home

PROJECTEN

ZONDAG VAN DE ARBEID
BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID
DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID

DE WERELD WORDT KLEINER - DENK RUIM!
Over Accra en de Millenniumdoelen

Aanbevelingen door bisschop van Luyn en dominee Heetderks

Denk globaal - handel lokaal
Vertrouwen in de ons beloofde oogst

A.H. van Luyn s.d.b.,Bisschop-referent voor Kerk en SamenlevingDenk globaal - handel lokaal

A.H. van Luyn s.d.b.,Bisschop-referent voor Kerk en Samenleving

Op 7 december van het vorig jaar herdachten we de veertigste jaardag van twee belangrijke documenten van het Tweede Vaticaans Concilie: de Pastorale Constitutie over de Kerk in de Wereld van deze tijd 'Gaudium et Spes' (Vreugde en hoop) en de Verklaring over de godsdienstvrijheid 'Dignitatis Humanae', 'Van de waardigheid van de menselijke persoon'. Deze twee documenten hebben nog niets van hun fundamenteel oriënterend karakter verloren. Het zijn belangrijke pijlers onder het denken en handelen voor alle gelovigen, voor alle 'mensen van goede wil', wereldwijd. Dergelijke oriëntaties zijn nodig om het proces van globalisering 'waardenvast' te houden in gelovig en sociaal-ethisch opzicht. Daar dragen ook andere documenten uit de tijd na het Tweede Vaticaans Concilie toe bij, zoals de bekende encycliek van paus Paulus VI over de 'Vooruitgang van de volkeren', 'Populorum Progressio' uit 1968, waardoor de ontwikkelingssamenwerking een belangrijke stimulans kreeg. Nadien is het milieuvraagstuk, de problematiek van duurzame ontwikkeling, terecht sterk in de aandacht gekomen.
Voor een overzicht van de verschillende deeloriëntaties op de grote vraagstukken waarvoor volkeren en regeringen, maatschappelijke en kerkelijke organisaties gesteld zijn, heeft de pauselijke Raad voor Justitia et Pax een overzicht samengesteld van het gedachtegoed van de katholieke kerk op sociaal vlak, 'Compendium of the social Doctrine of the Church' (2005). Dit overzicht krijgt handen en voeten in de brochure 'De wereld wordt kleiner - denk ruim! Accra en de millenniumdoelen'. De brochure kan mede de verbinding tot stand brengen waarop wordt gedoeld in het zo bekende motto 'Denk globaal - handel locaal.' Door onze aandacht en inzet voor de noden en de zorgen van anderen, vooral van de armsten, kunnen we bijdrage tot 'de vreugde en de hoop' voor de mensen van vandaag en van morgen (vgl. 'Gaudium et Spes' par. 1), tot een humane samenleving, een wereldgemeenschap , waar elke mens in waardigheid kan leven.

omhoog

Ds. J.G. Heetderks, synode voorzitter Protestantse Kerk in NederlandVertrouwen in de ons beloofde oogst

Ds. J.G. Heetderks, synode voorzitter Protestantse Kerk in Nederland

Wie de verklaring leest, die door de Wereldbond van hervormde/gereformeerde kerken (WARC) tijdens zijn vergadering in augustus 2004 in Accra opgesteld is, of wie de ''Millenniumdoelen'' tot zich laat doordringen, bekruipt al gauw een gevoel van machteloosheid. Het gaat in beide teksten om enorme problemen, waar de hele wereld bij betrokken is. De conclusie lijkt dan al snel getrokken dat het om dingen gaat waar we toch geen invloed op hebben. De brochure die voor u ligt, wil ons bij de hand nemen en ons zo laten zien, dat de economische ongelijkheid in de wereld niet een ramp is die ons overkomt, maar het gevolg is van keuzes waarin ook gewone consumenten als u en ik, een rol spelen.
Deze brochure maakt ons duidelijk, dat iedere verandering begint met het je bewust worden van het probleem door je daarover ernstig met elkaar te bezinnen. De kerkelijke gemeente is bij uitstek zo'n plaats van bezinning en van beraad. Die bezinning heeft vervolgens gevolgen voor de keuzes die we maken. We krijgen vaak de indruk, dat die keuzes er niet veel toe doen, omdat ze hoogstens een druppel zijn op de gloeiende plaat. In de bijbel wordt ons keer op keer verteld, dat het juist om die 'druppels op de gloeiende plaat' gaat. Zo wordt in deze brochure bijvoorbeeld verwezen naar de gelijkenis van het mosterdzaad. Wat stelt zo'n klein zaadje eigenlijk voor? Een puntje op een vinger. Jezus heeft ons geleerd om op een andere manier naar de wereld te kijken en naar de rol die we daarin spelen. Het gaat niet om datgene wat we zien, om datgene wat wij voor ogen en voor handen hebben, maar om het vertrouwen in de oogst die ons beloofd is. Ik hoop dat deze handreiking zal bijdragen aan het versterken van dat vertrouwen.

omhoog

Klik hier voor de algemene informatie over 'De wereld wordt kleiner - denk ruim!
Klik hier voor de tekst van de Accra-Verklaring.
Klik hier voor de Millenniumdoelen.
Klik hier voor informatie over het jeugdmateriaal in de brochure.

Klik hier voor informatie over het materiaal voor de andere jaren.

home