home

PROJECTEN

ZONDAG VAN DE ARBEID
BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID
DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID

2011

WORDT DE PIJN VAN DE CRISIS
DUURZAAM VERDEELD?
Liturgiesuggesties bij de Zondag van de Arbeid 29 april

Inleiding

De zondag van de arbeid is door de Bisschoppenconferentie op de kalender geplaatst op of rond 1 mei in elk jaar. Vanwege de wisselende paasdagen wisselt de datum elk jaar. In 2012 valt de zondag van de arbeid op 29 april. Het is tevens de vierde zondag van Pasen.
Volgens het Ordo Lectionum Missae zijn er de volgende lezingen: Ps. 33:5-6; Hand. 4:8-12; Ps. 118:1.8-9.21-23.26.29; 1 Joh. 3:1-2 en Joh. 10:11-18. Het Gemeenschappelijk Leesrooster noemt voor 29 april als te lezen teksten Ezechiël 34:1-10; Psalm 65; 1 Johannes 3:1-8 en Johannes 10:11-16 (18).
Mgr. De Korte, bisschop-referent voor Kerk en Samenleving heeft in februari een aanbevelingsbrief geschreven voor de parochies.
Het thema dat DISK in 2012 hanteert luidt: Wordt de pijn van de crisis duurzaam verdeeld?
Collecten kan men storten op ING bankrekening 3532031 ten name van Bureau DISK te ’s-Hertogenbosch.

omhoog

Het geloof wordt beproefd, altijd in een crisis

De teksten van vandaag gaan allemaal over geloven en beproeving. De Heer is overleden. De Heer is verrezen. De apostelen getuigen van Zijn Verrijzenis. Hun geloof wordt beproefd. Het getuigen van het geloof in Jezus de Christus leidt tot crisis. Is er nog uitzicht of perspectief? En wie betaalt de rekening?

omhoog

Eerste lezing: Handelingen 4:8-12

Naar aanleiding van de genezing van de verlamde verkondigt Petrus aan het samengedromde volk de opstanding van Jezus Christus, de Leidsman ten leven (Hand. 3:11-4,2). De priesters, de tempelcommandant en de Sadduceeën arresteren hen en zetten hen gevangen. De volgende dag komt het Sanhedrin bijeen en laat Petrus en Johannes voorkomen.
De eerste lezing begint met het antwoord van Petrus (Hand. 4:8-12). Opnieuw verkondigt Petrus, vervuld van de heilige Geest (Hand. 2:4), Jezus Christus. Op deze manier vervult Petrus de opdracht die Jezus aan zijn leerlingen gegeven heeft om over Hem te getuigen in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria en tot het uiteinde van de aarde (Hand. 1:8). Petrus kan niet nalaten om op te merken, dat Johannes en hij ondervraagd worden vanwege een weldaad aan een zieke bewezen. Hij laat er geen misverstand over bestaan. Door de naam (programma) van Jezus (God redt) Christus de Nazoreeër, die zij gekruisigd hebben, maar die door God, de Getrouwe, de Geneesheer (Ex. 15:26) uit de doden is opgewekt, is de verlamde gered en genezen. Met een verwijzing naar Psalm 118 (v. 22) verwijt Petrus hen dat zij, bouwlieden, de steen (Jezus) verworpen hebben, maar dat de Getrouwe Hem tot sluitsteen (Jezus Christus) gemaakt heeft. Alleen van zijn naam komt de redding. Op deze vrijmoedige woorden en bij het zien van de genezen mens hebben zij geen weerwoord en trekken zij zich voor onderling overleg terug.

omhoog

Evangelielezing: Johannes 10:11-18

In Exodus 3:14 maakt JHWH aan Mozes zijn Naam bekend: ‘Ik zal zijn die Ik zal zijn’, Ik ben met jou/jullie. JHWH komt aan het licht in levensverhalen van mensen. Heel de Schrift legt hiervan getuigenis af. In het evangelie volgens Johannes spelt Jezus de Naam van JHWH en past hem op zichzelf toe in de zeven Ik-ben-woorden of zeven ‘Messiaanse iconen’ (Maria de Groot, Kampen). In onze perikoop (Joh. 10:11-18) staat de middelste icoon die alleen in de context van de andere Ik-ben-woorden goed kan worden verstaan. 1.) ‘Ik ben... het brood’ [6:35): 2) ‘Ik ben... het licht’ (8:12); 3) ‘Ik ben... de deur’ (10:7); 4) ‘Ik ben... de goede herder’ (10:11); 5) ‘Ik ben... de opstanding’ (11:25); 6) ‘Ik ben... de weg’ (14:6); 7) Ik ben... de ware wijnstok’ (15:1). Wat de goede herder doet komt aan het licht in de andere zes iconen.

