home

PROJECTEN

WMO
WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING

Werkmaterialen en contact

Werkmateriaal
Diakonie & Parochie

Folder de rol van de kerken bij de WMO

Contact
Kerkelijke en diaconale websites

Andere diaconale organisaties
Informatie op internet
Publicaties

Werkmateriaal

Kerk in Actie van de Protestantse Kerk in Nederland heeft inmiddels een derde versie van een veel gebruikte werkmap 'Diaconie en WMO' gemaakt.. Klik hier om naar deze werkmap te gaan.
U kunt ook naar de homepagina www.kerkinactie.nl gaan en in het zoekveld WMO invullen. In de antwoordregels wordt u verwezen naar de regel WMO map vernieuwd (27-11-2006). Klik op deze link en u komt in twee stappen bij de openingspagina van de WMO map terecht.

Abonneer u op Diakonie & Parochie

Het tijdschrift 'Diakonie & Parochie' verschijnt vier keer per jaar. Het is een handig boekje, dat telkens rond een bepaald thema vooral praktische tips geeft en voorbeeldgevende praktijkverhalen. In de jaargang 2008 zullen de vier nummers gaan over diaconie en WMO.
'Diakonie & Parochie' is een uitgave van het Landelijk Katholiek Diakonaal Beraad. Het verschijnt vier keer per jaar. Abonnementsprijs € 13,25 p.j., losse nummers: € 4,50 excl. porto. Voor abonnementen en bestellingen: Postbus 13049, 3507 LA Utrecht, tel: (030) 232 69 09, fax (030) 230 70 99; e-mail: bestel@rkkerk.nl. Abonnementen worden automatisch verlengd, tenzij schriftelijk wordt opgezegd voor 1 november. Kijk voor meer diaconale voorbeelden en meer diaconale spiritualiteit ook op www.rkdiaconie.nl

Folder de rol van de kerken bij de WMO

Kerkelijke vrijwilligers geloven in de liefde van God voor alle mensen en dat is hun drijfveer om zich in te zetten voor de medemens en voor de opbouw van een rechtvaardige en duurzame samenleving. Zij hebben aandacht voor sociale cohesie en zijn betrokken bij mensen die om welke reden dan ook in problemen zijn geraakt en hulp nodig hebben. Zij beschikken over bruikbare locaties, over bescheiden financiële middelen en zijn niet uit op winst maar werken 'pro Deo'.
De kerken spelen op een geheel eigen manier een rol in het publieke domein. Zij hebben een belangrijke rol op het terrein van wonen, zorg en welzijn, dragen al eeuwenlang bij aan gemeenschapsvorming en komen op voor kwetsbare mensen. Zij zijn op lokaal niveau actief in vrijwilligerswerk en projecten die passen in het kader van de WMO.
Klik hier om de pdf-folder 'Meedoen in een rechtvaardige en duurzame samenleving. Over de rol van kerken bij de WMO' te openen.

Contact

Een overzicht van plaatselijke kerken is te vinden in de lokale gemeentegids. Plaatselijk werken kerken samen in een Raad van Kerken die als gemeenschappelijk aanspreekpunt kan dienen voor de gemeente. Het is daarbij van belang om de kerken en religieuze gemeenschappen die niet bij een Raad van Kerken zijn aangesloten op een andere wijze te benaderen. Sommige landelijke, regionale of plaatselijke kerkelijke bureaus houden zich ook bezig met de WMO.

Kerkelijke en diaconale websites

Rooms Katholieke Kerk: www.rkdiaconie.nl
Protestantse Kerk in Nederland/Kerk in Actie: www.kerkinactie.nl
Christelijke Gereformeerde Kerken: www.cgk.nl
Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt: www.diaconaalsteunpunt.nl
Leger des Heils: www.legerdesheils.nl
Evangelische kerken en gemeenten (Evangelische Alliantie): www.ea.nl
Samen Kerk in Nederland (Migrantenkerken): www.skinkerken.nl
Raad van Kerken in Nederland: www.raadvankerken.nl

Andere diaconale organisaties

Werkgroep Arme Kant van Nederland/EVA: www.armekant-eva.nl
Hulp in Praktijk: www.stichtinghip.nl
Present: www.stichtingpresent.nl
Inloop Centra Beraad: www.inloopcentraberaad.nl
Reliëf, christelijke vereniging van zorgaanbieders: www.relief.nl
Nederlandse Patiënten Vereniging: www.npvzorg.nl
Actioma: www.actioma.nl

