home

PROJECTEN

ZONDAG VAN DE ARBEID
BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID
DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID

FLEXIBILITEIT ALS DEUGD
God is de ruimte waarin wij leven, bewegen en zijn

Klik hier om het hoofdartikel te downloaden.

Door Trinus Hoekstra

Onze huidige samenleving wordt gekenmerkt door verandering. Flexibiliteit is een begrip dat onze tijd kenmerkt. Het gaat daarbij om een soepel omgaan met en inspelen op veranderingen. Momenteel wordt flexibiliteit ook steeds meer benoemd als een deugd. Het wordt gezien als een goede en te cultiveren eigenschap als je in de wijze waarop je jezelf ziet en beleeft - op je werk en in je geloofsleven - soepel met veranderingen weet om te gaan.

Voor eerdere generaties waren fenomenen als flexibilisering en flexibiliteit veelal onbekende begrippen. Het leven van onze grootouders werd in belangrijke mate bepaald door het gezin, de plaats, de stand en de religie waarin ze geboren werden. Het was een tijd waarin bij wijze van spreken 'God nog niet uit Jorwerd verdwenen was'. De ordening van de samenleving, de plek die je erin innam, het werk dat je deed werd nog sterk gezien als samenhangend met de voorzienige wil van God. Leven en werken speelden zich als vanzelfsprekend af binnen vaste kaders en op zondag hoorde je in de kerk dat het zo goed was. Het leven van onze grootouders stond zo bij de geboorte al grotendeels vast. Het was destijds niet de bedoeling om je flexibel door de maatschappij heen te bewegen. Wie je was, het werk dat je deed en het geloof dat je aanhing lag tamelijk vast.
Wij bevinden ons in een veel beweeglijker samenleving. Onze gezinsbanden zijn losser. We verhuizen gemakkelijker. We zoeken werk dat past bij onze wensen en mogelijkheden en aan standen houden we ons al helemaal niet meer. Ons geloof is op zijn minst in beweging en onderhevig aan vragen.
In dit artikel willen we flexibiliteit als deugd verkennen. We doen dat aan de hand van drie kernwoorden: identiteit, werk en geloof. Het meest uitvoerig gaan we in op het kernwoord werk, omdat flexibiliteit als deugd sterk lijkt samen te hangen met de eisen die in de huidige kenniseconomie aan mensen gesteld worden. Het maakt daarbij uit voor een succesvolle loopbaan of je hoog opgeleid bent of niet, dan wel in staat bent om je nieuwe kennis en vaardigheden eigen te maken of niet. Al naargelang een kansrijke of kansarme uitgangspositie kun je de arbeidsmarkt als grillig en bedreigend ervaren of als een reservoir van kansen en mogelijkheden. We sluiten het artikel af met een gelovige of christelijke duiding van flexibiliteit als deugd.

Klik hier voor het hoofdartikel van de brochure.

De brochure, die als themanummer van het tijdschrift Ondersteboven verschijnt, kan voor € 2,50 (exclusief verzendkosten) worden besteld bij Landelijk Bureau Disk, Luijbenstraat 17, 5211 BR 's-Hertogenbosch, e-mail info@disk-arbeidspastoraat.nl, tel. 073-6128201.

Klik op de knop om naar het on-line bestelformulier te gaan (zie rubriek 'Toerusting en activering kerken'): bestelformulier

omhoog

Naar openingspagina Zondag van de Arbeid 2009

home