home

PROJECTEN

ZONDAG VAN DE ARBEID
BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID
DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID

IN TWEESTRIJD
Hoe zorg en arbeid te combineren?

Introductie

In tweestrijdDe combinatie van zorg en arbeid is een actueel thema. We leven in een tijd dat deelname aan betaalde arbeid door de overheid fors bepleit wordt, terwijl van mensen tegelijkertijd verwacht wordt dat ze hun (mantel)zorgtaken volop realiseren in buurt, gezin, familie en vriendenkring. De moeite die mensen ervaren om zorg en arbeid te combineren staat bekend als combinatiedruk. Deze druk wordt vooral ervaren door mensen die zich in de levensfase bevinden, waarin ze de deelname aan het werkzame en sociale leven (inclusief kerkelijke leven) hebben te combineren met de zorg voor kleine kinderen.
Over het algemeen komt het zorgen nog steeds voor het grootste deel bij vrouwen terecht. Zowel mannen als vrouwen koesteren wel wensen over een meer evenwichtige verdeling van arbeid en zorg, maar een scenario waarin vrouwen meer onbetaald zorgen en mannen meer betaald werken lijkt dominant. Bij deze verdeling spelen naast praktische zaken ook geloofsopvattingen een rol, in de visie op en waardering van zorg en arbeid.

Het landelijk bureau voor arbeidspastoraat DISK heeft materiaal voor viering en gesprek ontwikkeld, aan de hand waarvan in kerken aandacht besteed kan worden aan dit thema. Het materiaal is verschenen in de vorm van een nummer van het DISK tijdschrift OndersteBoven, onder de titel In tweestrijd – Hoe zorg en arbeid te combineren?

Het eerste deel van het themanummer bevat diverse achtergrondartikelen. Een eerste artikel plaatst de combinatie van zorg en arbeid in historisch perspectief. Tegelijk worden vragen gesteld bij de nieuwe vanzelfsprekendheid waar we terecht in dreigen te komen: allemaal zoveel mogelijk betaald werken en de zorg erbij in passen. Op de achtergrond klinkt duidelijk het bijbelse verlangen door, waarin onderhouden én maken, bewaren én bewerken, zorg én arbeid in één adem en in een ontspannen evenwicht genoemd worden als aanduiding van een compleet leven. In een tweede artikel worden de opties geschetst waaruit mensen kunnen kiezen om zorg en arbeid te combineren. Tevens wordt de vraag gesteld welke rol kerken kunnen spelen bij het nadenken over de combinatie van zorg en arbeid. Andere artikelen laten zien hoe mensen in gezin, bedrijf en geloofsgemeenschap concreet met elkaar in gesprek zijn over de combinatie van zorg en arbeid.

De achtergrondartikelen nodigen uit om zelf in gesprek te gaan. Het thema In tweestrijd – Hoe zorg en arbeid te combineren? zou bijvoorbeeld een onderwerp kunnen zijn in een jongvolwassenengroep, in de voorbereiding van huwelijks- en relatievieringen en bij doopgesprekken. Ook voor ouderen kan het natuurlijk een gespreksonderwerp zijn, niet alleen met het oog op een actuele combinatie van arbeid en zorg, maar ook bij een terugblik daarop hoe zij het eerder in hun leven deden en vanuit welke motieven.

Het tweede deel van het themanummer biedt een liturgische suggesties (preekschetsen, liedsuggesties) voor momenten in het kerkelijk jaar, waarop in het bijzonder aandacht gegeven kan worden aan de thematiek van de combinatie van zorg en arbeid. Met name de bid- en dankdag voor gewas en arbeid, dit jaar op resp. de woensdagen 12 maart en 5 november dan wel de aansluitende zondagen, en de zondag van de arbeid, dit jaar op 27 april, lenen zich hiervoor.

Het themanummer van het tijdschrift Ondersteboven kan worden besteld bij Landelijk Bureau DISK, Luijbenstraat 17, 5211 BR 's-Hertogenbosch, e-mail info@disk-arbeidspastoraat.nl, tel. 073-6128201.

Klik op de knop om naar het on-line bestelformulier te gaan (zie rubriek 'Toerusting en activering kerken'): bestelformulier

omhoog

Naar openingspagina Zondag van de Arbeid 2008

home