home

PROJECTEN

ZONDAG VAN DE ARBEID
BIDDAG VOOR GEWAS EN ARBEID
DANKDAG VOOR GEWAS EN ARBEID

2011

WERKEN MET TOEKOMST!

Inleiding

Piet van ’t Klooster (42) boert op een biologische melkveehouderij samen met een neef. “Tien jaar geleden hebben mijn neef en ik het besluit genomen dat we gezamenlijk op dit bedrijf verder gaan. Een geweldige kans. Zolang mijn neef meewerkt, kan ik de benodigde arbeid op een plezierige manier invullen. We vangen elkaar op bij ziekte en vakanties. Dat wederzijdse vertrouwen geeft rust. Een bedreiging voor de boerderij is vooral onduidelijkheid rondom pachtwetgeving en onzekerheid over de straks benodigde bedrijfsgrootte, maar de Nederlandse landbouw heeft leren leven met onzekerheden. Met die wetenschap ben ik groot geworden. Het zit in mijn bloed. Dat geeft mij voldoende basisvertrouwen.”

Xiomara Leoncio is nu werkloos en doet parttime vrijwilligerswerk in de Leeszaal. “Ik zou heel graag een betaalde baan willen hebben. Ik heb tien jaar gewerkt en vind dat heerlijk. Maar in 2008 ben ik ontslagen en kan geen ander werk vinden. Dat voelt heel vervelend. Betaald is zo belangrijk in je leven, het geeft je vrijheid. Toen ik werkte voelde ik mij vrij. Nu krijg ik een uitkering en houdt de sociale dienst mij in de gaten. Ik kan veel minder eigen keuzes maken. Zodra je iets anders kiest dan wat zij goed vinden, word je gekort. Het voelt alsof ik niet alleen mijn baan, maar ook mijn vrijheid heb verloren.”

Drs. Richard Vissinga, voorzitter van landelijk bureau DISK, leidt de handreiking ‘Werken met toekomst’ in met een krachtige aanbeveling: “Aan katholieke en protestantse kant wordt deze maanden gezocht hoe de vragen van werk en baanloosheid, geloof en economie, verarming en verrijking op de agenda van de kerken kunnen blijven staan. Wat daarvan ook zal worden: nú is het de tijd van lezen en overdenken – een boeiend en inspirerend themanummer van OndersteBoven: Werken met toekomst.”

omhoog

Themabrochure

Landelijk bureau DISK brengt elk jaar een themabrochure uit, die het gehele jaar door te gebruiken is rond een actueel maatschappelijk thema, dat te maken heeft met geloof, economie en duurzaamheid. Het themanummer van het tijdschrift Ondersteboven sluit aan bij betaald en onbetaald werk en de toekomstvragen die daarmee samenhangen.
Er is in de laatste vijftig jaar een ontwikkeling op gang gekomen dat burgers met een betaalde baan hun leven inrichten, zo een persoonlijke en maatschappelijke bijdrage geven aan de samenleving, en met het verworven inkomen de eigen behoeften en die van het gezin of familie onderhouden. In de afgelopen twintig jaar is steeds meer betaald werk flexibel geworden (tijdelijk) en wordt er minder loon voor uitgekeerd. De economische crisis als gevolg van de financiële kredietcrisis na 2008 versterkt het probleem dat steeds minder mensen in staat zijn met een betaalde baan hun leven in te richten of voldoende inkomen te verwerven. Er bestaan steeds meer vragen rond het perspectief voor de toekomst. Hoe moet je verder met een levenlang laagbetaald flexibel werk of geen betaald werk? De geldzorgen bij de overheid zorgen voor grote bezuinigingen in de sociale zekerheid. Het vangnet wordt sober en er wordt van mensen die er een beroep op moeten doen steeds meer tegenprestatie verwacht. Bieden betaald en onbetaald werken nog wel toekomst? En welke dan?
Met de keuze van het thema ‘Werken met toekomst’ wil Landelijk bureau DISK de aandacht voor het gesprek over het vinden van een bevredigend evenwicht tussen betaald werk, inkomen en perspectief op de toekomst stimuleren.

omhoog

Werken met toekomst

Het materiaal bevat achtergrondartikelen, ervaringsverhalen en suggesties voor hoe verder met de thematiek omgegaan kan worden. In één van de achtergrondartikelen wordt nader ingegaan op de achtergronden van de overgang van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving, die we volgens Koning Willem Alexander in de Troonrede van 2013 aan het maken zijn. De betekenis van betaalde en onbetaalde arbeid komt in beeld met verhalen van mensen, die aan pastores en predikanten hun werkverhaal verteld hebben. Daarnaast komen die kerkelijk werken met hun ervaringen rond hun werk en het perspectief op de toekomst in beeld. Vanuit de katholieke en protestantse tradities komen stemmen uit het verleden in beeld rond visies op arbeid. Arbeidspastores laten hun ervaringen meeklinken in hun visies op arbeid vanuit verschillende tijdperken. Telkens blijkt dat de arbeid die iemand doet en de betaling die er tegen over staat bepalend zijn voor de invulling van de visie of het perspectief op de toekomst. Verder zijn er artikelen over de actualiteit van het werk van landelijk bureau DISK.

omhoog

Liturgische momenten in het jaar

De handreiking is bedoeld voor gebruik in kerken en geeft veel tips, suggesties en werkvormen voor gemeenten en parochies. In protestantse kerken is er de traditie om rond biddag (op 12 maart 2014) en dankdag voor gewas en arbeid (op 5 november 2014) aandacht te geven aan sociaal-economische thema’s. In de rooms-katholieke kerk is er de zondag van de arbeid (op 4 mei 2014). De handreiking ‘Werken met toekomst’ biedt voor deze dagen uitgebreide teksten en preeksuggesties voor liturgisch gebruik. Ook is er materiaal voor een themadienst te vinden. Vanuit het motto ‘Zoek de stilte – ontdek wat je beweegt’ van de veertigdagentijd in de protestantse kerken en het thema ‘Een thuis bouwen is toekomst bouwen’ voor de vastentijd in de rooms-katholieke kerk wordt inzicht gegeven in de campagnes van de twee grote tradities richting de Paastijd.

omhoog

Landelijk bureau DISK

Het landelijk bureau DISK functioneert als een interkerkelijk diaconaal netwerk, waarin programma’s rond sociaal-economische thema’s in uitvoering zijn. DISK ondersteunt netwerken van arbeidspastoraat, diaconale dienstverlening, de Arme Kant van Nederland/EVA, SchuldHulpMaatje en kerken met behulp van trainingen, studiedagen, taakgroepen en studiemateriaal. Daarnaast vindt regelmatig overleg plaats met leiding van kerken, organisaties van werkgevers en werknemers, en politieke partijen. Het bureau participeert in bezinning en publieke meningsvorming rond geloof en economie, arbeid en zingeving, rond verarming en verrijking, en ontwikkelt training en toerusting van kerkelijk kader.

Werken met toekomst! is nummer Ondersteboven 2014-1 en kost 2,50 exclusief portokosten. Bestellen kan via info@disk-arbeidspastoraat.nl.

omhoog

Naar openingspagina Zondag van de Arbeid

home