home

PROJECTEN

ZONDAG VAN DE ARBEID
BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID
DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID

2011

FLEXIBEL EN BEZIELD?

Inleiding

Grafisch ontwerper Arjen van Voorst (42) werkt als zzp’er. “Ik heb geen enkele zekerheid, de zekerheid reikt niet verder dan deze week of volgende, qua werk en geld, en dat kan alleen omdat mijn partner een vast inkomen heeft.”

Claudia van Dijk (35) is postbezorgster en schoonmaakster van het pastoraal centrum. “Ik werk vijf uur in de week in de Elisaparochie. Ik zorg ervoor dat het pastoraal centrum schoon is. Daarnaast heb ik nog een postwijk op dinsdag en vrijdag. Daar ben ik per week drie uur mee bezig. Daarnaast heb ik samen met mijn man de zorg voor twee dochters van zeven en drie jaar. Ook doe ik veel vrijwilligerswerk. Ik zit in de ouderraad van de school De Compaan. Ook zit ik in het wijkteam Nieuwstraatkwartier waar mensen terecht kunnen met klachten uit de wijk. Wij geven die dan vervolgens door aan de gemeente, de politie, of de woningbouwvereniging. We organiseren in de wijk ook activiteiten zoals een zeskamp, kerstmarkt, speeldag voor kinderen.”

Drs. Henk van Hout, voorzitter van de Raad van Kerken in Nederland, leidt de handreiking ‘Flexibel en bezield’ in met een krachtige aanbeveling: “Namens de Raad van Kerken in Nederland beveel ik dit nummer van Ondersteboven van harte bij u aan. Omdat het om mensen gaat, het werk van mensen, en om onze omgang met het werk van God, Gods schepping.”

omhoog

Themabrochure

Landelijk bureau DISK brengt elk jaar een themabrochure uit, die het gehele jaar door te gebruiken is rond een actueel maatschappelijk thema, dat te maken heeft met geloof, economie en duurzaamheid. Het themanummer van het tijdschrift Ondersteboven sluit aan bij ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en met name bij de tendens om enerzijds betaald werk te flexibiliseren en anderzijds daar veel bezieling en creativiteit bij te vragen.
Arbeidskrachten hebben naast behoefte aan flexibiliteit en zekerheid, ook behoefte aan arbeidsplaatsen die hen de mogelijkheid bieden om hun werk met bezieling te verrichten. Vooral jongere generaties maken hun verwachtingen op dit gebied kenbaar. Oudere generaties lijken meer belang te hechten aan het behoud van de zekerheden die zij gedurende hun arbeidsloopbaan hebben verworven. Er zijn ook steeds meer bedrijven en instellingen die oog hebben voor deze binnenkant van het werk (talenten, waarden, gevoelens,inspiratie). Zij richten de aandacht niet, zoals vroeger vaak het geval was, enkel op de buitenkant van het werk (gedrag).
Met de keuze van het thema Flexibel en bezield? wil Landelijk bureau DISK de aandacht voor het gesprek over het vinden van een bevredigend evenwicht tussen flexibiliteit, zekerheid en bezieling stimuleren.

omhoog

De arbeidsmarkt in beeld

Het materiaal bevat achtergrondartikelen, ervaringsverhalen en suggesties voor hoe verder met de thematiek omgegaan kan worden. In één van de achtergrondartikelen wordt aangegeven dat de huidige aanhoudende economische crisis aanleiding voor de regering is om de arbeidsmarkt danig te hervormen. Het ontslagrecht wordt versoepeld en de WW-uitkering beperkt. De maatregelen moeten bevorderen dat mensen meer flexibel worden op de arbeidsmarkt, sneller van baan wisselen. Door middel van het groeiende aantal mensen dat werkt in tijdelijke contracten en als zzp’ers (zelfstandigen zonder personeel), heeft zich de afgelopen jaren al een forse flexibele schil rond bedrijven gevormd. Al naar gelang een groeiende of krimpende productie kunnen bedrijven mensen als het ware in- en uitademen. Met de voorgenomen arbeidsmarkthervormingen wordt deze schil uitgebreid tot de hele arbeidsmarkt. De maatregelen hebben de bedoeling om de concurrentiepositie van Nederland op de wereldmarkt te verbeteren. Flexibiliteit op de arbeidsmarkt kan mensen weliswaar vrijheid en inspiratie opleveren, maar in een tijd van crisis ook kwetsbaarheid. In een tijd van oplopende werkloosheid wordt met deze maatregelen in ieder geval het risico groter om in een bijstanduitkering terecht te komen.

omhoog

Liturgische momenten in het jaar

De handreiking is bedoeld voor gebruik in kerken en geeft veel tips, suggesties en werkvormen voor gemeenten en parochies. In protestantse kerken is er de traditie om rond biddag (op 13 maart 2013) en dankdag voor gewas en arbeid (op 6 november 2013) aandacht te geven aan sociaal-economische thema’s. In de rooms-katholieke kerk is er de zondag van de arbeid (op 28 april 2012). De handreiking ‘Flexibel en bezield?’ biedt voor deze dagen uitgebreide teksten en preeksuggesties voor liturgisch gebruik. Ook is er materiaal voor een themadienst te vinden. Vanuit het motto ‘Nieuw leven’ van de veertigdagentijd in de protestantse kerken en het thema ‘Vasten omwille van de a(A)nder’ voor de vastentijd in de rooms-katholieke kerk wordt inzicht gegeven in de campagnes van de twee grote tradities richting de Paastijd.

omhoog

Landelijk bureau DISK

Het landelijk bureau DISK functioneert als een interkerkelijk diaconaal netwerk, waarin programma’s rond sociaal-economische thema’s in uitvoering zijn. DISK ondersteunt netwerken van arbeidspastoraat, diaconale dienstverlening, de Arme Kant van Nederland/EVA, SchuldHulpMaatje en kerken met behulp van trainingen, studiedagen, taakgroepen en studiemateriaal. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats met leiding van kerken, organisaties van werkgevers en werknemers, en politieke partijen. Het bureau participeert in bezinning en publieke meningsvorming rond geloof en economie, arbeid en zingeving, rond verarming en verrijking, en ontwikkelt training en toerusting van kerkelijk kader.

Flexibel en Bezield is nummer Ondersteboven 2013-1 en kost 2,50 exclusief portokosten. Bestellen kan via
info@disk-arbeidspastoraat.nl of via het bestelformulier op deze site:

bestelformulier

omhoog

Naar openingspagina Zondag van de Arbeid

home