home

PROJECTEN

ZONDAG VAN DE ARBEID
BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID
DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID

DRIEMAAL DUURZAAM
Economie, mens en natuur in balans

Driemaal duurzaam:
Economisch, ecologisch en sociaal

Door Hub Crijns en Trinus Hoekstra

Inleiding
Werkmateriaal voor parochies en gemeenten

Mini duurzaamheidscan

Inleiding

Het begrip 'duurzaamheid' hangt in de lucht. In de samenleving heerst een breed besef dat de huidige wijze van produceren en consumeren ten koste gaat van de aarde, het milieu, andere mensen (hier en elders) en onszelf. Hier in het rijkere deel van de wereld stelt de welvaart een groot deel van de bevolking in staat zich te omringen met tal van materiële middelen voor hun behoeftebevrediging. Of die overvloed aan materiële middelen werkelijk kwaliteit van leven biedt en dus gelukkig maakt is echter de vraag. Wat lijkt te ontbreken is aandacht voor welzijn. Daarbij gaat het meer om de niet-materiële aspecten van het goede leven als vrijheid, gerechtigheid, aandacht en zorg voor elkaar, rust en oog voor het geheim van de werkelijkheid.
Ook in kerken leeft het besef dat de huidige wijze van produceren en consumeren op de langere termijn niet houdbaar is. Aan Protestantse kant heeft met name de zogenaamde Accra Verklaring dit besef gevoed. In de nazomer van 2004 heeft de Wereld Alliantie van Protestantse Kerken, bijeen te Accra in Ghana, een verklaring aangenomen waarin zij haar zorgen uitspreekt over de neoliberale richting waarin de huidige wereldeconomie zich ontwikkelt. Deze ontwikkeling gaat gepaard met grote armoede en aantasting van het milieu. Aan Rooms Katholieke zijde hebben vooral de Millenniumdoelen het besef gevoed dat vermindering van de overbelasting van het milieu en vermindering van armoede (wereldwijd) een verandering eisen van de wijze waarop we goederen en diensten produceren en consumeren. In kerken lijkt sprake van een brede bereidheid om zich te bezinnen op duurzaamheid.

omhoog

Werkmateriaal voor parochies en gemeenten

Sinds 1984 maakt arbeidspastoraat DISK jaarlijks het materiaal voor de bid- en dankdag voor gewas en arbeid voor gebruik in protestantse kerken en voor de zondag van de arbeid in rooms-katholieke parochies. De biddag is in 2007 op 14 maart en de dankdag op 7 november. De Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie heeft de zondag van de arbeid op de liturgische jaarkalender geplaatst op de zondag op of rond 1 mei de Dag van de Arbeid, tevens feest van Sint Jozef werkman. In het jaar 2007 wordt het thema duurzaamheid verkend en wordt geprobeerd de vraag te beantwoorden op welke wijze kerken een bijdrage kunnen leveren. Als vernieuwend onderdeel rond een grotere verspreiding van het werkmateriaal is dit jaar het werkboekje gecombineerd met het eerste nummer van het tijdschrift 'Ondersteboven'. Het resultaat oogt fraai, leest lekker weg en is een handig gebruiksboekje.

omhoog

Mini duurzaamheidscan

Continu maken we keuzes. In de winkel als we kiezen voor biologische melk, via onze energierekening wanneer we betalen voor groene stroom, of als we kiezen voor fiets of trein in plaats van de auto. Een plaatselijke kerk maakt ook dergelijke keuzes. In uw gemeente of parochie kunt u een gesprek organiseren rond het werken aan duurzaamheid in uw eigen kerkelijke gemeente. Wordt er duurzame koffie en thee geschonken? Wordt er natuurstroom of groene stroom gebruikt? Spaart en belegt de kerk op een duurzame wijze? Het lijken misschien lastige vragen, maar het kan ook leuk zijn om eens te kijken hoe we in de kerk zelf op het spoor kunnen komen van meer duurzame keuzes. Met het oog op dit gesprek heeft Landelijk Bureau DISK deze brochure gemaakt met daarin een duurzaamheidscan en preek- en liturgiesuggesties.
In de mini duurzaamheidscan onderscheiden we bij duurzaamheid drie dimensies: een economische, een sociale en een ecologische. De kerkelijke organisatie kan nagelopen worden op (meer) duurzame keuzes in de samenhang van die drie dimensies. In de miniscan moeten we ons beperken tot een aantal onderwerpen: duurzaam inkopen, duurzaam samenleven, werkgeverschap, attenties, energie, sparen en beleggen, grondbeheer en catering.
In lijn met het thema van vorig jaar over geloof en economie ('De wereld wordt kleiner, denk ruim!') is DISK samen met de PKN en Oikos een samenwerkingsprogramma gestart rond 'Werken aan een geloofwaardige economie'. In dit programma wordt doorgegaan op de Accra Verklaring en de Millenniumdoelen. Daarom is er in het werkmateriaal ook informatie te vinden over de Veertigdagentijdcampagne van de PKN en de Bisschoppelijke Vastenactie voor de Vastentijd.

De brochure 'Driemaal duurzaam - Economie, mens en natuur in balans' is voor € 2,50 (excl. portokosten) te bestellen met het formulier op deze site. Klik op de knop om naar het on-line bestelformulier te gaan (zie rubriek 'Toerusting en activering kerken'): bestelformulier

Het is ook te bestellen via Landelijk Bureau Disk, Luijbenstraat 17, 5211 BR 's-Hertogenbosch, tel. 073-6128201.

omhoog

home