie beseffen wij dat wij als Kerk in geloof de weg van zuivering, boete en bekering dienen te gaan, waartoe de Heer ons oproept," aldus de bisschoppen.

“Veel gelovigen die zich vanuit de Kerk en diaconale kerkelijke organisaties inzetten voor mensen die niet vanzelfsprekend voldoende eten en drinken, kleding en beschutting, zorg en aandacht krijgen, beschouwen hun eigen inspanningen als ‘niets bijzonders’. Juist omdat zij zich niet op hun werk laten voorstaan en geen prominente plaats voor zichzelf opeisen, herinneren zij op een geloofwaardige manier mensen buiten en binnen de Kerk eraan dat liefdevolle zorg het cement is voor een waarachtige, menselijke maatschappij. Meer dan doorgaans gebeurt, verdienen hun activiteiten het om in het licht gesteld te worden als belangrijke dienst aan de samenleving en geloofwaardige gestalte van de navolging van Christus. Deze is immers als Mensenzoon naar eigen zeggen “niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen” (Matteüs 20, 28; vgl. Marcus 10, 45). Als hun bisschoppen verzekeren wij de diaconale vrijwilligers en beroepskrachten graag van onze grote waardering. Zij realiseren een aspect dat onvervreemdbaar tot de zending van de Kerk behoort.”

De bisschoppen reageren ook op de roep in de samenleving om vernieuwing van onderlinge betrokkenheid, om versterking van de sociale cohesie. "De Kerk ziet het als haar taak verbondenheid tussen mensen te bevorderen. Waar van haar gevraagd of verwacht wordt dat zij hieraan een bijdrage levert, doet zij dit naar vermogen en van harte. De dienst van de liefde aan allen en alles hoort tot de kerntaken van christengelovigen en barmhartigheid doen is hun centrale missie."

De Vastenbrief van de bisschoppen kent twee versies: een een langere versie ter publicatie en/of eigen verdieping en een kortere versie om voor te lezen in de eucharistievieringen tijdens de eerste zondag van de Veertigdagentijd.

De volledige brief van de bisschoppen 2012 is hier te downloaden.

Er is een korte voorleesbrief opgesteld, die u hier kunt downloaden.

Wilt u de Vastenboodschap van Paus Benedictus XVI lezen,
dan klikt u hier
.
Deze pauselijke Vastenboodschap 2012 wordt door de bisschoppen aanbevolen ter overweging. Als uitgangspunt van zijn boodschap de paus dit jaar een vers uit de Brief aan de Hebreeën: “Laten wij elkaar in het oog houden om met elkaar te wedijveren in liefde en daden van liefde.” Daarin ziet de paus een “beknopt, waardevol en altijd geschikt onderricht” over drie aspecten van het christelijk leven: de zorg voor anderen, de wederkerigheid en de heiligheid. Hij stelt dat het werkwoord 'in het oog houden' een krachtige oproep vormt om “zorg te hebben voor elkaar en niet onverschillig te blijven voor het lot van onze broeders en zusters.”

omhoog

Hub Crijns

Naar openingspagina Vastenbrief

home