Informatie op internet

Op internet is veel informatie te verkrijgen over de WMO. Een kleine greep:
www.minvws.nl/dossiers/wmo-awbz: de website van het Ministerie van VWS met alle officiële informatie over de WMO.
www.invoeringwmo.nl: De gezamenlijke website van de VNG en het Ministerie van VWS ter ondersteuning van het ambtelijk apparaat. Over de behandeling in het parlement, nieuwsberichten, aankondigingen, praktijkverhalen uit de proefgemeentes, kernthema's van de wet e.d.
www.vng.nl/smartsite.dws?id=1704: Webpagina van de VNG over de WMO
www.x-s2.nl/cgi-bin/xs2.cgi?id=665: X-S2 is een kennisnetwerk voor professionals uit de sociale sector. Via dit adres kom je rechtstreeks op dat deel van de website, dat gewijd is aan de WMO.
www.cg-raad.nl/wmo: De Chronisch Zieken en Gehandicaptenraad Nederland (CG-Raad) is de koepel van mensen met een chronische ziekte of handicap.
www.socialealliantie.nl/wmo: De Sociale Alliantie is een samenwerkingsverband van maatschappelijke organisaties, ontstaan op initiatief van de kerken, humanisten, de vakbeweging en uitkeringsgerechtigden.

Publicaties

Hub Crijns, Jac Franken en Jan Maasen, 'De WMO en de rol van kerken', een informatief verhaal, verkrijgbaar op www.rkdiaconie.nl of bij landelijk bureau DISK

RMO, 'Inhoud stuurt de beweging. Drie scenario's voor het lokale debat over de WMO', RMO-advies 40, SWP Amsterdam, 2006.

Hub Crijns, Wielie Elhorst, Ploni Robbers-van Berkel, Lútzen Miedema, Herman Noordegraaf, (red.) , Ester van der Panne (eindred.), e,a, 'Barmhartigheid en gerechtigheid. Handboek diaconiewetenschap', Kampen 2005-2.
Hub Crijns, Trinus Hoekstra, Jan Jonkers, Jet Schouten (red), Marije van Dodeweerd (eindred.), 'Arbeid, zin en geloof. Handboek Arbeid en Kerk', Kampen, 2006.

Raf Janssen, Wilma Kuiper, Ger Ramaekers en Jan Schrauwen, 'Dát kunnen we met de WMO. Praktijkvoorstellen vanuit Cliëntenperspectief', CLIP-pers, Stichting CLIP en Sociale Alliantie, Utrecht, augustus 2006.

Jan Schrauwen en Patricia Jorissen, 'Maak meedoen mogelijk! De Wet Maatschappelijke Ondersteuning van Haagse naar lokale politiek', FNV, Amsterdam, augustus 2006-2.

Rosalie Jansen, Rogier de Uyl (red.), Liny Bruijnzeel (eindred), e.a., 'De gevolgen van de WMO voor gemeenten. Een verkenning', Divosa en Radar, Utrecht, oktober 2004

R. de Uyl, J. Hoenderkamp, V. Raats, A. Mulder (red.), Y. van Empel (eindred.), e.a., 'De Wmo: voor wie, door wie? Keuzes en kansen voor sociale diensten', Divosa en Radar, Utrecht, september 2005.

Roel Kuiper en Cors Visser (red), ea., 'Over de schutting, 'Op weg naar een nieuwe solidariteit', Buijten & Schipperheijn/De Vuurbaak, Amsterdam/Barneveld, 2005

Elise van Hoek-Burgerhart, Marja Jager-Vreugdenhil en Roel Kuiper, red., e.a., 'Nabije naasten. Kerken actief in lokaal diakonaat', Sensor, NPV, Diaconaal Bureau CGK, Diaconaal Steunpunt GKV, Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg Ger. Gem., Evangelische Alliantie, en uitgeverij De Vuurbaak, Barneveld, maart 2007

Maarten van der Veer, Mirella Roseboom-Deen en Fokke Pathuis, 'Diaconaat dichtbij. Voorbeelden van diaconale projecten', Sensor, NPV, Diaconaal Bureau CGK, Diaconaal Steun-punt GKV, Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke Zorg Ger. Gem. en Evangelische Alliantie, maart 2007.


Naar beginpagina wmo

home