home

PROJECTEN

VASTENBRIEF

Klik hier om de voorleesbrief bij de Vastenbrief 2007
als pdf-bestand te downloaden.

Klik hier om de Vastenbrief 2007
als pdf-bestand te downloaden.

Inleidend artikel door Hub Crijns

De R.-K Bisschoppenconferentie van Nederland schrijft sinds 2004 elk jaar een herderlijke brief bij gelegenheid van de Vasten of Veertigdagentijd. Deze vastenperiode opent de voorbereiding van de christenen op het feest van Pasen. De bisschoppen omschrijven deze periode als volgt. "Vasten is een tijd van inkeer. Veertig dagen lang bereiden we ons bezinnend voor op Pasen, het feest van de Opstanding van Jezus Christus. In de vastentijd maken we de balans op. Hoe spiritueel zijn wij? Hoe sober? Hoe solidair met anderen? Deze vragen dagen ons uit. De evangelist Lucas beschrijft ons de verleidingen waaraan Jezus tijdens zijn eigen vastenperiode in de woestijn (Lc. 4:1-13) bloot stond. Durven we net als Jezus 'nee' te zeggen tegen de verleiding om van stenen brood te maken? 'Nee' te zeggen tegen de verleidingen om ons heen? 'Nee' tegen de bijzondere aantrekkingskracht van als maar meer willen, macht, rijkdom en roem? De vastentijd vraagt veel van ons. Vasten betekent dat we onze band met Jezus Christus vernieuwen. Die geloofsverdieping leidt tot bezinnen, matigen, delen met anderen. Vasten betekent dat we ons bekeren. Dat we afscheid nemen van ons egoïstische 'ik' en ons zelf beheersen. Dat we ons onze fouten realiseren en boete doen. Dat we de Heer navolgen. In de Veertigdagentijd worden we opgeroepen ons in gebed tot God te richten en oog te hebben voor mensen in nood. Vasten is een oefenen in Godsliefde en naastenliefde."
De bisschoppenconferentie heeft sinds 2004 een serie Vastenbrieven in gang gezet, waarin de thema's, zoals hierboven aangegeven terugkomen. Vasten heeft te maken met het zoeken naar de band met God, met innerlijke spiritualiteit, maar ook met het zoeken naar de band met mensen, met sociale spiritualiteit. De titel van de brief verwijst naar deze dubbele band: 'Vasten: tijd van bezinning en solidariteit'. In de brief van 2007 zijn de woorden barmhartigheid, gerechtigheid en vrede de kernwoorden. "Ons geloof start bij het dubbelgebod: heb God lief en de medemens als uzelf (vergelijk bij de evangelist Mc.12:29-31). De vertaling vinden we in de woorden barmhartigheid en gerechtigheid, die door de hele Bijbel te lezen zijn. God is barmhartigheid en God is gerechtigheid. De dienst aan God, omgezet in de dienst aan mensen, leidt als vanzelf tot de vraag hoe wij barmhartig en rechtvaardig kunnen zijn."
De werken van barmhartigheid, zoals bijvoorbeeld tot uitdrukkend komen in de Voedselbanken, zijn in Nederland manieren om armoede en sociale uitsluiting aan te pakken. Internationaal worden de Millenniumdoelen door de Bisschoppen aangegeven als de hedendaagse wereldwijde werken van barmhartigheid. Tegelijk is nodig het werken aan gerechtigheid door het nastreven van solidaire structuren in politiek en economie. De bisschoppen verwijzen daarbij naar de encycliek 'Populorum Progressio' van Paus Paulus VI, die in 1967 is verschenen. Deze encycliek noemde "ontwikkeling als de nieuwe naam voor vrede" en riep ons op om haast te maken met het bestrijden van armoede en onrecht in de wereld. De Vastenbrief herinnert aan het veertigjarig jubileum van deze baanbrekende encycliek door eenzelfde appél: er is nog veel te doen en we moeten ons haasten.
Omdat de bisschoppen met deze Vastenbrief meerdere doelgroepen willen bereiken, zijn er dit jaar twee versies verschenen. Een korte Voorleesbrief en een langere pastorale brief.
R.-K. Bisschoppenconferentie van Nederland, 'Vasten: tijd van bezinning en solidariteit', Voorleesbrief en Pastorale brief, beiden zijn beschikbaar via www.katholieknederland.nl. De brief van dit jaar en van eerdere jaren is ook beschikbaar via www.disk-arbeidspastoraat.nl.

omhoog

Klik hier om de voorleesbrief bij de Vastenbrief 2007 als pdf-bestand te downloaden.

Klik hier om de Vastenbrief 2007 als pdf-bestand te downloaden.

Naar openingspagina Vastenbrief

home