home

PROJECTEN

ZONDAG VAN DE ARBEID,
BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID
DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID


WERKEN AAN VOEDSEL

Inleiding
Themabrochure
Handreiking voor liturgie en gesprek

Inleiding

Het afgelopen jaar is werken aan voedsel ruim in de media aan de orde gekomen, vanwege o.a. ziekten als Bse en Mkz, reorganisaties in de tuinbouw, en ontwikkelingen rond gen-technologie. Crises treffen altijd mensen persoonlijk en ook kerken zijn ruim betrokken geweest bij de directe begeleiding. Tegelijk stellen velen zich allerlei vragen over hoe we met zijn allen voedsel produceren, verwerken, distribueren en consumeren. Zo’n actueel thema, dat ons allen raakt, is een uitnodiging om er in de parochies en gemeenten aandacht aan te geven, ook in de liturgische vieringen. Daarom is ‘werken aan voedsel’ het thema voor gebruik in liturgische vieringen rond de biddag voor gewas en arbeid op 13 maart 2002, de zondag van de arbeid op 5 mei 2002 en de dankdag voor gewas en arbeid op 6 november 2002.

omhoog

Themabrochure

Dit themaboekje voor parochies en gemeenten bestaat uit twee delen. In het eerste deel brengen we in zes kernen de voornaamste ervaringen, analyses en vragen in beeld. Elke kern belicht een ander aspect en is bedoeld voor gebruik zowel in liturgie, als in diaconie of catechese.

Voedsel, tussen noodzaak en genot geeft een korte beschouwing over hoe we in onze cultuur met voedsel omgaan.

Burgers en consumenten zijn we allemaal. Soms zijn we ook producenten, verwerkers van voedsel of distributeurs. Elke rol brengt eigen ervaringen, belangen en manieren van kijken met zich mee.

Een aantal citaten van mensen die werken aan voedsel brengen de genoemde ervaringen in beeld. Ze nodigen uit om het eigen verhaal te vertellen. Ook in andere onderdelen staan ervaringsverhalen.

Werken met voedsel doen we binnen een economisch systeem en wij in Nederland verdienen er goed aan. Pro’s en contra’s, verantwoordelijkheden en dilemma’s.

Christendom en voedselbeschaving vertelt over de rol, die het christendom gehad heeft rond omgaan met voedsel.

Tenslotte komen gevolgen en perspectieven in beeld. De voornaamste kunnen mensen bij voorkeur zelf met elkaar bespreken in de kerkgemeenschap

Dit boekje is uitdrukkelijk niet bedoeld om even alle problemen op te lossen. In gesprekken met boeren en burgers in kerken is voldoende gebleken hoe ingewikkeld deze materie is. Binnen kerken voelen we ons vaak onthand ten opzichte van de ontwikkelingen in de landbouw. De ervaring leert dat het in gesprek blijven met elkaar erg zinnig is. Eerst om elkaar te kunnen begrijpen om te leren elkaar aan te voelen in vragen en verlegenheden en vervolgens om informatie uit te wisselen. Voor wie verder wil lezen, spreken en doen geven de laatste pagina’s van het boekje bruikbare informatie en suggesties.

Het tweede deel van het boekje is gericht op gebruik in liturgische vieringen rond de biddag voor gewas en arbeid op 13 maart, de zondag van de arbeid op 5 mei en de dankdag voor gewas en arbeid op 6 november. Voor elke gelegenheid staan er rond de bijbellezingen overwegingen voor de predikanten, suggesties liederen en voorbeden.. Gebeden en ervaringsverhalen kunnen ook gebruikt worden in de woorddienst. We zijn misschien op de goede weg wanneer we dit gesprek oog en oor willen ontwikkelen voor kwetsbare groepen en daarmee verbonden samenlevingsvragen. Binnen het platform dat een parochie of gemeente biedt, kun je lucht geven aan de twijfels en de vragen, juist ook om inspiratie en moed op te doen om te leven als mens voor Gods aangezicht.

omhoog

Handreiking voor liturgie en gesprek

Wie als pastor of predikant, catecheet of diaconaal werker meer teksten of suggesties wil voor gesprek en handelen, kan gebruik maken van de ‘Handreiking voor liturgie en gesprek’, die eveneens door landelijk bureau DISK wordt uitgegeven. Het boek kent vier delen. In het deel 'verdieping' staan achtergronden van werken aan voedsel centraal. Eten en drinken spelen een grote rol in ons leven en cultuur. Evenzo in de Joodse traditie. De economische en ecologische achtergronden komen in beeld, terwijl ook wordt ingegaan op de recente mkz-crisis. Tenslotte komen uitgebreid ethische vragen rond landbouwkundige ontwikkelingen aan de orde. Rond deze teksten staat een aantal suggesties voor gesprek, discussie en studie. In het deel 'liturgie vieren' staan uitgewerkte preken, die te gebruiken zijn voor liturgische vieringen bij gelegenheid van biddag voor gewas en arbeid of zondag van de arbeid of dankdag voor gewas en arbeid. Ze zijn ook te gebruiken in speciale themadiensten. Voorts treft u suggesties aan voor gebeden, voorbeden en ervaringsverhalen, die op te nemen zijn in liturgische vieringen. In het deel 'met de kinderen' is er aandacht voor kinder(neven)diensten of vieringen met kinderen. De teksten sluiten aan bij het thema werken met voedsel. Er zijn verhalen voor kinderen van acht jaar en ouder, voor oudere kinderen en werkvormen Het deel 'gesprek, doen en informatie' bevat suggesties voor gesprek in groepen. Naast oriënteren en vieren in de liturgie biedt het dagelijkse doen van gemeente of parochie andere mogelijkheden om het thema werken met voedsel op te pakken. Denk aan catechese, leerhuis, gespreksgroep, diaconie, parochiële caritas instelling. Met een aantal mogelijkheden krijgt het doen, ook buiten parochie of gemeente, kansen. Speciale aandacht is er voor de werkvorm theater. Het deel sluit af met informatie over boekjes en adressen.

Het themaboekje ‘Werken aan voedsel’ kost € 1,25 (excl. porto) en de ‘Handreiking voor liturgie en gesprek’ 2,35 (excl. porto). Beide boekjes zijn te bestellen bij landelijk bureau DISK:
bestelformulier (zie toerusting en activering kerken).

Klik hier voor informatie over het materiaal voor de andere jaren.

omhoog

home