home

PROJECTEN

ZONDAG VAN DE ARBEID
BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID
DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID

2011

WORDT DE PIJN VAN DE CRISIS
DUURZAAM VERDEELD?
Materiaal voor viering en gesprek Biddag 14 maart

Zondag van de Arbeid, Biddag en Dankdag voor Gewas en ArbeidDe kredietcrisis die ruim drie jaar geleden uitbrak, heeft zich verdiept met een financiële crisis in Europa. De weg uit de crisis vandaan wordt vooral gezocht in bezuinigingen, die de economie weer op de weg naar herstel van groei moet brengen. In dit bezuinigingsbeleid gaat het met name om beperking van de uitgaven die worden gedaan ten behoeve van zwakke bevolkingsgroepen en van immateriële doelen die niet onmiddellijk rendement opleveren, zoals onderwijs, zorg, milieu, natuur en kunst. Zwakke groepen als jonggehandicapten, minder begaafde leerlingen, mensen met beperkingen in de sociale werkvoorziening en chronisch zieken krijgen in dit beleid te maken met de harde gevolgen van de kredietcrisis. Inmiddels zijn de inkomens van topbestuurders weer gestegen en nemen de bonussen weer toe. Een dergelijk beleid roept de vraag op of de pijn van de crisis sociaal en ecologisch duurzaam wordt verdeeld.

Het materiaal bevat achtergrondartikelen, ervaringsverhalen en suggesties voor hoe verder met de thematiek omgegaan kan worden. In één van de achtergrondartikelen wordt aangegeven dat in het huidige bezuinigingsbeleid een overheid ontwaard kan worden die zich terugtrekt. De boodschap van het kabinet is bedrieglijk eenvoudig: mensen moeten het zelf gaan doen, want het geld is op. De ontmanteling van de verzorgingsstaat en transformatie ervan in een participatiestaat wordt voorgesteld als een onontkoombare en voor de hand liggende pragmatische weg. Participatie wordt daarbij voorgesteld als zelfredzaamheid in de betekenis van zich niet afhankelijk opstellen ten opzichte van de overheid en van anderen.
De wijze waarop deze overgang van verzorging naar participatie met de Wet Werken naar Vermogen (WWNV) wordt ingezet en voorgesteld, is illustratief voor de neoliberale toon van het beleid van het kabinet. Alle heil wordt verwacht van de markt, terwijl een opeenvolging van hypotheek-, krediet-, economische en politieke crises onderstreept dat een dergelijk beleid faalt met grote sociale en ecologische schade tot gevolg.

Voor de momenten in het kerkelijk jaar waarop in het bijzonder aandacht gegeven kan worden aan de thematiek van arbeid en economie, worden preekschetsen en liedsuggesties geboden. Bij deze momenten kunt u denken aan de bid- en dankdag voor gewas en arbeid, op respectievelijk de woensdagen 14 maart en 7 november dan wel de aansluitende zondagen. Het laatste moment wordt in met name van oudsher Lutherse gemeenten ook gevierd als oogstdienst. Daarnaast is er de zondag van de arbeid, die dit jaar op 29 april valt. De brochure bevat ook suggesties voor een themadienst rond een zogenaamd ‘vrije lezing’.

De brochure, die als themanummer van het tijdschrift Ondersteboven verschijnt, kan voor € 2,50 (exclusief verzendkosten) worden besteld bij Landelijk Bureau Disk, Luijbenstraat 17, 5211 BR ‘s-Hertogenbosch,
e-mail info@disk-arbeidspastoraat.nl, tel. 073-6128201 of via het bestelformulier op deze site:
bestelformulier (zie Toerusting en activering kerken).

omhoog

Naar openingspagina Zondag van de Arbeid

home