home

PROJECTEN

VOORJAARSCONFERENTIE
DISK EN NETWERK URBAN MISSION

MISSIE IN DE WERELD
Theologiseren van binnenuit

Inhoudelijke omschrijving

Inleiding
Doel
Dr. Erik Sengers
Jannet van der Spek

Inleiding

We noemen de Voorjaarsconferentie 'Missie in de wereld -Theologiseren van binnenuit' en hebben daarmee theologische praktijkreflectie van onderop voor ogen. Daarbij is de volgende redenering behulpzaam:

  1. er is een praktijk tussen pastores en mensen;
  2. 2. die kun je (verhalend) beschrijven met een kleiner of groter pastoraal accent;
  3. daar zou je een eerste theologische reflectie over kunnen ontwikkelen, waarbij een bepaald beeld de dragende kern is, hetgeen de pastores vanuit hun professie zouden moeten kunnen doen;
  4. waarna theologie volgt met een tweede reflectie.

Het is een zoektocht om te kijken in hoeverre deze reflectie ons helpt bij het handelen in de praktijk, in hoeverre ze helpt bij ons professionele handelen ten dienste van mensen.
De vier stappen beoefenen als ontwikkeling in professionaliteit heeft ook een strategische waarde: een kerkelijke werksoort dient zowel de taal en motivering van de eigen opdracht te verwoorden en de kerk te versterken in haar opdracht en zending.

Doel

Het doel van deze werkdag is de ontmoeting onder collega's te bevorderen, gekoppeld aan een (verdere) verdieping rond de god-spraak in onze werksoort. Daarbij is verhalen en luisteren, hoor en wederhoor, spraak en tegenspraak de werkvorm. De methode van theologiseren ligt niet vast, noch de stroming of richting: we zijn zelf de methode en het gesprek met elkaar is theologiseren van binnenuit.

We hebben dit jaar twee onderzoekers uitgenodigd, die elk op eigen wijze met het thema missionaire kerk in de wereld actief zijn en ervaringen hebben opgedaan. Ze houden ons een spiegel voor en vormen tegelijk een uitdaging voor ons eigen denken en handelen.

Dr. Erik Sengers

Dr. Erik Sengers is als godsdienstsocioloog verbonden aan de Theologische Universiteit Kampen van de Protestantse Kerk in Nederland en coördinator van het dekenaat Hilversum en John den Olden is beleidsmedewerker catechese van het dekenaat Hilversum. Zij dagen ons als missionaire kerk uit om ons werk zelfverzekerd op de markt te positioneren.
Het begrip missionaire kerk kent volgens hen twee gebruikelijke invullingen.

  • De kerk is een minderheid, haar positie wordt bedreigd, bovendien weten de mensen niet meer wat de kerk doet. Deze visie legt veel nadruk op catechese en het verkondigen van de juiste leer.
  • De kerk dient zich vooral te laten zien in diaconale en sociale actie, het liefst onder de zwakken in de samenleving, zonder onderscheid des geloofs.

In het dekenaat Hilversum hebben beiden een derde model ontwikkeld. "Het probleem van de kerken lijkt een marketingprobleem: hoe kunnen we de mensen de waarde van het Rijk Gods duidelijk maken en duurzaam bij de beweging van het Volks Gods betrekken en betrokken houden".
Een antwoord op deze vraag gaat in verschillende stappen:

  1. De kerk dient duidelijk te zeggen wie ze is en wie ze voor ogen heeft en wat ze wil bereiken;
  2. Ten tweede dient ze een helder en realistisch beeld te geven wat de 'klanten' aan behoeften hebben en of ze daar aan kan en of wil voldoen;
  3. Ten derde gaat het erom uit deze combinatie aantrekkelijke activiteiten te ontwikkelen, die en aan de doelstelling van de organisatie en aan de behoefte van de religieus zoekenden beantwoorden;
  4. Ten vierde gaat het er om een heldere positie tegenover andere aanbieders op de religieuze markt in te nemen.

Erik Sengers en John den Olden gaan in de voorjaarsconferentie in op dit model, de identiteit van een missionaire kerk en de mogelijkheden om ons diaconale / missionaire presentie werk op de markt te positioneren. Tijdens de voorbereiding van deze conferentie viel beide heren op, dat het werk van DISK en Urban Mission in on-religieuze termen gedefinieerd werd. Zij dagen ons uit erover na te denken waarom wij hiervoor kiezen en wat de consequenties hiervan zijn.

Jannet van der Spek

Jannet van der Spek onderzoekt voor de Theologische Universiteit Kampen onder meer de geschiedenis van diaconaal en missionair werk van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in zogeheten 'achterstandsbuurten' sinds de jaren vijftig van de vorige eeuw. Ze kijkt naar het club- en buurthuiswerk van de jaren vijftig, het buurtpastoraat van de jaren zestig en zeventig, het oecumenisch buurtpastoraat of presentiepastoraat van de jaren tachtig en negentig en kijkt vooruit naar de 21e eeuw. In deze praktijken lopen spanningsvelden rond bepaalde thema's, die telkens terugkomen, maar wel per periode anders ingevuld worden. Er is de spanningsboog tussen woord en daad; tussen brengen en aantreffen of ontvangen; tussen barmhartigheid en gerechtigheid of caritas en solidariteit; en tussen kerk en werk(er). De omgang met deze spanningsbogen brengt de eigenheid van het werk in beeld en geeft antwoorden op de vraag hoe deze werksoort is omgegaan met de eigen missie in de wereld. Welke ervaringen deed men op in het werk en welke ontwikkelingen deden zich voor in de wijze van werken, in de doelstellingen en in de theologische doordenking? Deze boeiende casus daagt ons uit om ons binnen ons handelen bewust te zijn van de eigen missie.

Hub Crijns en Bic Driessen

Klik hier voor de uitnodiging voor de conferentie.
Klik hier voor het programma van de conferentie.
Klik hier voor het inschrijfformulier.

Naar beginpagina voorjaarsconferentie

home