home

PROJECTEN

VASTENBRIEF

Vastenbrief is bevestiging, aansporing en uitdaging

Door: Jan Maasen
In: Nieuwsbrief diaconie en arbeidspastoraat dekenaat Het Groene Hart, februari 2005, nummer 8

Inleiding
Een bevestiging
Een aansporing
Een uitdaging
Persoonlijk vasten

Inleiding

Aan het begin van de Veertigdagentijd hebben de Nederlandse bisschoppen een korte brief uitgebracht, waarin zij deze voorbereidingstijd op Pasen aanprijzen als dé periode om sterker te worden in geloof door gebed, het geven van aalmoezen en vasten. Je kan hier ook de drie S-woorden van bisschop Van Luijn lezen: spiritualiteit, solidariteit en soberheid. De brief maakt helder hoe vasten (soberheid) van betekenis kan zijn voor onze eigen levenshouding (spiritualiteit) en ons persoonlijk en maatschappelijk handelen (solidariteit). Op persoonlijk niveau kan je dan denken aan de werken van barmhartigheid, op maatschappelijk niveau aan structuren van gerechtigheid. Diaconale vrijwilligers (PCI-bestuurders, MOV-leden, diaconiegroepen, groepen in het arbeidspastoraat) mogen deze brief zien als een bevestiging van hun werk, als een aansporing en misschien ook wel als een uitdaging. In deze volgorde.

omhoog

Een bevestiging

De diocesane beleidsnota gaf als een van de drie grote uitdagingen voor de diaconie aan, dat zij van de rand naar het hart van de geloofsgemeenschap moest gaan. Zonder dat het woord diaconie ook maar één keer in de bisschoppenbrief gebruikt wordt, staat de inhoud (solidariteit met de armen, naastenliefde, werken van barmhartigheid, Vastenaktie) in het middelpunt van de aandacht tijdens een van de belangrijkste perioden van het kerkelijk jaar. Hoe dichter kan je het hart van de geloofsgemeenschap nog meer naderen? Tel je zegeningen en voel je bemoedigd.

omhoog

Een aansporing

Diaconale groepen in de parochie hebben een tweeledige taak: namens de parochie concreet werk maken van solidariteit, b.v. via directe hulpverlening, én parochianen stimuleren om zelf meer te doen aan barmhartigheid en gerechtigheid, via voorlichting, geldacties, aanbieden van concrete activiteiten en dergelijke. Als de werken van barmhartigheid (het geven van aalmoezen) in het hart staan van de Veertigdagentijd, moet aan parochianen daarvoor ook de gelegenheid worden geboden. En wat ingeoefend wordt in deze tijd, kan ook later gepraktiseerd worden!
Jarenlang leek de Veertigdagentijd via de Vastenaktie geheel gereserveerd te zijn voor de diaconie verweg. Die situatie verandert. Door de globalisering komt de Derde Wereld dichterbij. Via tweeling-projecten leggen sommige MOV-groepen een directe band tussen een Vastenaktieproject verweg en een diaconaal project in de eigen omgeving. De scheve verdeling tussen rijk en arm speelt niet alleen tussen het rijke Noorden en het arme Zuiden, maar evenzeer in ons eigen land. Economische uitsluiting en armoede doen zich overal voor. Zowel in de Vastenbrief van dit jaar als in die van 2004 worden de dienst van barmhartigheid (diaconie dichtbij) en de dienst van rechtvaardigheid (diaconie verweg) in één adem genoemd. Hier ligt een aansporing voor MOV-groepen, werkgroepen diaconie en PCI-en, werkgroepen rond armoede en EVA-werk tot meer onderlinge samenwerking.

omhoog

Een uitdaging

De verwevenheid van solidariteit met spiritualiteit en soberheid wordt kenmerkend geacht voor de Veertigdagentijd, maar geldt ook daarbuiten. Ze daagt diaconale vrijwilligers uit om meer bewust te zoeken naar expliciete verbindingen. Op het vlak van de persoonlijke geloofsbeleving en op het vlak van het aanbod van parochiële activiteiten. Het is mijn overtuiging, dat naarmate we er meer in slagen dergelijke verbindingen te maken, de diaconie ook echt zal wortelen in het hart van de geloofsgemeenschap.

omhoog

Persoonlijk vasten

Vorig jaar bood de Vastenaktie voor het eerst de mogelijkheid om het vasten een nieuwe impuls te geven met een persoonlijke vastenakte. Op die akte - een contract dat mensen sluiten met zichzelf - kunnen de deelnemers hun persoonlijke vastenvoornemens vastleggen. De akte bevat een aantal suggesties om inhoud te geven aan het vasten, zoals je te onthouden van bepaald voedsel of activiteiten of daarop te versoberen. En ze bevat voorstellen om invulling te geven aan gebed en aan de inzet voor medemensen in nood. (De drieslag uit de Vastenbrief!) Bovendien kunnen mensen aan deze voornemens een financiële gift koppelen voor het Vastenaktie project.
De Bonaventuraparochie in Woerden heeft verleden jaar al gewerkt met deze persoonlijke vastenaktes. Kerkgangers kregen de akte in een van de eerste weekenden van de Vastentijd uitgereikt. Daar was zoveel belangstelling voor, dat de voorraad al na twee vieringen op was en de aktes in allerijl bijgemaakt moesten worden.
Uiteindelijk hebben honderd parochianen aan de actie meegedaan door een kopie van hun voornemens in te leveren. En er is veel over gesproken. De MOV-groep wil daarom dit jaar nog meer werk maken van dit persoonlijk vasten volgens contract. (info: pastor Bert van Kooten. E-mail: bvkooten@hotmail.com).
De drie parochies van Alphen aan den Rijn gaan dit jaar ook met een vastenakte werken. Ze hebben deze activiteit ingebouwd in hun diaconaal jaar en inhoudelijk toegespitst op "de hongerigen te eten geven". Dat werk van barmhartigheid kleurt de voornemens en de bestemming van de opbrengst. De helft is bestemd voor een diaconaal project dichtbij (het maaltijdproject van het inloophuis het Open Venster), de andere helft voor diaconie verweg, Omdat ook de PKN-gemeente Ridderveld-Oudshoorn (Alphen-Noord) mee doet met het persoonlijk vasten, wordt deze tweede helft verdeeld tussen de Vastenaktie en Kerkinactie. Vanwege deze oecumenische samenwerking en diaconale inkleuring hebben de organisatoren een eigen variant gemaakt van de persoonlijke vastenakte.
Informatie bij: arbeidspastor Jan Maasen: email: jmdekenaathgh@cs.com.

omhoog

Naar openingspagina Vastenbrief

home