home

PROJECTEN

WMO
WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Negen prestatievelden WMO

Door Jac Franken, Siep Rienstra, Willy Meijnhardt, Hans Arwert, Theo Van Stuijvenberg (allen PKN Kerk in Actie)

In de WMO zijn negen prestatievelden beschreven voor gemeentelijk beleid. Per prestatieveld staan hieronder enkele voorbeelden die duidelijk maken om wie of wat het gaat.

Prestatieveld WMO

Voorbeelden

Opmerkingen

1. Sociale samenhang en leefbaarheid van wijken, dorpen, buurten.

club- en buurthuizen, inloopcentra,
wijkactiviteiten, sport, hangplekken, jeugdhonken, bankjes,
hondenuitlaatplekken, speelplekken,
sociaal cultureel werk, culturele activiteiten, netwerken voor contacten met mensen in kwetsbare positie,
bevorderen van contacten, verenigingsleven, werk met migrantengroepen, welzijnswerk ouderen

 

2. Preventie en opvoedingsondersteuning jeugd met problemen

peuter- en kinderopvang buitenschoolse opvang, spijbelen, gezinscoaches,
netwerken voor jongeren, trapveldjes, jongeren- en straathoekwerk, algemene jeugdvoorzieningen,
jeugdcriminaliteit, buurtvaders,
HALT projecten

 

3. Informatie, advies en CliŽntondersteuning, waaronder ťťn loket

 

ťťn loket,
voorlichtingsmateriaal,
buurtwinkels, ouderenadviseurs, slachtofferhulp, rechtshulp.
In relatie tot dit prestatieveld:
inspraak van burgers, cliŽntenraden, afhandeling van klachten

Het ene loket vormt de toegang tot alle voorzieningen (WMO, AWBZ, wonen, welzijn).
Hier wordt ook de
indicatiestelling geregeld en de hoogte van de eigen bijdrage vastgesteld met een maximum.

4. Ondersteuning van mantelzorg en vrijwilligerswerk

 

vrijwillige hulpdiensten, klussendienst,
steunpunt mantelzorg, vrijwilligerscentrale, mantelzorgmakelaar,
vacaturebank, gavengericht werken,
ouderparticipatie op scholen,
cursussen voor vrijwilligers,
zelfhulpgroepen,
buddy- en maatjesprojecten

 

5. Bevorderen van deelname aan het maatschappelijk verkeer en het zelfstandig functioneren van

- mensen met een beperking

- mensen met een chronisch psychisch probleem

- mensen met een psychosociaal probleem

 

maatschappelijk werk, schuldhulpverlening, minimabeleid, voorzieningen voor ouderen,
toegankelijkheid openbare ruimte en gebouwen en openbaar vervoer,
aangepast en levensloopbestendig bouwen,
werkprojecten voor ex-psych. patiŽnten en ex-gedetineerden,
zorgboerderijen

Soms zal een relatie gelegd worden met de Wet Werk en Bijstand en is sociale activering een stap in de richting van arbeid.

 

6. Verlenen van voorzieningen aan mensen met een fysieke of psychosociale beperking, zodat zij zelfstandig kunnen meedoen.huishoudelijke verzorging, rolstoelen, scootmobielen, vervoersvoorzieningen,
woonvoorzieningen, begeleiding zelfstandig wonen, dagbesteding, ouderen, maaltijdvoorziening, sociale alarmering,
hulpverlening van maatschappelijk werk

Zorg kan verleend worden in natura of als persoonsgebonden budget of als combinatie van beide.
Deze voorzieningen worden in 2006 nog in de WVG geregeld.

 

7. Maatschappelijke opvang, waaronder vrouwenopvang, steunpunten huiselijk geweld

Advies- en steunpunten + opvang ivm huiselijk geweld, dag- en nachtopvang voor dak en thuislozen, zwerfjongeren, crisisopvang, vrouwenopvang

Deze taak is doorgaans geconcentreerd in een centrumgemeente.

8. Openbare geestelijke gezondheidszorg

meldpunt voor signaleren van crisis,
een combinatie van psychiatrische problemen, schulden, verslaving en isolement;
sociaal kwetsbaren, verkommerden en verloederden, zorgmijders, draaideurcliŽnten

Deze taak is doorgaans geconcentreerd in een centrumgemeente.

9. Ambulante verslavingszorg

verslavingszorg en preventie, GGD,
alcohol, drugs, medicijnen, gokverslaving,
activiteiten om overlast te bestrijden,
gebruikersruimten

Deze taak is doorgaans geconcentreerd in een centrumgemeente


Naar beginpagina wmo

home