home

PROJECTEN

ZONDAG VAN DE ARBEID
BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID
DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID


SOCIAAL ZEKER? ZEKER SOCIAAL!

Inleiding
Themabrochure
Handreiking voor liturgie en gesprek

Inleiding

Het thema van de zondag van de arbeid en de biddag en dankdag voor gewas en arbeid is in 2003 sociale zekerheid. Het afgelopen jaar zijn diverse kanten van ons socialezekerheidsstelsel ruim in de media aan de orde gekomen. De teruglopende conjunctuur versterkt de vragen rond haalbaarheid en betaalbaarheid. Aangewezen zijn op sociale zekerheid treft mensen persoonlijk en ook kerken zijn ruim betrokken, o.a. op het diaconale veld. Tegelijk stellen velen zich allerlei vragen over hoe we solidariteit en sociale zekerheid produceren, uitvoeren en consumeren. Zo'n actueel thema, dat ons allen raakt, is een uitnodiging om er in de parochies en gemeenten aandacht aan te geven, ook in de liturgische vieringen.

omhoog

Themabrochure

De themabrochure 'Sociaal zeker? Zeker sociaal!' bestaat uit twee delen.

Het eerste deel brengt in zes kernen de voornaamste ervaringen, analyses en vragen rond sociale zekerheid in beeld. Elke kern belicht een ander aspect en is bedoeld voor gebruik zowel in liturgie als in diaconie of catechese.

Solidariteit of zelfbepaalde zekerheden

Hoe bezien we anno 2002 sociale zekerheid? Wat vinden we blijkens het publieke debat en blijkens onderzoek echt belangrijk en welke ontwikkelingen nemen we waar?

Het stelsel van de sociale zekerheid: ontwikkeling en ... afbraak?

Er is honderd jaar sociale strijd gevoerd om sociale zekerheid te verwerven en de ontwikkeling heeft geleid tot verschillende modellen. We hebben nu een cappuccinomodel van solidariteit, dat vanwege de kosten onder druk staat.

Ervaringen met sociale zekerheid

Verhalen en citaten brengen mensen in beeld, die ervaring hebben met sociale zekerheid in hun rol van producent, uitvoerder en gebruiker. Ze nodigen uit om het eigen verhaal te vertellen.

De economie van sociale zekerheid

Sociale zekerheid moet betaald worden en dient betaalbaar te blijven. Dat is het eerste wat je hoort. Maar is alle handelen rond sociale zekerheid alleen maar in geld uit te drukken? De economische orde kent verschillende deelsystemen, gebaseerd op de mechanismen ruil, herverdeling, wederkerigheid of gift. Er zijn paradoxen en dilemma’s.

Christendom, kerk en sociale zekerheid

In de opbouw van sociale zekerheid heeft het christendom een eigen rol gespeeld. Barmhartigheid en gerechtigheid zijn nog steeds kernen van diaconaal handelen in de kerk.

Gevolgen en perspectieven

Welke kant gaan we op met de sociale zekerheid? Een ‘meetlat’ om actuele ontwikkelingen te toetsen aan bepaalde criteria.

Het tweede deel is gericht op gebruik in liturgische vieringen rond de biddag voor gewas en arbeid op 12 maart, de zondag van de arbeid op 4 mei en de dankdag voor gewas en arbeid op 5 november. Voor elk van deze dagen staan er rond de bijbellezingen overwegingen voor de predikanten, suggesties voor liederen en voorbeden.

Voor wie verder wil lezen, spreken en doen, geven de laatste pagina's van het boekje bruikbare informatie en suggesties.

omhoog

Handreiking voor liturgie en gesprek

Wie als pastor of predikant, catecheet of diaconaal werker meer teksten of suggesties voor gesprek en doen wil, kan gebruik maken van de 'Handreiking voor liturgie en gesprek bij het thema ‘Sociaal zeker? Zeker sociaal!’'. Dit boekje kent vier onderdelen.

In het eerste deel verdieping staan theologisch-ethische en economische teksten, die informatie geven rond het thema 'Sociaal zeker? Zeker sociaal!'. Hoe is de actuele discussie over sociale zekerheid en wat vinden de mensen ervan? Een overzicht van het sociale zekerheidsstelsel gaat vooraf aan een historische terugblik rond het ethisch minimum. U leest recente informatie rond de vraag hoe we als parochie of gemeente armoede op het spoor kunnen komen. U leest tevens informatie over hoe de sociale zekerheid voor agrariërs geregeld is.

De kern van het tweede deel wordt gevormd door uitgebreidere preekoverwegingen bij de lezingen van de drie dagen waar het om gaat: biddag voor gewas en arbeid op 12 maart, de zondag van de arbeid op 4 mei en de dankdag voor gewas en arbeid op 5 november. Voorts is er ruim aanbod aan ervaringsverhalen, gedichten, voorbeden en gebeden.

Ook dit jaar is er weer een apart derde deel met suggesties voor een kindernevendienst op de drie dagen waar het om gaat: biddag voor gewas en arbeid op 12 maart, de zondag van de arbeid op 4 mei en de dankdag voor gewas en arbeid op 5 november.

Het vierde deel geeft suggesties voor gesprek en doen. Voor liefhebbers is er de verwijzing naar het budgetspel, waarmee gesprekken rond sociale zekerheid te openen zijn. Inzake de onzekere situatie van veel agrariërs op het platteland vindt u een verwijzing naar het spel 'Blijven of wijken?'. Tenslotte treft de gebruiker suggesties en concrete voorbeelden aan voor wat parochies of gemeenten en parochiële caritas instellingen of diaconieën kunnen doen.

De prijs van de themabrochure is € 2,50 (excl. portokosten); de 'Handreiking voor liturgie en gesprek bij het thema ‘Sociaal zeker? Zeker sociaal!’’ kost € 3,50 (excl. portokosten). Bestellen: DISK, Luijbenstraat 17, 5211 BR 's-Hertogenbosch tel. 073 - 6128201, e-mail disk@planet.nl of raadpleeg de bestellijst: bestelformulier

Klik hier voor informatie over het materiaal voor de andere jaren.

omhoog

home