1 mei: Sint Jozef de Arbeider

De heilige Jozef, volgens de evangeliën Matteüs en Marcus timmerman in Nazareth, wordt op 19 maart en op 1 mei vereerd. De kerk gedenkt het werkzame leven van de echtgenoot van Maria op 1 mei. In 1955 stelt Paus Pius XII (1939-1958) 1 mei als feestdag in, ook wel bekend als Sint Jozef Opifex. In veel landen is 1 mei de Dag van de Arbeid. De R.-K. Kerk brengt op deze dag in herinnering wat volgens het christelijk geloof de waarde van de menselijke arbeid is. Werk en het inzetten van je talenten is een eerbetoon aan de gaven van God.

In de Schrift is JHWH dè herder: ‘JHWH is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets’. (Ps. 23:1; Jes. 40:11; Ez. 34:11-16.28-3I). God, dé herder, heeft vanaf Abel (Gen. 4:2) een voorkeur voor herders; aan hen vertrouwt Hij de leiding van zijn volk toe: Abraham (Gen. 13:2), Mozes (Ex. 3:1) en David (Ez. 34:23-31).
Driemaal noemt Jezus zich in onze perikoop ‘de goede herder’ (vv. 11.14). Het woord ‘kalos’ betekent: waarachtig, tof, gaaf, ideaal, echt, goed doende, schoon in ethische zin. Iemand die ‘kales’ is, roept bewondering en vertedering op. De goede herder staat in tegenstelling met de huurling die geen echte herder is, omdat hij geen hart voor de schapen heeft en zich alleen om zichzelf bekommert (Ez. 34:1•10). Jezus is de goede herder, in Hem komt God, de herder aan het licht, omdat Jezus zijn leven geeft voor zijn schapen (vv. 11.15).
De goede herder staat in tegenstelling met de huurling die geen echte herder is, omdat hij geen hart voor de schapen heeft en zich alleen om zichzelf bekommert.Tussen de toffe herder en zijn schapen bestaat een wederzijds liefdesverband, waarin zich de wederzijdse liefde tussen God, de Vader en Jezus weerspiegelt (vv. 15; 1:14-18). De opdracht die Jezus van zijn Vader gekregen heeft om herder te zijn, vervult Hij ten volle. Niet alleen voor Israël, maar ook voor de andere volken (vv. 16; 11:51-52). Als een echte herder verzamelt Hij heel de kudde van mensenkinderen tot één kudde met één herder. Hij doet dit uit liefde en uit vrije wil, en volbrengt zo de wil van zijn Vader (vv. 18; 19:30). Na zijn opstanding vertrouwt de goede herder Jezus zijn herderschap toe aan Simon Petrus: ‘Wees een herder voor mijn schapen’ (Joh. 21:15-17).

omhoog

Suggesties voor liederen

Lied 411 ‘Christus die verrezen is’ (GvL)
Lied 481 ‘God als roepende stilte’ (GvL)
Lied 534 ‘Verblijdt u in de Heer te allen tijd, wees niet bezorgd’ (GvL)
Lied 294 ‘Laat komen Heer uw rijk’ (LvK)
Psalmen: 15, 16, 19, 72, 118

Hub Crijns is directeur van Landelijk bureau DISK.

De brochure, die als themanummer van het tijdschrift Ondersteboven verschijnt, kan voor € 2,50 (exclusief verzendkosten) worden besteld bij Landelijk Bureau Disk, Luijbenstraat 17, 5211 BR ‘s-Hertogenbosch,
e-mail info@disk-arbeidspastoraat.nl, tel. 073-6128201 of via het bestelformulier op deze site:
bestelformulier (zie Toerusting en activering kerken).

omhoog

Naar openingspagina Zondag van de Arbeid

home